Услуги - 209928-2019

07/05/2019    S88

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор – Техническа и логистична подкрепа за дейностите на Главна дирекция „Миграция и вътрешни работи“ и свързани политики

2019/S 088-209928

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Пощенски адрес: Office LX46 - 5/115
Град: Brussels
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор – Техническа и логистична подкрепа за дейностите на Главна дирекция „Миграция и вътрешни работи“ и свързани политики

Референтен номер: HOME/2018/ISFP/PR/EVNT/0016
II.1.2)Основен CPV код
79900000 Разнообразни бизнес услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Възлагащият орган възнамерява да сключи рамков договор с цел предоставяне на техническа и логистична подкрепа за дейности на Главна дирекция „Миграция и вътрешни работи“ (DG HOME) и нейните политики. Обхванатите дейности засягат техническа помощ и логистична подкрепа за DG HOME, свързани с изготвянето и концепцията основно на политики на ЕС, но не само, в областта на вътрешните работи, както и действия за насърчаване и/или разпространение на информация относно политиките на ЕС. Действията включват основно организация на (технически) срещи, работни групи, конференции, изложби и други видове събития, както и допълнителни услуги около тези дейности и предоставянето на материали и техническо оборудване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79950000 Услуги по организиране на изложения, панаири и конгреси
79990000 Разнообразни бизнес услуги, некласифицирани другаде
75100000 Услуги на държавното управление
30190000 Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
32570000 Съобщително оборудване
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
39300000 Различно оборудване
39100000 Мебелировка
55000000 Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно
63000000 Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Географският обхват на рамковия договор включва събития, организирани на територията на ЕС, както и в държавите от ЕАСТ и трети страни.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, направете справка с документите по обществената поръчка.

Задачите ще включват основно следния вид дейности:

— организационна подкрепа за (технически) срещи, работни групи и конференции;

— допълнителни дейности за подкрепа;

— предоставяне на конкретни материали и оборудване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Фонд „Вътрешна сигурност“.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/06/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/06/2019
Местно време: 14:00
Място:

Европейска комисия, DG HOME, Rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да бъде представляван от не повече от едно лице (трябва да се изпрати електронно писмо един работен ден предварително до HOME-TENDERS@ec.europa.eu).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Държава: Франция
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/04/2019