We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 209481-2022

20/04/2022    S77

Romania-Constanța: Electricity

2022/S 077-209481

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral
National registration number: RO 23877359
Postal address: Strada: Mircea cel Bătrân, nr. 127
Town: Constanta
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900592
Country: Romania
Contact person: MIRELLA OANCEA
E-mail: mirela.oancea@abadl-rowater.ro
Telephone: +40 0241673024/+40 0241673026
Fax: +40 0341458671
Internet address(es):
Main address: www.rowater.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100141062
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

furnizare ENERGIE ELECTRICA

Reference number: 1354812
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

furnizare ENERGIE ELECTRICA , conform cerintelor din caietul de sarcini

Termenul de solicitare a clarificărilor înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 22 zile.

Termenul de raspuns la solicitarile de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 11 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 635 200.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

jud.Constanta si Tulcea

II.2.4)Description of the procurement:

Incheierea unui Contract de furnizare ENERGIE ELECTRICA, necesara functionarii corespunzatoare a Autoritatii Contractante

Furnizarea energiei electrice se va face pe o perioada de 12 luni pentru alimentarea tuturor punctelor de consum ale autoritatii contractante, astfel: 1.464 MWh (MT - 800 MWh + JT - 664 MWh)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: pondere energie electrică furnizată, care provine din energie regenerabilă / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa si prezenta DUAE de catre ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanți, cu informatiile aferente situatiei lor.

Odata cu DUAE ofertantii vor depune Formularul 4- Declaraţie privind evitarea conflictului de interese in conformitate cu art. 60 din Legea 98/2016 completat de ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanți si daca este cazul, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere,.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente pot fi:

1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc), valabile la momentul prezentarii;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3.Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2),art.167 alin.(2),art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a prezenta certificate de atestare fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante privind obligatiile exigibile de plata catre bugetul de stat si buget local la momentul prezentarii documentelor doveditoare.

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele sus mentionate. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta.

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Hristu Uzun –Director, Adela Mihalcea-Director Economic, Nicusor Buzgaru-manager proiect, Constantin Sava – Sef birou Achizitii, Cosmin Marius Caraula - Inginer Sef SGA Constanta, Georgiana Simona Grigorescu, Ana Maria Balan-comp.Juridic, Mirella Oancea, Aura Lavru -birou Achizitii, Edith Dulica-Control Financiar Preventiv, Viorel Iacob – sef. Compartiment Mecano-Energetic, Viorel Parpala – SGA Constanta

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele sus mentionate. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta.

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe locurile I-III în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota:

a.Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza produse similare celor ce formeaza obiectul acordului cadru.

c. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

d. Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a îndeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmând ca înainte de atribuirea acordului cadru, ofertantii clasati pe locurile I-III dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate.

2. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detina Licenta de furnizare a energiei electrice emisa de catre ANRE, conform Legii energiei electrice si gazelor naturale nr.123/2012, actualizata, valabila la momentul prezentarii.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile I-III în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota:

a.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente emise de autoritati competente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza produse similare celor ce formeaza obiectul contractului. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

b. Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE ca dovada preliminara a îndeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmând ca înainte de atribuirea contractului, ofertantii clasati pe locurile I-III dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022