Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 208938-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

18/06/2016    S117

Česká republika-Praha: Služby veřejné silniční dopravy

2016/S 117-208938

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 00005886, Sokolovská 42/217, Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, K rukám: Ing. Radek Hlaváček, Praha 190 00, Česko. Tel.: +420 731131684. E-mail: hlavacek@grantika.cz

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 26.3.2016, 2016/S 061-104859)

Předmět:
CPV:60112000 Služby veřejné silniční dopravy, 63712000 Pomocné služby pro silniční dopravu, 34430000 Jízdní kola, 72400000 Internetové služby, 79342000 Marketingové služby

Služby veřejné silniční dopravy

Pomocné služby pro silniční dopravu

Jízdní kola

Internetové služby

Marketingové služby

Namísto: 

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

12.7.2016 (10:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek

12.7.2016 (10:00)

VI.3) Další informace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zhruba 100 000 000 CZK bez DPH, přičemž:

— investiční náklady (především jízdní kola a stanoviště) činí zhruba 50 000 000 CZK bez DPH, a

— provozní náklady systému činí zhruba 10 000 000 CZK bez DPH za každý rok provozu.

Termíny plnění veřejné zakázky.

a) Předpokládaný termín uzavření smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky a zahájení plnění: I. čtvrtletí roku 2017.

b) Doba plnění: Konkrétní harmonogram plnění veřejné zakázky bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění je do 72 měsíců, ode dne nabytí účinnosti smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, z toho:

— přípravná fáze – cca 12 měsíců, ode dne nabytí účinnosti smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, po jejímž skončení naváže,

— zkušební fáze – délka trvání 6–12 měsíců. Po ukončení zkušební fáze bude probíhat,

— realizační ostrá fáze – délka trvání alespoň 48 měsíců od ukončení zkušební fáze, bez ohledu na délku přípravné a zkušební fáze.

Místo plnění veřejné zakázky.

Místem plnění veřejné zakázky budou vybrané lokality hlavního města Prahy a městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7 a Praha 8, jakož i Praha Troja. Konkrétní lokality budou přesně definovány v dalších fázích soutěžního dialogu.

Pro potřeby nalezení řešení způsobilého splnit potřeby a požadavky zadavatele se zadavatel rozhodl zadat tuto veřejnou zakázku formou soutěžního dialogu. Důvodem využití soutěžního dialogu je skutečnost, že předmět veřejné zakázky je zvláště složitý a neobvyklý. Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky zadavatel potřebuje využít k formulaci zadávací dokumentace a zadání veřejné zakázky odborné znalosti specializovaných dodavatelů.

Zadavatel bude v soutěžním dialogu hledat odpovídající technické podmínky i právní a finanční požadavky na plnění veřejné zakázky s cílem nalezení vhodného řešení, které splní potřeby a požadavky zadavatele. Na základě tohoto dialogu bude formulována finální závazná zadávací dokumentace.

Po celém světě existuje více, než 600 měst s BSS. Každý z existujících systémů je svým způsobem unikátní, zejména co do charakteru lokalit, zvoleného systému, IT systémů, způsobu úhrady apod. Žádný BSS není natolik univerzální, aby jej bylo možné bez dalšího aplikovat v jiné lokalitě – jednoduché převzetí určitého (již zavedeného) modelu BSS není možné. V České republice dosud žádný rozsahem podobný BSS nefunguje. Vzhledem ke složitosti předmětu veřejné zakázky a existenci nespočtu různých variant nastavení BSS je zadavatel přesvědčen, že z důvodu možnosti specifikovat ten nejvhodnější a nejfunkčnější BSS pro hlavní město Prahu a zároveň zamezit tomu, aby zadávací podmínky porušovaly zásady diskriminace dle § 6 ZVZ, je nutné využít jednací fáze soutěžního dialogu. V dané fázi bude zadavatel, resp. jím stanovená odborná komise, schopen s kvalifikovanými zájemci na té nejodbornější úrovni prodiskutovat nastavení BSS, především jeho technické (konkrétní rozmístění stanovišť, volba nejvhodnějšího modelu systému a IT systémů apod.), právní a finanční aspekty (nastavení určitých ustanovení smlouvy o dílo či finančního mechanismu přerozdělování příjmů systému) a využít tak know-how specializovaných firem, ve svůj prospěch s cílem definování nejvhodnějšího možného řešení předmětu veřejné zakázky. Z tohoto jednání následně vyplyne finální a závazná podoba zadávacích podmínek, kterými se budou kvalifikovaní zájemci při podání svých nabídek povinni řídit.

Návrhy řešení budou zadavatelem použity výhradně pro tuto předmětnou veřejnou zakázku. Možnost využití návrhu zájemců v rámci soutěžního dialogu potvrdí zájemci, kteří prokážou splnění požadované kvalifikace svým výslovným (písemným) souhlasem. Souhlas předloží zájemce v rámci svého návrhu řešení před jednáním v soutěžním dialogu. Nepředložení souhlasu bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek účasti v soutěžním dialogu a zájemce by tak mohl být ze zadávacího řízení vyloučen.

Zadavatel si vyhrazuje právo využít návrhy řešení v zadávací dokumentaci v rozsahu a v modifikaci podle výsledku jednání v soutěžním dialogu tak, aby vhodné řešení bylo plně způsobilé splnit jeho potřeby a požadavky.

Zadavatel účastníkům soutěžního dialogu nebude poskytovat soutěžní ceny, ani jiné platby ve smyslu § 35 odst. 5 ZVZ.

Zadavatel si dále dovoluje zájemce upozornit, že v souladu s § 78 odst. 2 ZVZ bude základním hodnotícím kritériem v tomto řízení pouze ekonomická výhodnost nabídky. V souladu s § 78 odst. 6 ZVZ zadavatel uvede dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v dokumentaci soutěžního dialogu.

Zadavatelem ustanovená komise pro otevírání obálek otevře včas a řádně doručené obálky s žádostmi o účast a provede jejich kontrolu na svém neveřejném zasedání konaném dne 12.7.2016 od 10:00 hodin v zasedací místnosti v sídle zadavatele, tj. na adrese Sokolovská 217/42, Praha 9-Vysočany.

Vzhledem k ukončení poskytování služeb elektronického nástroje Softender ke dni 31.3.2016 lze očekávat, že profil zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2730587 nebude od 1.4.2016 z technických důvodů dostupný. Od 11.4.2016 bude profil zadavatele nově dostupný na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/DPP Změna profilu bude rovněž oznámena ve Věstníku VZ. Z uvedeného důvodu přistupuje zadavatel k preventivnímu prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast.

Čtěte: 

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

13.9.2016 (10:00)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek

13.9.2016 (10:00)

VI.3) Další informace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zhruba 100 000 000 CZK bez DPH, přičemž:

— investiční náklady (především jízdní kola a stanoviště) činí zhruba 50 000 000 CZK bez DPH a

— provozní náklady systému činí zhruba 10 000 000 CZK bez DPH za každý rok provozu.

Termíny plnění veřejné zakázky.

a) Předpokládaný termín uzavření smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky a zahájení plnění: I. čtvrtletí roku 2017.

b) Doba plnění: Konkrétní harmonogram plnění veřejné zakázky bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění je do 72 měsíců, ode dne nabytí účinnosti smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, z toho:

— přípravná fáze – cca 12 měsíců, ode dne nabytí účinnosti smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, po jejímž skončení naváže,

— zkušební fáze – délka trvání 6 – 12 měsíců. Po ukončení zkušební fáze bude probíhat,

— realizační ostrá fáze – délka trvání alespoň 48 měsíců od ukončení zkušební fáze, bez ohledu na délku přípravné a zkušební fáze.

Místo plnění veřejné zakázky.

Místem plnění veřejné zakázky budou vybrané lokality hlavního města Prahy a městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7 a Praha 8, jakož i Praha Troja. Konkrétní lokality budou přesně definovány v dalších fázích soutěžního dialogu.

Pro potřeby nalezení řešení způsobilého splnit potřeby a požadavky zadavatele se zadavatel rozhodl zadat tuto veřejnou zakázku formou soutěžního dialogu. Důvodem využití soutěžního dialogu je skutečnost, že předmět veřejné zakázky je zvláště složitý a neobvyklý. Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky zadavatel potřebuje využít k formulaci zadávací dokumentace a zadání veřejné zakázky odborné znalosti specializovaných dodavatelů.

Zadavatel bude v soutěžním dialogu hledat odpovídající technické podmínky i právní a finanční požadavky na plnění veřejné zakázky s cílem nalezení vhodného řešení, které splní potřeby a požadavky zadavatele. Na základě tohoto dialogu bude formulována finální závazná zadávací dokumentace.

Po celém světě existuje více, než 600 měst s BSS. Každý z existujících systémů je svým způsobem unikátní, zejména co do charakteru lokalit, zvoleného systému, IT systémů, způsobu úhrady apod. Žádný BSS není natolik univerzální, aby jej bylo možné bez dalšího aplikovat v jiné lokalitě – jednoduché převzetí určitého (již zavedeného) modelu BSS není možné. V České republice dosud žádný rozsahem podobný BSS nefunguje. Vzhledem ke složitosti předmětu veřejné zakázky a existenci nespočtu různých variant nastavení BSS je zadavatel přesvědčen, že z důvodu možnosti specifikovat ten nejvhodnější a nejfunkčnější BSS pro hlavní město Prahu a zároveň zamezit tomu, aby zadávací podmínky porušovaly zásady diskriminace dle § 6 ZVZ, je nutné využít jednací fáze soutěžního dialogu. V dané fázi bude zadavatel, resp. jím stanovená odborná komise, schopen s kvalifikovanými zájemci na té nejodbornější úrovni prodiskutovat nastavení BSS, především jeho technické (konkrétní rozmístění stanovišť, volba nejvhodnějšího modelu systému a IT systémů apod.), právní a finanční aspekty (nastavení určitých ustanovení smlouvy o dílo či finančního mechanismu přerozdělování příjmů systému) a využít tak know-how specializovaných firem, ve svůj prospěch s cílem definování nejvhodnějšího možného řešení předmětu veřejné zakázky. Z tohoto jednání následně vyplyne finální a závazná podoba zadávacích podmínek, kterými se budou kvalifikovaní zájemci při podání svých nabídek povinni řídit.

Návrhy řešení budou zadavatelem použity výhradně pro tuto předmětnou veřejnou zakázku. Možnost využití návrhu zájemců v rámci soutěžního dialogu potvrdí zájemci, kteří prokážou splnění požadované kvalifikace svým výslovným (písemným) souhlasem. Souhlas předloží zájemce v rámci svého návrhu řešení před jednáním v soutěžním dialogu. Nepředložení souhlasu bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek účasti v soutěžním dialogu a zájemce by tak mohl být ze zadávacího řízení vyloučen.

Zadavatel si vyhrazuje právo využít návrhy řešení v zadávací dokumentaci v rozsahu a v modifikaci podle výsledku jednání v soutěžním dialogu tak, aby vhodné řešení bylo plně způsobilé splnit jeho potřeby a požadavky.

Zadavatel účastníkům soutěžního dialogu nebude poskytovat soutěžní ceny, ani jiné platby ve smyslu § 35 odst. 5 ZVZ.

Zadavatel si dále dovoluje zájemce upozornit, že v souladu s § 78 odst. 2 ZVZ bude základním hodnotícím kritériem v tomto řízení pouze ekonomická výhodnost nabídky. V souladu s § 78 odst. 6 ZVZ zadavatel uvede dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v dokumentaci soutěžního dialogu.

Zadavatelem ustanovená komise pro otevírání obálek otevře včas a řádně doručené obálky s žádostmi o účast a provede jejich kontrolu na svém neveřejném zasedání konaném dne 13.9.2016 od 10:00 hodin v zasedací místnosti v sídle zadavatele, tj. na adrese Sokolovská 217/42, Praha 9-Vysočany.

Vzhledem k ukončení poskytování služeb elektronického nástroje Softender ke dni 31.3.2016 lze očekávat, že profil zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2730587 nebude od 1.4.2016 z technických důvodů dostupný. Od 11.4.2016 bude profil zadavatele nově dostupný na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Změna profilu bude rovněž oznámena ve Věstníku VZ. Z uvedeného důvodu přistupuje zadavatel k preventivnímu prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast.