There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 209875-2016

21/06/2016    S118

Denmark-Copenhagen: Research and development services and related consultancy services

2016/S 118-209875

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Markedsmodningsfonden v/Erhvervsstyrelsen
Postal address: Langelinie Allé 17
Town: København Ø
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2100
Country: Denmark
Contact person: Pernille Munk Nielsen
E-mail: permun@erst.dk
Internet address(es):
Main address: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx
I.1)Name and addresses
Official name: Albertslund Kommune
Postal address: Nordmarks Allé 1
Town: Albertslund
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 2620
Country: Denmark
E-mail: jakob.sidenius@albertslund.dk
Internet address(es):
Main address: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx
I.1)Name and addresses
Official name: Esbjerg Kommune
Postal address: Torvegade 74
Town: Esbjerg
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6700
Country: Denmark
E-mail: sanha@esbjergkommune.dk
Internet address(es):
Main address: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx
I.1)Name and addresses
Official name: Frederikssund Kommune
Postal address: Torvet 2
Town: Frederikssund
NUTS code: DK013 Nordsjælland
Postal code: 3600
Country: Denmark
E-mail: michj@frederikssund.dk
Internet address(es):
Main address: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Innovationspartnerskaber vedrørende udvikling og eventuelt køb af nye, innovative løsninger, der kan forebygge eller afhjælpe dehydrering og eventuelt tillige følger af dehydrering hos ældre over 65.

II.1.2)Main CPV code
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hvert år er der ca. 67 000 indlæggelser af borgere over 65 år, der er defineret som »forebyggelige«, det vil sige indlæggelser, der skyldes faktorer, som kan forhindres, hvis der sættes ind i rette tid og med den rigtige form for hjælp. Kunne man sætte ind over for dehydrering blandt borgere over 65 år med simple, innovative løsninger, kunne antallet af indlæggelser nedbringes — med en betydelig økonomisk og velfærdsmæssig gevinst til følge. Innovationspartnerskabet har derfor til formål at udvikle nye, innovative løsninger, der kan forebygge eller afhjælpe dehydrering og eventuelt tillige følger af dehydrering blandt borgere over 65 år. Ordregiverne forventer at indgå partnerskabskontrakter med op til 3 tilbudsgivere vedrørende udvikling af sådanne nye løsninger. Når udviklingsforløbet er afsluttet, kan de 3 kommuner, der sammen med Markedsmodningsfonden udgør ordregiverne, hver for sig vælge at købe (købsoption) den/de udviklede løsninger (eksemplarer heraf).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 79 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Esbjerg, Frederikssund og Albertslund.

II.2.4)Description of the procurement:

Se ovenfor i pkt. II.1.4).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret den bedste kapacitet på området udvikling og gennemførelse af innovative løsninger baseret på de tilbudte nøglemedarbejderes uddannelsesmæssige- og faglige kvalifikationer (CV'er).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Når innovationsforløbet er afsluttet efter højst 24 måneder, har de kommuner, der sammen med Markedsmodningsfonden udgør Ordregiverne, hver især ret — men ikke pligt — til at købe den udviklede løsning (eksemplarer af den) som nærmere anført i Bilag 6 til Partnerskabskontrakten. Optionen kan udnyttes i en periode på 12 måneder fra innovationsforløbets afslutning. Såfremt en kommune udnytter købsoptionen ved at bestille eksemplarer af løsningen indenfor 12 måneder efter innovationsforløbets afslutning, forlænges købsoptionen for denne kommune, således at kommunen kan udnytte købsoptionen til at bestille yderligere eksemplarer i indtil 24 måneder efter innovationsforløbets afslutning.

Såfremt købsoptionen udnyttes, kan der leveres eksemplarer af løsningen i op til 4 år efter afgivelse af en bestilling.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

For så vidt angår den anslåede værdi af kontrakten i pkt. II.1.5) udgør denne summen af det til Innovationsforløbet maksimalt afsatte beløb for op til tre parallelle forløb (12 000 000 DKK) plus den maksimumomkostning,

der må være forbundet med eventuelt efterfølgende køb af eksemplarer af den/de udviklede løsninger (ca. 67 000 000 DKK jf. nærmere i Bilag 1).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgerens samlede egenkapital og ansøgerens samlede aktiver. Oplysningerne skal angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B — »Finansielle nøgletal«. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

2) Ansøgers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B, — »Samlet årsomsætning«. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Ad 1) og 2) Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Ordregiver beregner soliditetsgraden ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit — »Finansielle nøgletal«. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.

2) Som mindstekrav kræves endvidere en samlet årlig omsætning på mindst 3 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ordregiver beregner omsætningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B, — »Samlet årsomsætning«. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:

De uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos ansøger på området udvikling og gennemførelse af innovative løsninger. Oplysningerne skal angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit C — » Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer«.

Ordregiver ser gerne, at oversigten indeholder CV'er for hver nøglemedarbejder som skal deltage i udviklingsprojektet. Der henvises desuden til kontraktens bilag 7. Nøglemedarbejderne kan ikke udskiftes uden samtykke fra ordregiver. Se desuden kontraktens punkt 4.5. Oplysningerne angives i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit C. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, del II, afsnit C, jf. i øvrigt punkt VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

I partnerskabskontrakten inddrages i relevant omfang hensynet til samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder. Det er desuden et kontraktmæssigt krav, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, sikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved »medvirker til at opfylde kontrakten« forstås arbejde udført i Danmark med henblik på kontraktens opfyldelse. Der stilles i udbudsmaterialet krav om overholdelse af persondatalovgivningen ligesom partnerskabskontrakten indeholder en databehandleraftale.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Innovation partnership
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/08/2016
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Vedrørende ESPD:

Ansøger skal udfylde og vedlægge sin ansøgning det fælleseuropæiske udbudsdokument som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor og i udbudsbetingelserne

2) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed (økonomisk og finansiel kapacitet), der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2), og

3) hvordan ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder de objektive og ikke-diskriminerende kriterier for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9) og punkt III.1.3) (teknisk og faglig kapacitet) ovenfor.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælleseuropæiske udbudsdokument.

Vedrørende støttende enheder (punkt III.1.2) og punkt III.1.3))

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) enten angående økonomisk og finansiel kapacitet eller angående teknisk og faglig kapacitet, skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren jf. udbudslovens § 144, stk. 2.

Ordregiver har udarbejdet en skabelon for en støtteerklæring, som kan hentes på http://permalink.mercell.com/59454430.aspx og som ansøger kan benytte. Den udfyldte skabelon eller anden dokumentation indleveres som del af prækvalifikationsansøgningen udover det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Vedrørende udelukkelsesgrundene:

Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Oplysningerne herom anføres i det fælleseuropæiske udbudsdokument Del III, afsnit A, B og C. Der gøres særligt opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort obligatoriske i udbudsloven § 136. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælleseuropæiske udbudsdokument om korrekt udfyldelse af formularen.

Ordregiver vil herudover udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller nr. 6. Ansøger skal anføre oplysningerne herom i det fælleseuropæiske udbudsdokument, del III, afsnit C.

— Yderligere oplysninger:

Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med afgivelse af anmodninger om prækvalifikation vil blive offentliggjort på: http://permalink.mercell.com/59454430.aspx Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden. Der kan ikke forventes svar på spørgsmål i juli.

Ordregiver ser gerne, at spørgsmål til udbudsmaterialet forud for fristen for aflevering af prækvalifikationsanmodningen stilles senest den 9.8.2016. Hvis ordregiver modtager spørgsmål efter denne dato, vil ordregiver besvare sådanne spørgsmål, hvis ordregiverne kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af prækvalifikationsfristen. Der vil torsdag den 30.6.2016, kl. 14:00-16:00 blive afholdt et orienteringsmøde hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes interesserede senest 3 dage inden mødet tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere hos permun@erst.dk. Ordregiver tager forbehold for at reducere antallet af deltagere pr. firma. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som efterfølgende vil blive offentliggjort på Mercell.

Forud for denne udbudsforretning er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale herfra findes på Markedsmodningsfondens hjemmeside: http://markedsmodningsfonden.dk/markedsdialog_innovationspartnerskab

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
Town: København Ø
Postal code: 2100
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telephone: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internet address: www.klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder

følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er

blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere

om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem

er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med,

at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage

indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk.

1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres

opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1)

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/06/2016