TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 209133-2018

16/05/2018    S92    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Ostrów Wielkopolski: Refuse recycling services

2018/S 092-209133

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
30201714200000
ul. Staroprzygodzka 121
Ostrów Wielkopolski
63-400
Poland
Contact person: Dariusz Fross
Telephone: +48 625033700
E-mail: przetargi@rzzo.com.pl
Fax: +48 627375826
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: www.rzzo.com.pl

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przetarg nieograniczony na sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 191212 i 191210 - liczba części – 2

Reference number: RZZO/TI/2018/4
II.1.2)Main CPV code
90514000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 191212 i 191210 pochodzących z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części tj:

Zadanie nr 1 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212.

Zadanie nr 2 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 710 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90514000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Ul. Staroprzygodzka 121.

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (tekst jednolity DZ. U. z 2018 r., poz. 21). Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy – 12 miesięcy od daty podpisania umowy, wyniesie maksymalnie 15 300 Mg. Ilość miesięczna odpadu gotowego do odbioru będzie nie mniejsza niż 600 Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 znajdować się będą wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz oraz projekt umowy - załączik nr 4 do siwz.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Poziom odzysku materiałowego / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90514000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Ul. Staroprzygodzka 121.

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 2. Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10.

Odpad o kodzie 19 12 10 powstały w procesie segregacji zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz zbiórki selektywnej z grupy 15, przygotowywany będzie przez Zamawiającego do odbioru w postaci sprasowanej, wiązany drutem stalowym a w przypadkach uzasadnionych technologicznie: w stanie luźnym. Odpad w postaci stałej, głównie zawierający celulozę – papier, drewno lub tworzywa sztuczne – polietylen, polipropylen o wysokiej kaloryczności. Wymiary beli sprasowanych odpadów wynoszą ok: 110 x 115 x 75 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 400-500 kg. Szacunkowa ilość komponentu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy – 12 miesięcy od daty podpisania umowy, wyniesie maksymalnie 9 100 Mg. Odbiór komponentów do produkcji RDF będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00 w ilości określonej w zamówieniu sprzedaży przesłanym mailem lub telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazanie innych terminów i godzin odbioru przedmiotowych komponentów. Odbiór komponentów do produkcji RDF odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek komponentu leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym, oraz dokumentem WZ. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania odpadu, dla komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o kodzie odpadu 19 12 10, odebranych w danym miesiącu. Karty przekazania odpadów wystawiane będą na podstawie bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu wystawiane będą w 3 egz. - 1egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuję się do podstawienia 2 kontenerów o pojemności równej 7 m3, celem zachowania ciągłości pracy sortowni. Kontenery wyposażone będą w system monitoringu GPS. Kontenery w momencie zapełnienia będą odbierane w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu powiadomienia mailowego lub zgłoszenia telefonicznego.

— Gęstość nasypowa odpadów na dzień 17.1.2018 roku to: 100 kg/m3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz oraz projekt umowy - załącznik nr 4 do siwz.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji / Weighting: 4-
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 042-092112
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/04/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne Przemysław Olejnik
9950069904
Wąbiewo 26
Kamieniec
64-061
Poland
E-mail: anna.genstwa@phpolejnik.pl
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 437 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 207 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/04/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne Przemysław Olejnik
9950069904
Wąbiewo 26
Kamieniec
64-061
Poland
E-mail: anna.genstwa@pjpolejnik.pl
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 730 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 502 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszwa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania ofert dostępne są w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz 1579 z póź zm.) - Dział VI Środki ochrony prawnej art 179-198g.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/05/2018