Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 209560-2020

Submission deadline has been amended by:  232310-2020
06/05/2020    S88

Luksemburg-Luksemburg: Kalkulacje aktuarialne dotyczące świadczeń społecznych dla pracowników instytucji UE

2020/S 088-209560

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat — Directorate C Macroeconomic Statistics
Adres pocztowy: ESTAT C.3 — Statistics for Administrative Purposes
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU00 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2920
Państwo: Luksemburg
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6279
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6279
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Statystyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kalkulacje aktuarialne dotyczące świadczeń społecznych dla pracowników instytucji UE

Numer referencyjny: ESTAT/LUX/2020/OP/0010
II.1.2)Główny kod CPV
66519600 Usługi aktuarialne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kalkulacje aktuarialne dotyczące świadczeń społecznych dla pracowników instytucji UE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 150 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79330000 Usługi statystycne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU00 Luxembourg
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest:

• ocena i zatwierdzenie odpowiedzialności w systemie emerytalno-rentowym urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej (PSEO),

• ocena i zatwierdzenie odpowiedzialności w systemie emerytalno-rentowym członków Parlamentu Europejskiego (PSMEP),

• ocena i zatwierdzenie odpowiedzialności w systemie emerytalno-rentowym członków niektórych instytucji UE (PSMI),

• ocena i zatwierdzenie odpowiedzialności we wspólnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej (JSIS),

• ocena i zatwierdzenie oceny aktuarialnej PSEO (Artykuł 83a i Załącznik XXI Regulaminu Pracowniczego),

• zapewnienie aktuarialnego wsparcia technicznego na rzecz Eurostatu w kwestiach teoretycznych i w zakresie praktyki aktuarialnej, zgodnie z zapotrzebowaniem, by zrealizować żądania wystosowywane przez stosownych interesariuszy (głównie DG ds. Zasobów Ludzkich, DG ds. Budżetu, Europejski Trybunał Obrachunkowy).

Dodatkowe usługi będą realizowane wyłącznie w przypadku wyraźnego i konkretnego żądania ze strony stosownych interesariuszy wysłanych do Eurostatu. Te usługi uznaje się za dodatkowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 150 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski program statystyczny na lata 2013–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Bâtiment Bech building ROOM B4/444, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia ofert może uczestniczyć maksymalnie dwóch przedstawicieli każdego oferenta. Przedsiębiorstwa pragnące wziąć udział w sesji otwarcia ofert proszone są o zgłoszenie tego zamiaru drogą mailową z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Wszystkie szczegóły dotyczące treści zawiadomienia oraz procedury zostały wyjaśnione w punkcie 4.3.2) specyfikacji technicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2020