Diensten - 209928-2019

07/05/2019    S88

België-Brussel: Raamovereenkomst – technische en logistieke ondersteuning voor de activiteiten van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken en voor aanverwante beleidslijnen.

2019/S 088-209928

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Postadres: Office LX46 - 5/115
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst – technische en logistieke ondersteuning voor de activiteiten van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken en voor aanverwante beleidslijnen.

Referentienummer: HOME/2018/ISFP/PR/EVNT/0016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst wil een raamovereenkomst sluiten voor de verlening van technische en logistieke ondersteuning voor de activiteiten van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (DG HOME) en voor zijn beleidslijnen. De activiteiten betreffen technische bijstand en logistieke ondersteuning voor DG HOME met betrekking tot de uitwerking en het ontwerp van EU-beleidslijnen op het gebied van met name, maar niet beperkt tot, binnenlandse zaken, alsook voor acties voor de bevordering en/of verspreiding van informatie over EU-beleidslijnen. De acties omvatten met name de organisatie van (technische) vergaderingen, werkgroepen, conferenties, tentoonstellingen en andere soorten evenementen, alsook aanvullende diensten in verband met deze activiteiten en de levering van materiaal en technische uitrusting.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79950000 Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
79990000 Diverse zakelijke diensten
75100000 Administratiediensten
30190000 Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
32570000 Communicatie-uitrusting
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
39300000 Diverse uitrusting
39100000 Meubilair
55000000 Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het geografisch toepassingsgebied van de raamovereenkomst bestrijkt evenementen die georganiseerd worden op het grondgebied van de EU, alsook in EVA-landen en derde landen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie de aanbestedingsstukken.

De taken omvatten met name de volgende soorten activiteiten“

— organisatorische ondersteuning voor (technische) vergaderingen, werkgroepen en conferenties,

— bijkomende ondersteuningsactiviteiten,

— de levering van specifiek materiaal en uitrusting.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fonds voor interne veiligheid.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Europese Commissie, DG Home, Rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

elke inschrijving mag worden vertegenwoordigd door maximaal 1 persoon (1 werkdag van tevoren moet een e-mail worden verzonden naar HOME-TENDERS@ec.europa.eu).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/04/2019