Services - 209040-2022

Submission deadline has been amended by:  372016-2022
19/04/2022    S76

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

2022/S 076-209040

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Lubelska 26
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-802
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Iwona Kielczyk, Anna Wysmułek
Courriel: przetargi@mazowieckie.com.pl
Téléphone: +48 224737353
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mazowieckie.com.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://km.eb2b.com.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://km.eb2b.com.pl/
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 10 ezt typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacją

Numéro de référence: MWZ7.27.24.2022
II.1.2)Code CPV principal
50222000 Services de réparation et d'entretien de matériel roulant
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 dziesięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacją oraz pracami dodatkowymi.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Miejsce wskazane przez Wykonawcę.

II.2.4)Description des prestations:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 dziesięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt Polska serii ER75 wraz z modernizacją oraz pracami dodatkowymi.

2.We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, normom, ocenom technicznym, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, wskazanym w SWZ i załącznikach. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej równoważności zaoferowanych parametrów technicznych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

3.Szczegółowy opis, zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 11 do SWZ oraz załączniki do Projektowanych postanowień umowy.

4.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca realizowali zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności wskazanych w § 2 Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.Sposób udokumentowania zatrudnienia pracowników, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia określonych wymagań zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.

5.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez Wykonawcę posiadającego wdrożony system zarządzania jakością w oparciu o standard IRIS (ISO/TS) 22163). Przedmiot zamówienia winien być realizowany z zachowaniem standardów w zakresie jakości, niezawodności

i bezpieczeństwa technicznego, zgodnie takim standardem.

6.W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac spawalniczych Zamawiający wymaga, aby przed ich wykonaniem Wykonawca przedstawił certyfikat oraz wykaz wykwalifikowanego personelu umożliwiającego wykonanie spawania zgodnie z normą PN-EN 15085:2.

7.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres co najmniej 18 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego elektrycznego zespołu trakcyjnego, na każdy cały EZT po naprawie w poziomie utrzymania P5.

8.Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia do 31 grudnia 2023 r.

9.Zamawiający wymaga wykonania naprawy w poziomie utrzymania P5 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz z pracami dodatkowymi i modernizacją w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego do naprawy.

10.Zamawiający nie żąda złożenia z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Og – Okres udzielonej gwarancji jakości na cały elektryczny zespół trakcyjny / Pondération: 12
Critère de qualité - Nom: Twn – Termin wykonania naprawy w poziomie utrzymania P5 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz z pracami dodatkowymi i modernizacją / Pondération: 10
Prix - Pondération: 78
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1.Zamawiający nie opisuje warunku udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp,

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okresy wskazane w art. 111 ustawy Pzp.

8.Ofertę stanowi:

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1 do SWZ,

2) wypełniony i podpisany Formularz cenowy, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2 do SWZ,

3) wypełniony i podpisany Formularz dotyczący zestawienia oferowanych cen jednostkowych za wykonanie prac wykraczających poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P5 EZT typu Flirt Polska serii ER75, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2.1 do SWZ.

Do oferty Wykonawca dołącza odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 10 poniżej, Sekcji III 1.2 pkt 3, 4, 6 a także:

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnod. baz danych, w szczegól. rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor. dział. podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą,

5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 14 pkt 4, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy),

6) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik,

7) pełnomocnictwo, o którym mowa w Sekcji III.1.8 (jeżeli dotyczy).

9. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

10.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9, Wykonawca zobowiązany jest złożyć na formularzu jednol. europ. dokum. zamówienia, sporządz. zgodnie ze wzorem stand. formularza określonego w rozporz. wykon. Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanaw. standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwan. dalej „jednolitym dokumentem”, zgodnie ze wzorem stan, załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający wypełnił Jednolity dokument w zakresie części I. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić część II, III, IV, VI (oświadczenie końcowe). W zakresie części IV Wykonawca może wypełnić JEDZ zgodnie z pkt 5 Sekcji III.1.2. Jednolity dokument zostanie zamieszczony na Platformie Zakupowej wraz z pozostałą dokumentacją dot. postęp. o udziel. zamów. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, w zakładce E-usługi i JEDZ.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł.

Wartości podane w dokumentach wyrażone w innych walutach niż w zł, Zamawiający przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego na dzień wystawienia dokumentu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to Zamawiający przeliczy wg kursu ostatnio przed tą datą ogłoszonego,

2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobow. jest złożyć w celu potw. spełn. warunku udział. w postęp,. o którym mowa w pkt 1następ. podmiot. środek dowodowy – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymag. przez Zamaw. podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolite dokumenty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postęp. w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 9 Sekcji III 1.1, także jednolity dokument podmiotu udostęp. zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.Zamawiający wskazuje, że na potwierdz.spełniania warunków udziału w postęp. opisanych w Sekcji III. 1.2, Sekcji III 1.3 należy wypełnić w JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcję α: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Podmiot udostępniający zasoby może ograniczyć się do wypełnienia Sekcji α cz. IV JEDZ, nie musi wypełniać żadnej z pozostałych Sekcji Części IV JEDZ.

6.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 1 Sekcji III. 1.2, pkt 1 Sekcji 1.3, polega na na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 6 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

7.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności informacje, o których mowa w art. 118 ust. 4 pkt 1-3 ustawy Pzp.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Cd. Sekcji III.1.2)

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

11. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

12.Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

13.Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 7 do SWZ,

c) informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania

z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumieniew sprawie spłat tych należności,

e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie co najmniej 3 napraw w poziomie utrzymania P5 wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych, lub

b) wyprodukował i zrealizował dostawę co najmniej trzech pasażerskich pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, w okresie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.

Okres trzech lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert,a w przypadku, o którym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, liczy się wstecz od dnia złożenia podmiotowego środka dowodowego,

2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pomiarów zestawów kołowych,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia UT2,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia PT2,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia MT2,

- co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia do przeglądów SHP i CA,

- co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia SEP E i D.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5.W odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8.Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:

1 ) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 – wykaz usług lub dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi lub dostawy zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi lub dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi lub dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Cd. Sekcji III.1.3

Okres trzech lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a w przypadku, o którym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, liczy się wstecz od dnia złożenia podmiotowego środka dowodowego.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług lub dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług lub dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 5 do SWZ,

9.Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 8 do SWZ,

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 13 ppkt 1 lit a Sekcji III.1.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 13 ppkt 1 lit a Sekcji III 1.2,

b)informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w pkt 13 ppkt 1 lit c Sekcji III 1.2 - składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych,

c)zaświadczenia, o którym mowa w pkt 13 ppkt 1 lit e Sekcji III 1.2, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 13 ppkt 1 lit e Sekcji III 1.2 lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 lit a Sekcji III 1.3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100).

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie wymagane wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 2,5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte odpowiednio w Rozdz. X i XVIII SWZ.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawierają Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 11 do SWZ.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanowią pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji umowy.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego zawierają Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 11 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 17/05/2022
Heure locale: 10:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 13/09/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 17/05/2022
Heure locale: 11:00
Lieu:

Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie– KM” sp. z o.o., dostępnej na stronie https://km.eb2b.com.pl. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie Zakupowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Cd. Sekcji III.1.3

-nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

3) dokument, o którym mowa w pkt13 ppkt 1 lit a Sekcji III 1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt13 ppkt 1 lit b, c Sekcji III 1.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,

4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9 ppkt 2 lit a,c Sekcji III 1.3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 (z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp) i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ppkt 3 stosuje się,

5)Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 13 ppkt 1 lit a,c,d,e Sekcji III. 1.2, pkt 9 ppkt 1 lit a, b Sekcji III 1.3 dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania,

6) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Sekcji III 1.3 pkt 9 ppkt 2, Sekcji VI 3. ppkt 3,4 stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.2 pkt 13, Sekcji III 1.3 pkt 9 ppkt 1 dla każdego z Wykonawców oraz wezwie do złożenia dokumentów, o których mowa w Sekcji III 1.2 pkt 2, Sekcji III 1.3 pkt 8 ppkt 1, 2 które mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu łącznie przez Wykonawców,

11. Wymagania dotyczące formy składanych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń zostały opisane w Rozdz. VIII ust. 16 SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 4587803
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp,

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób inny niż określony powyżej.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie Zakupowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na Platformie Zakupowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 4587803
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/04/2022