Bauleistung - 209405-2022

20/04/2022    S77

Slovenija-Ljubljana: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje

2022/S 077-209405

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Gradnje

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2022/S 023-056501)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Nacionalna identifikacijska številka: 5300177000
Poštni naslov: Tržaška cesta 19
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Služba za javna naročila
E-naslov: jn.drsi@gov.si
Telefon: +386 22341422
Telefaks: +386 22341495
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.di.gov.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nadgradnja delov železniških medpostajnih odsekov Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica ter dela železniške postaje Borovnica

Referenčna številka dokumenta: 505/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
45230000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Nadgradnja delov železniških medpostajnih odsekov Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica ter dela železniške postaje Borovnica

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/04/2022
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2022/S 023-056501

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2
Besedilo:
Datum: 14/03/2022
Se glasi:
Datum: 16/05/2022
Številka oddelka: IV.2.7
Besedilo:
Datum: 14/03/2022
Se glasi:
Datum: 16/05/2022
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Datum: 03/03/2022
Se glasi:
Datum: 05/05/2022
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

1. Točka 1 Navodil za pripravo ponudbe se v delu, kjer sta navedena roka spremeni tako, da se glasi:

Rok za oddajo ponudb

(datum, ura, e-naslov): 16. 5. 2022 10:00 https://ejn.gov.si/eJN2

Odpiranje ponudb

(datum, ura, e-naslov): 16. 5. 2022 12:00 https://ejn.gov.si/eJN2

2. Točka 2.3 Navodil za pripravo ponudbe se spremeni tako, da se glasi:

»2.3 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal javnih naročil www.enarocanje.si (zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 5. 5. 2022 do 10:00 ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovore najkasneje dne 9. 5. 2022. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.«

VII.2)Druge dodatne informacije:

Sprememba je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/442088/Sprememba_RD_6.zip

.

1. Prvi odstavek točke 2.6.1 Navodil za pripravo ponudbe se spremeni tako, da se glasi:

»2.6.1 Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) predložiti finančno zavarovanje skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 1.100.000,00 EUR in z veljavnostjo najmanj do dne 30. 9. 2022.«

2. Točka 3.6 Navodil za pripravo ponudbe se spremeni tako, da se glasi:

»3.6 Limitirana vrednost naročila

Ponudnik mora podati ponudbeno ceno, enako ali nižjo od limitirane vrednosti, ki je 87.910.965,70 EUR.

Ponudba, ki bo vsebovala ponudbeno ceno višjo od limitirane vrednosti, bo označena kot nedopustna in bo izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.«

3. Četrta alineja točke 4.1 Navodil za pripravo ponudbe se spremeni tako, da se glasi:

? »Ponudba mora veljati vsaj do dne 23. 9. 2022.«

4. V vzorcu pogodbe se v 4. členu zadnji stavek briše. 4. člen se tako glasi:

4. člen

»Ocenjena vrednost pogodbenih del iz 3. člena te pogodbe je vključno z DDV: EUR

(z besedo: .. 00/100)

od tega DDV: .. EUR.

Pogodbena cena vključuje tudi vrednost nepredvidenih del v višini 10% vrednosti del, ki se obračunavajo po

cenah na enoto na osnovi dejansko izvedenih količin.«

5. V posebnih pogojih pogodbe se Podčlen 13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov spremeni tako, da se

glasi:

»13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

Podčlen 13.8 se spremeni, tako da spremenjen glasi:

»Naročnik bo na zahtevo izvajalcu priznal valorizacijo denarnih obveznosti z upoštevanjem indeksa, izračunanega kot povprečno vrednost indeksa za »inženirske gradnje (št. 50)«, ki ga objavlja gospodarska zbornica Slovenije, zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZ ZGIGM) ter indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja statistični urad RS.

Indeks se izračuna kot verižni indeks po formuli:

Kr = 0,5 H50 + 0,5 ICŽP

kjer je:

Kr - faktor revalorizacije

H50 - povprečni indeks za inženirske gradnje - povzet iz publikacije ZGIGM GZS

ICŽŠ - indeks cen življenjskih potrebščin

Prva valorizacija cen se izvede, ko kumulativno povečanje ali zmanjšanje dogovorjenega indeksa cen iz

prejšnjega odstavka preseže 2% vrednosti, šteto od roka za oddajo ponudb. Po izvedeni prvi valorizaciji se cene po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja usklajujejo glede na dogovorjeni indeks, pri čemer se upoštevajo tako povišanja kot tudi znižanja indeksa. Naročnik pri vsaki mesečni situaciji prizna zvišanje oziroma znižanje indeksa, ki je veljalo v obdobju, na katero se situacija nanaša.

Valorizacija cen znaša 100 % povišanja oziroma znižanja dogovorjenega indeksa.«

6. Naročnik objavlja:

- Popravljen obrazec PONUDBA,

- Popravljen vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

Sprememba je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/442272/sprememba_7.zip