Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 209560-2020

Submission deadline has been amended by:  232310-2020
06/05/2020    S88

Luxembursko-Luxemburg: Poistné výpočty sociálnych príspevkov zamestnancov inštitúcií EÚ

2020/S 088-209560

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Eurostat, Directorate C: Macroeconomic Statistics
Poštová adresa: ESTAT C.3 — Statistics for Administrative Purposes
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2920
Štát: Luxembursko
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6279
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6279
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: štatistika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poistné výpočty sociálnych príspevkov zamestnancov inštitúcií EÚ

Referenčné číslo: ESTAT/LUX/2020/OP/0010
II.1.2)Hlavný kód CPV
66519600 Poistná matematika
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poistné výpočty sociálnych príspevkov zamestnancov inštitúcií EÚ.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 150 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79330000 Štatistické služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom tejto výzvy na súťaž je:

• preskúmať a schváliť záväzok dôchodkového systému európskych úradníkov (Pension Scheme of European officials – PSEO),

• preskúmať a schváliť záväzok dôchodkového systému členov Európskeho parlamentu (Pension Scheme of Members of the European Parliament – PSMEP),

• preskúmať a schváliť záväzok dôchodkového systému členov niektorých inštitúcii EÚ (Pension Scheme of Members of some EU Institutions – PSMI),

• preskúmať a schváliť záväzok jednotného systému zdravotného poistenia európskych úradníkov (Joint Sickness Insurance Scheme of European Officials – JSIS),

• preskúmať a schváliť poistno-matematické hodnotenie PSEO [článok 83 písm. a) a príloha XII služobného poriadku],

• poskytnúť Eurostatu odbornú poistno-matematickú pomoc v súvislosti s teoretickými otázkami a poistno-matematickými postupmi, ako sa vyžaduje na uspokojenie žiadostí príslušných zainteresovaných strán (najmä GR pre ľudské zdroje, GR pre rozpočet, Európsky dvor audítorov).

Dodatočné služby sa budú vyžadovať iba v prípade výslovnej a konkrétnej žiadosti príslušných zainteresovaných strán adresovanej Eurostatu. Takéto služby sa budú považovať za nepovinné.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 150 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Európsky štatistický program na obdobie rokov 2013 – 2020.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/06/2020
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 02/07/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Bâtiment Bech building, Room B4-444, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Žiadame spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť, aby svoj záujem oznámili e-mailom aspoň 48 hodín vopred. Všetky podrobnosti o obsahu a postupe oznámenia sú vysvetlené v časti 4.3.2) technických špecifikácií.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/04/2020