TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Varor - 209682-2018

16/05/2018    S92    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Frankrike-Bolquère: Överladdare

2018/S 092-209682

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
SIVU Font-Romeu Pyrénées 2000
25660174100018
Mairie de Bolquère, 2 Grand Rue
Bolquère
66210
Frankrike
Telefon: +33 468303200
E-post: correspondre@aws-france.com
Fax: +33 468300733
Nuts-kod: FRJ15

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.midilibre-marchespublics.com

Upphandlarprofil: http://www.midilibre-marchespublics.com

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://www.midilibre-marchespublics.com
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://www.midilibre-marchespublics.com
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
SIVU pour l'exploitation et l'aménagement de la station de Font-Romeu Pyrénées 2000: Mme Christelle Julian
Mairie de Bolquère
Bolquère
66210
Frankrike
Telefon: +33 468303200
E-post: correspondre@aws-france.com
Fax: +33 468300733
Nuts-kod: FRJ15

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.midilibre-marchespublics.com

I.6)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Transport

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Marché public de fourniture dans l'optique d'une optimisation de l'enneigement du domaine skiable

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
31158200
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Restructuration de l'usine du Belvédère (déplacement, fourniture et installation de compresseurs) et achat d'enneigeurs.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 620 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Déplacement/Installation de compresseurs au sein de l'usine du Belvédère

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42123000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ15
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Usine du Belvédère 66210 — Bolquère.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Déplacement de 2 compresseurs depuis le Gallinera vers le Belvédère, suppression de compresseurs, fourniture et installation de 2 compresseurs neufs.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 374 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 4
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fourniture de 52 enneigeurs neufs

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15981320
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ15
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Usine du Belvédère 66210 — Bolquère.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture de 52 enneigeurs haute pression et 52 supports neufs.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 246 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 4
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

CERFA DC1 ou document équivalent CERFA DC2 ou document équivalent assurance pour les risques professionnels en cours de validité.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

— déclaration concernant le chiffre d'affaire global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaire du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

— liste des principales livraisons de fournitures effectuées au cours de 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,

— indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— descriptif de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché,

— descriptions ou photographies des fournitures.

III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chacun des paiements autres qu'une avance.

III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:

Financement sur les fonds propres du SIVU. Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans un délai de 30 jours suivant la réception des factures (paiement par virement administratif).

III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:

Le candidat peut répondre seul ou en groupement. Aucune forme de groupement n'est imposée.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/06/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/06/2018
Lokal tid: 17:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.midilibre-marchespublics.com

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
Montpellier
34063
Frankrike
Telefon: +33 467548100
E-post: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Fax: +33 467547410
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/05/2018