Služby - 209928-2019

07/05/2019    S88

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva – Technická a logistická podpora pre činnosti generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti a súvisiace politiky

2019/S 088-209928

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate General Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Poštová adresa: Office LX46 - 5/115
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva – Technická a logistická podpora pre činnosti generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti a súvisiace politiky

Referenčné číslo: HOME/2018/ISFP/PR/EVNT/0016
II.1.2)Hlavný kód CPV
79900000 Rôzne obchodné služby a súvisiace služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Verejný obstarávateľ má v úmysle uzatvoriť rámcovú zmluvu s cieľom poskytnúť technickú a logistickú podporu činnostiam generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti (GR HOME) a jeho politikám. Zahrnuté činnosti sa týkajú technickej pomoci a logistickej podpory pre GR HOME ohľadom vypracovania a koncepcie politík EÚ, najmä, ale nie výlučne, v oblasti vnútorných záležitostí, ako aj činností na propagáciu politík EÚ a/alebo šírenie informácií o nich. Medzi tieto opatrenia patrí najmä organizovanie (technických) stretnutí, pracovných skupín, konferencií, výstav a iných druhov podujatí, ako aj doplnkové služby týkajúce sa týchto aktivít a poskytovanie materiálneho a technického vybavenia.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 40 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79950000 Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
79990000 Rôzne obchodné služby
75100000 Verejná správa
30190000 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
32570000 Komunikačné zariadenia
15000000 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
39300000 Rôzne zariadenia
39100000 Nábytok
55000000 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
63000000 Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Geografický rozsah pôsobnosti rámcovej zmluvy sa vzťahuje na podujatia organizované na území EÚ, ako aj v krajinách EZVO a v tretích krajinách.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri súťažné podklady.

Úlohy budú pokrývať najmä tieto druhy činností:

— organizačná podpora (technických) stretnutí, pracovných skupín a konferencií,

— doplnkové podporné činnosti,

— poskytovanie špecifického materiálu a vybavenia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 40 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Fond pre vnútornú bezpečnosť

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/06/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 28/06/2019
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Európska komisia, DG HOME, Rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Každého uchádzača môže zastupovať maximálne 1 osoba (je potrebné zaslať e-mail na adresu HOME-TENDERS@ec.europa.eu, 1 pracovný deň vopred).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/04/2019