Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 209560-2020

Submission deadline has been amended by:  232310-2020
06/05/2020    S88

Luxemburg-Luxemburg: Calcule actuariale referitoare la beneficiile sociale ale personalului instituțiilor UE

2020/S 088-209560

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Eurostat — Directorate C Macroeconomic Statistics
Adresă: ESTAT C.3 — Statistics for Administrative Purposes
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6279
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6279
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Statistică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Calcule actuariale referitoare la beneficiile sociale ale personalului instituțiilor UE

Număr de referinţă: ESTAT/LUX/2020/OP/0010
II.1.2)Cod CPV principal
66519600 Servicii actuare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Calcule actuariale referitoare la beneficiile sociale ale personalului instituțiilor UE.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 150 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79330000 Servicii statistice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Locul principal de executare:

Sediile contractanților.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei licitații este:

• revizuirea și validarea răspunderii Sistemului de pensii al funcționarilor europeni (PSEO),

• revizuirea și validarea răspunderii Sistemului de pensii al membrilor Parlamentului European (PSMEP),

• revizuirea și validarea răspunderii Sistemului de pensii al membrilor unor instituții UE (PSMI),

• revizuirea și validarea răspunderii Sistemului comun de asigurări de sănătatea al funcționarilor europeni (SCAS),

• revizuirea și validarea evaluării actuariale PSEO (articolul 83a și anexa XII la Statutul Funcționarilor),

• asistență tehnică actuarială acordată Eurostat în materie de probleme teoretice și practici actuariale, după cum este necesar pentru a satisface solicitările venite de la părțile interesate relevante (în special DG Resurse Umane, DG Buget, Curtea de Conturi Europeană).

Servicii suplimentare vor fi solicitate numai în cazul unei solicitări explicite și specifice de la părțile interesate relevante către Eurostat. Aceste servicii sunt considerate opționale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 150 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul statistic european 2013-2020.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/06/2020
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/07/2020
Ora locală: 10:00
Locul:

Bâtiment Bech building ROOM B4/444, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere pot participa maximum doi reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Companiile care doresc să participe sunt rugate să își anunțe intenția cu cel puțin 48 de ore în prealabil. Toate detaliile din conținutul notificării și procedura sunt explicate în secțiunea 4.3.2 din Specificațiile tehnice.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/04/2020