We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 209466-2022

20/04/2022    S77

Bulgaria-Sofia: Electricity

2022/S 077-209466

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UNIVERSITETSKA SPETsIALIZIRANA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE PO ONKOLOGIYa EAD
National registration number: 000662776
Postal address: Plovdivsko pole No..6
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1756
Country: Bulgaria
Contact person: Rositsa Vladimirova Hristova
E-mail: rhristova@sbaloncology.bg
Telephone: +359 28076355
Internet address(es):
Main address: https://www.sbaloncology.bg/index.php/bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/12790
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/204423
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/204423
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на обществена поръчка е доставка чрез покупка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно чл. 100-103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като за целта Възложителят трябва да бъде включен като непряк член в стандартна балансираща група с координатор – доставчика на електрическата енергия. Предметът на обществената поръчка включва и избор на координатор на стандартна балансираща група, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригирането им при необходимост, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на Възложителя в свободния пазар на електрическа енергия.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 800 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

гр. София , ул. Пловдивско поле №6

II.2.4)Description of the procurement:

„Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД.

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, до обектите на Университетска специализирана болница по онкология ЕАД (УСБАЛО ЕАД/Възложител) и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа" и "отговорност за балансиране".

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 800 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В случай че към датата на изтичането на 12-те месеца възложителят не е подписал договор с нов изпълнил за последващо изпълнение на настоящата обществена поръчка период и при условие, че не е изчерпан максималният разполагаем ресурс по договора, договорът между страните се удължава със срок от 3 (три) месеца, като остават в сила всички договорени условия и цени между страните.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При провеждане на заседанията на комисията ще използва т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане на офертите по чл.104, ал.2 ЗОП т.е. оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участникът следва да притежава валидна лицензия, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ с права и задължения за дейността “координатор на стандартна балансираща група“, в съответствие с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/05/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/05/2022
Local time: 13:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

При провеждане на заседанията на комисията ще използва т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане на офертите по чл.104, ал.2 ЗОП т.е. оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор.Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без включен ДДС.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно разпоредбите на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022