Tjänster - 209929-2019

07/05/2019    S88

Belgien-Bryssel: EU:s expertcentrum för terrorismens offer

2019/S 088-209929

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Postadress: Office MO59 04/21
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: just-04-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22981708

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4662
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

EU:s expertcentrum för terrorismens offer

Referensnummer: JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det huvudsakliga målet med detta kontrakt är att inrätta ett EU-expertcentrum för terrorismens offer (nedan kallat ”EU-centrumet”). EU-centrumet syftar till att hjälpa EU:s medlemsstater att säkerställa ett effektivt införlivande och en praktisk tillämpning av EU:s regler avseende terrorismens offer genom att tillhandahålla gemensamma stödmekanismer och resurser på EU-nivå. EU-centrumet kommer att tillhandahålla konkreta och praktiska åtgärder som kommer att ha en positiv inverkan på terrorismens offer. I synnerhet kommer EU-centrumet att tillhandahålla riktlinjer och utbildningar om implementeringen av EU-reglerna, samt upprätta listor över relevanta experter som är tillgängliga på nationell nivå. Vid slutet av projektet kommer alla EU-centrumets åtgärder att utvärderas för att analysera nödvändigheten och möjligheten att i framtiden inrätta ett EU-samordningscentrum för terrorismens offer. Uppdragstagaren ska leverera en rapport om detta.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80000000 Undervisning och utbildning
80511000 Personalutbildning
79100000 Juridiska tjänster
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

De huvudsakliga målen med EU-centrumet är följande:

i) Att utveckla riktlinjer och ett utbildningspaket och anordna utbildningsaktiviteter. EU-centrumet kommer att utarbeta riktlinjer och utbildningsaktiviteter baserat på lärdomar från tidigare terroristattacker. Utbildningsaktiviteter och aktiviteterna för att utbilda utbildare kommer att anordnas för personal hos nationella myndigheter och nationella organisationer, angående brottsoffrens behov och de praktiska aspekterna av implementeringen av EU:s regler avseende terrorismens offer.

ii) Att fungera som ett nav för expertis och en plattform för utövare som arbetar med offer för terrorism i alla frågor som rör terrorismens offer. I synnerhet kommer EU-centrumet att upprätta och upprätthålla listor över experter på nationell och EU-nivå (utbildade psykologer, advokater, kompensationsexperter) och stödorganisationer för brottsoffer, underlätta tillgången till information om offrens rättigheter och hur de ska tillämpas i praktiken samt tillhandahålla en omfattande webbplats. I synnerhet ska EU-centrumet utveckla en särskild lista med specialister i psykisk trauma, som är särskilt utbildade för att hantera posttraumatiska syndrom som är vanliga hos personer som utsatts för terrorism. Specialisterna ska vara beredda att skickas ut direkt efter en terroristattack i den berörda medlemsstaten. EU-centrumet kommer att samla experter, forskning, kunskaper och färdigheter från Europeiska unionen och alla delar av världen.

iii) Att bistå Europeiska kommissionen och det europeiska nätverket för brottsoffers rättigheter (hädanefter kallat ENVR - European Network of Victims' Rights) för att stärka den operativa samordningen mellan medlemsstater och brottsofferorganisationer, inklusive stöd vid identifiering av myndigheterna i varje medlemsstat som ansvarar för att uppmärksamma och ta hand om brottsoffer, samt upprätta säkra kommunikationskanaler som möjliggör omedelbar utbyte av information om offer från olika medlemsstater. ENVR är ett nätverk bestående av professionella personer från EU:s medlemsstater (vanligtvis från justitieministerierna) som arbetar inom området brottsoffrens rättigheter.

iv) Att utvärdera nödvändigheten och möjligheten att inrätta ett EU-samordningscentrum för terrorismens offer.

Alla åtgärder som genomförs inom ramen för EU-centrumet för experter på terrorismens offer, kommer att ske under ledning och noggrann övervakning av kommissionen och i samarbete med ENVR.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Kommissionens beslut av den 31 januari 2019 om finansieringen av pilotprojektet "Inrättande av ett EU-centrum för experter på terrorismens offer" och antagandet av arbetsprogrammet för 2018

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/06/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 27/06/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Commission building - MO59

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIEN

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

För brittiska anbudsgivare:

Observera att efter det Förenade kungarikets utträde ur EU kommer reglerna om tillgång till EU:s upphandlingsförfaranden för ekonomiska aktörer etablerade i tredjeländer att tillämpas på sökande eller anbudsgivare från det Förenade kungariket beroende på resultatet av förhandlingarna. Om sådan tillgång inte kan tillhandahållas enligt gällande rättsliga bestämmelser kan sökande eller anbudsgivare från det Förenade kungariket komma att uteslutas från upphandlingsförfarandet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Samma som ovan
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Samma som ovan
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/04/2019