Dostawy - 209605-2022

Submission deadline has been amended by:  254958-2022
20/04/2022    S77

Polska-Koszalin: Paliwa

2022/S 077-209605

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 6690504364
Adres pocztowy: ul. Gnieźnieńska 9
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-736
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Serafin, Joanna Pierucka
E-mail: przetargi@mzk.koszalin.pl
Tel.: +48 943445285
Faks: +48 943422768
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mzk.koszalin.pl/
Adres profilu nabywcy: http://mzk.koszalin.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6690505783
Adres pocztowy: ul. Komunalna 5
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-724
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Serafin, Joanna Pierucka
E-mail: przetargi@mzk.koszalin.pl
Tel.: +48 943445285
Faks: +48 943422768
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgkkoszalin.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.pgkkoszalin.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Energetyka Cieplan Sp. z o.o. w Koszalinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 6690501466
Adres pocztowy: ul. Łużycka 25a
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-111
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Serafin, Joanna Pierucka
E-mail: przetargi@mzk.koszalin.pl
Tel.: +48 943445285
Faks: +48 943422768
Adresy internetowe:
Główny adres: https://meckoszalin.pl/
Adres profilu nabywcy: https://meckoszalin.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mzk-koszalin.logintrade.net/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mzk-koszalin.logintrade.net/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliw ciekłych i gazu

Numer referencyjny: NO-JP-2210-04/2022
II.1.2)Główny kod CPV
09100000 Paliwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw ciekłych i gazu.

2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań, które mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie tj.:

Zadanie 1: Dostawa paliw ciekłych

Zadanie 2: Dostawa gazu skroplonego LPG

Zadanie 3: Dostawa gazu płynnego w butlach

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa paliw ciekłych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09100000 Paliwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Stacja Paliw MZK Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 9

2. Stacja Paliw MZK Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Wąwozowa 1a

3. Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla:

1) Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie w ilości odpowiednio:

- olej napędowy - PN-EN 590 w ilości 3900 m³ / okres obowiązywania Umowy;

- benzyna bezołowiowa 95 - PN-EN 228 w ilości 2300 m³ / okres obowiązywania Umowy;

- benzyna bezołowiowa 98 - PN-EN 228 w ilości 146 m³ / okres obowiązywania Umowy.

2) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w ilości odpowiednio:

- olej napędowy składowany w zbiornikach MZK Sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 9 - PN-EN 590 w ilości 600 m³ / okres obowiązywania Umowy;

- benzyna bezołowiowa 95 składowana w zbiornikach MZK Sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 9 - PN-EN 228 w ilości 12 m³ / okres obowiązywania Umowy;

- olej napędowy składowany na stacji paliw usytuowanej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie ul. Łubuszan 80 - PN-EN 590 w ilości 185 m³ / okres obowiązywania Umowy.

3) Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

- olej napędowy składowany w zbiornikach MZK Sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 9 - PN-EN 590 w ilości 65 m³ / okres obowiązywania Umowy;

- benzyna bezołowiowa 95 składowana w zbiornikach MZK Sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 9 - PN-EN 228 w ilości 0,5 m³ / okres obowiązywania Umowy;

- benzyna bezołowiowa 98 składowana w zbiornikach MZK Sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 9 - PN-EN 228 w ilości 5,5 m³ / okres obowiązywania Umowy.

Dostarczane paliwa muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących Polskich Norm:

1) olej napędowy PN-EN 590

2) benzyna bezołowiowa Pb 95 PN-EN 228

3) benzyna bezołowiowa Pb 98 PN-EN 228

oraz wymagania jakościowe dla benzyn silnikowych i olejów napędowych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. rok 2015, poz. 1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze, niż określone

w załącznikach do przywołanego wyżej Rozporządzenia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1) dostarczał przedmiot zamówienia na koszt własny, na stacje paliw MZK Spółka z o.o. w Koszalinie, przy

ul. Gnieźnieńskiej 9 i przy ul. Wąwozowej 1a oraz na teren Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie

ul. Łubuszan 80.

2) autocysternami, wyposażonymi w zalegalizowane liczniki oraz węże zapewniające hermetyzację przy zlewaniu

paliwa;

3) realizował dostawy sukcesywnie, na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego, w ciągu 2 dni

liczonych od daty złożenia zamówienia.

4) Wykonawca zobowiązany jest, do każdej dostawy dołączyć świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczonego paliwa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2022
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 780.000,00 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt osiemdziesiąt tysięcy 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa gazy skroplonego LPG

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09133000 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Stacja Paliw MZK Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 9

2. Stacja Paliw MZK Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Wąwozowa 1 a

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu skroplonego (LPG) na stacje paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie, w ilości 1.000.000 litrów w okresie obowiązywania umowy.

Dostarczany gaz skroplony (LPG) musi:

1) Spełniać Polską Normę dla gazu skroplonego (LPG) : PN-EN 589+A1:2012P;

2) Spełniać wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG) określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 roku poz. 133 tekst jednolity), a w szczególności określone w:

- Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz. U. z 2021 roku poz. 1293 );

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego (Dz. U. z 2007 roku nr 44 poz. 279);

- Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego LPG (Dz. U. z 2021 roku poz. 2502).

- być zgodny z nowelizowanymi, w trakcie obowiązywania umowy, normami i przepisami określającymi wymagania jakościowe.

Wykonawca wskaże producenta gazu skroplonego (LPG) i/lub dystrybutora, od którego będzie nabywał gaz skroplony (LPG) celem odsprzedaży Zamawiającemu, poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Oświadczenie to jest elementem oferty. Jeżeli Wykonawca jest równocześnie producentem gazu skroplonego (LPG) – składa oświadczenie, iż jest producentem gazu skroplonego (LPG) i że gaz skroplony (LPG) dostarczany Zamawiającemu pochodzi z własnej produkcji. Wykonawca złoży także oświadczenie, iż oferowany gaz skroplony (LPG) jest wytworzony zgodnie z normami, o których mowa w ust.2 pkt 1 i transportowany zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych o transporcie materiałów niebezpiecznych, określonymi w umowie ADR, oświadczenie to musi być załączone do oferty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1) dostarczał przedmiot zamówienia:

a) spełniający wymagania określone w SWZ;

b) autocysternami, wyposażonymi w zalegalizowane liczniki oraz węże zapewniające hermetyzację przy zlewaniu gazu skroplonego LPG;

c) na koszt własny, na stacje paliw MZK Spółka z o.o. w Koszalinie, przy ul. Gnieźnieńskiej 9 oraz przy ul. Wąwozowej 1a.

2) realizował dostawy sukcesywnie, na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego pocztą elektroniczną, w ciągu 2 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia.

3) Wykonawca zobowiązany jest, do każdej dostawy dołączyć świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczonego gazu. Świadectwo jakości musi zawierać wyniki analiz parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14.04.2016 roku (Dz. U. z 2021 roku poz. 1293).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2022
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 67.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa gazu płynnego w butlach

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09122000 Propan i butan
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Stacja Paliw MZK Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 9

2. Stacja Paliw MZK Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Wąwozowa 1 a

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa oraz rozładunek gazu płynnego propan butan w butlach tradycyjnych, stalowych, ilość gazu w butli 11 kg z przeznaczeniem do napędu silników wózków widłowych oraz w gospodarstwie domowym – ilość butli 2700 szt. w okresie obowiązywania umowy;

1) Zamawiający zakupi gaz płynny propan butan w butlach w celu dalszej odsprzedaży na stacjach paliw Zamawiającego. Zamawiający posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

2) butle dostarczane Zamawiającemu mają być odpowiednio zabezpieczone, nie mogą posiadać śladów uszkodzenia.

3) każda butla:

a) powinna być oznakowana zgodnie z polskim prawodawstwem tj. powinna posiadać oznaczenie trwałe tj.: znak wytwórcy, numer fabryczny butli, pojemność zbiornika w dm3, nadciśnienie próbne w MPa, pełną nazwę gazu lub mieszaniny gazowej i wzór chemiczny, datę przeprowadzonego i wyznaczonego następnego badania zbiornika oraz znak rzeczoznawcy dozoru technicznego, tarę w kg (masa próżnego zbiornika bez zaworu i kołpaka), masa brutto zbiornika (masa zbiornika z najwyższą dopuszczalną masą płynu - bez kołpaka), masa netto ładunku zbiornika (najwyższa dopuszczalna masa zawartego w zbiorniku płynu równa iloczynowi pojemności zbiornika w dm3 przez dopuszczalne napełnianie właściwe);

- musi spełniać warunki bezpieczeństwa zgodnie z europejskimi standardami oraz przepisami UDT.

4) Dostarczany gaz propan-butan w butlach powinien być dobrej jakości, spełniać wymogi jakościowe określone w normie PN-C-96008, Normie PN-EN 589, Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2021. poz. 1293) oraz powinien być pozbawiony wad technicznych oraz prawnych.

5) Opakowanie gazu czyli butla gazowa będzie nieodpłatnie wymieniana przy każdorazowej dostawie jako opakowanie wymienne, z zastrzeżeniem pierwszej dostawy, na butle, które posiada Zamawiający.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

1) realizował dostawy sukcesywnie, na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego pocztą elektroniczną, w ciągu 4 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia.

2) dostarczał butle na koszt własny, na stacje paliw MZK Spółka z o.o. w Koszalinie, przy ul. Gnieźnieńskiej 9 oraz przy ul. Wąwozowej 1a.

3) użyczył, na czas wykonywania umowy, odpowiednie kontenery do składowania butli (na każdą stację paliw po jednym kontenerze) spełniające wymogi przepisów ppoż i bhp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2022
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie złotych; cztery tysiące 00/100)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

2Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże że :

Zadanie 1: posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi i/lub jego wytwarzanie, wydaną przez właściwy organ państwowy.

Zadanie 2: posiada aktualną koncesję na obrót gazem skroplonym (LPG) i/lub jego wytwarzanie, wydaną przez właściwy organ państwowy.

Zadanie 3: posiada aktualną koncesję na obrót gazem płynnym propan butan w butlach, wydaną przez właściwy organ państwowy.

I. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 Pzp, Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021. poz. 1745 tekst jednolity),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec, którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w wysokości:

Zadanie 1: 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100);

Zadanie 2: 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100);

Zadanie 3: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).

II. podstawy wykluczenia c.d.

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

8) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona lub znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:

a) każdy samodzielnie brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust.1;

b) łącznie spełnianie warunków określonych w rozdziale VIII.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

3. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

Zadanie 1:

1) wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia (dostawa paliw ciekłych) każda o wartości brutto, co najmniej 19.000.000,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów 00/100).

2) posiada niezbędny sprzęt do transportu paliwa w postaci minimum 4 autocystern z zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi;

Zadanie 2:

1) wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech dostaw skroplonego gazu LPG, każda o wartości brutto, co najmniej 1.700.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset 00/100)

2) posiada niezbędny sprzęt do transportu gazu skroplonego (LPG) w postaci minimum 3 autocystern z zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi.

Zadanie 3:

1) wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech dostaw gazu płynnego propan-butan w butlach, każda o wartości brutto, co najmniej 100.000.00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100)

2) posiada niezbędny sprzęt do transportu gazu płynnego propan butan w butlach.

II. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

Zadanie 1:

1) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi i/lub wytwarzanie paliw ciekłych;

2) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada minimum 4 autocysterny z zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi (należy dołączyć świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych) z podaniem ilości autocystern i ich numerów rejestracyjnych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

4) oświadczenie, że autocysterny spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 roku poz.2289 ze zmianami);

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zadanie 2:

1) aktualną koncesję na obrót gazem skroplonym (LPG) i/lub jego wytwarzanie;

2) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada minimum 3 autocysterny z zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi (należy dołączyć świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych) z podaniem ilości autocystern i ich numerów rejestracyjnych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

4) oświadczenie, że autocysterny spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 2289 ze zmianami);

5) oświadczenie, iż oferowany gaz skroplony (LPG) jest wytworzony zgodnie z normami, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia i transportowany zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych o transporcie materiałów niebezpiecznych, określonymi w umowie ADR.

Zadanie 3:

1) aktualną koncesję na obrót gazem płynnym propan butan w butlach, wydana przez właściwy organ państwowy;

2) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

3) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada niezbędny sprzęt do transportu gazu płynnego propan butan w butlach.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 5a i/lub 5b i/lub 5c i/lub 6 i/lub 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba MZK Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 9 - za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Marzec/Kwiecień 2023

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

5. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

II. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 2% ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 22458840
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu. kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl.kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2022