Supplies - 209630-2022

Submission deadline has been amended by:  259511-2022
20/04/2022    S77

Croatia-Trilj: Detection and analysis apparatus

2022/S 077-209630

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ
National registration number: 35341410291
Postal address: Poljičke republike 15
Town: Trilj
NUTS code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Postal code: 21240
Country: Croatia
Contact person: Nedjeljko Kegalj
E-mail: nedjeljko.kegalj@inet.hr
Telephone: +385 21831135
Fax: +385 21831198
Internet address(es):
Main address: www.cekom3lj.hr
Address of the buyer profile: www.cekom3lj.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0015760
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Stručno istraživanje i razvoj u poljoprivredi, prehrambenoj tehnologiji, biotehnologiji i nutricionizmu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nabava laboratorijske opreme za CEKOM 3LJ – uređaj br. 3.

Reference number: VV-12/2022
II.1.2)Main CPV code
38430000 Detection and analysis apparatus
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Nabava uključuje dobavu, dostavu instalaciju uređaja, testiranje, puštanje u rad dostavljene opreme te obuku osoblja naručitelja koje će koristiti navedenu opremu.

Ponuditelj se obvezuje isporučiti predmet nabave koji je u skladu sa specifikacijama iz Priloga 2. te svim pozitivnim propisima i normama koje reguliraju to područje

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 576 328.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38430000 Detection and analysis apparatus
38434000 Analysers
33191100 Steriliser
38416000 PH meters
42163000 Steam generators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Main site or place of performance:

Čaporice 133, Čaporice, 21240 Trilj

II.2.4)Description of the procurement:

Nabava laboratorijske opreme CEKOM 3LJ – uređaj br. 3.Nabava uključuje dobavu, dostavu instalaciju uređaja, testiranje, puštanje u rad dostavljene opreme te obuku osoblja naručitelja koje će koristiti navedenu opremu.Ponuditelj se obvezuje isporučiti predmet nabave koji je u skladu sa specifikacijama iz Priloga 2. te svim pozitivnim propisima i normama koje reguliraju to područje

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatno trajanje odgovornosti za nedostatke / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 576 328.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE;EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Gospodarski subjekt koji samostalno dostavlja ponudu, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno, te ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno kao i na gospodarske subjekte na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja u ovom postupku javne nabave, mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/05/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/05/2022
Local time: 13:00
Place:

CEKOM 3LJ Ugljane 115 C, 21 240 Trilj

Information about authorised persons and opening procedure:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Dokaz ovlasti ovlaštene osobe Ponuditelja je pisana punomoć, ovlaštenje i sl.

Dokaz ovlasti zakonskog zastupnika ponuditelja je izvadak iz sudskog registra ili druga odgovarajuća isprava iz koje je vidljivo svojstvo zakonskog zastupnika.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, od dana:

1.objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka na prethodnu fazu

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: CEKOM 3LJ
Postal address: Ugljane 115 C
Town: Trilj
Postal code: 21240
Country: Croatia
E-mail: info@cekom3lj.hr
Telephone: +385 21831135
Fax: +385 21831198
Internet address: www.cekom3lj.hr
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022