Tjenesteydelser - 209936-2017

02/06/2017    S105    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Grindsted: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2017/S 105-209936

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Billund Kommune
Jorden Rundt 1
Grindsted
7200
Danmark
Kontaktperson: Signe Brouer
Telefon: +45 79727083
E-mail: sbr@billund.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.billund.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=onjbijsghc
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vestre Skole Grindsted — Modernisering og kvalitetsløft.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I 2016 besluttede Billund Kommune at realisere den tidligere udfærdigede helhedsplan for modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole, scenarie 3 (Helhedsplanen ses i bilag 5.2 i udbudsmaterialet til nærværende projekt).

Helhedsplanens scenarie 3 omfatter i korte træk de for læringsmiljøet allervigtigste elementer samt supplerende tiltag, der er med til at opdatere en væsentlig del af skolens læringsmiljø. Herudover rummer scenarie 3 øvrige tiltag, der får Vestre Skole til at fremstå med et fuldt tidssvarende læringsmiljø.

Byggearbejdet på Vestre Skole skal udføres i etaper og skal være helt afsluttet ultimo 2019.

Billund Kommune lægger vægt på, at personale og brugere bliver inddraget og er med til at præge skolen i deres lokalområde.

Der ønskes indgået aftale med en totalrådgiver, der kan indarbejde Billund Kommunes vision om et kvalitetsløft og en modernisering af skolen inden for den tidsmæssige- og økonomiske ramme. Totalrådgivningen udbydes som udbud med forhandling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Vestre Skole, Fælledvej 3, 7200 Grindsted.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til II.1.4) samt udbudsmaterialet der er tilgængeligt på iBinder.

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=onjbijsghc

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt Billund Kommune modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, udvælger Billund Kommune de 5 ansøgere, som — ud over hensynet til en optimal konkurrence —vurderes bedst egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske med hovedvægt på baggrund af en helhedsbedømmelse af de fremsendte referencer, jf. afsnit III.1.3), og dermed den dokumenterede erfaring fra tilsvarende/sammenlignelige projekter samt en kort beskrivelse samarbejdsrelationer i teamet (1 side).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til udbudsmaterialet vedr. optionsydelsen omhandlende renovering af tag.

Hertil option for fagentreprise.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal vedlægge følgende:

Oplysninger om ansøgers identitet samt generelle oplysninger om ansøger, jf. ESPD del ll. A.

Oplysninger om ansøgers repræsentanter, jf. ESPD del ll. B.

Oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, jf. ESPD del lll, punkt A og B samt § 136, jf. ESPD del lll punkt C.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til økonomisk og finansiel formåen i medfør af udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. ESPD del lV pkt. 1a (årsomsætning) og pkt.4(Egenkapital/Finansielle nøgletal) samt resultat efter skat (øvrige økonomiske og finansielle krav)

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal i det seneste afsluttede regnskabsår dokumentere et positivt resultat efter skat.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om, hvorvidt ansøger lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til teknisk og/eller faglig formåen i medfør af udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 3, jf. ESPD del lV, punkt C:

Ansøger skal ved ansøgningen om prækvalifikation demonstrere, at have de for den udbudte opgave nødvendige erfaringer og kompetencer for såvel projektering som opfølgning i udførelsesfasen.

Ansøger bedes vedlægge følgende:

Beskrivelse af ansøgers (ansøger-teamets) væsentligste referencer, som dokumenterer erfaring med rådgivning på tilsvarende/sammenlignelige projekter — indenfor renovering og modernisering af skolebyggeri, udført inden for de seneste 3 år. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

Der ønskes oplysninger om maksimalt 5 væsentlige referencer for ansøgerteamet som helhed.

Referencerne skal indeholde en beskrivelse af kunde inkl. kontaktdata, opgavens omfang — herunder oplysninger om anlægssum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse af ansøgerens ydelser (rolle og funktion), herunder vægtes det positivt at ansøger har erfaring med udbudsforretning i hoved- eller storentreprise.

Der lægges positiv vægt på at referencerne er angivet med de ovenfor nævnte oplysningstyper.

Grundet eESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer, kan ansøger supplere beskrivelsen af de op til 5 referencer angivet i ESPD i selvstændigt bilag, PDF format, som vil blive taget i betragtning. Det accepteres henset hertil, at der alene indsættes en meget kort beskrivelse af referencerne i eESPD. Der gøres dog opmærksom på, at der skal være en tydelig identifikation mellem referencen angivet i eESPD og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag.

Hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium (se vejledning i udbudsmaterialet) skal oplysningerne anført ovenfor, i relevant omfang gives for konsortiedeltagerne, men der må fortsat og samlet set kun vedlægges 5 referencer. Oplysningerne skal således gives i det omfang den enkelte konsortiedeltagerbidrager med teknisk kapacitet til konsortiet.

Endvidere bilægges 1 sides firmapræsentation pr. virksomhed. Herunder beskrives samarbejdsrelationer i teamet.

Hvis ansøger ønsker, at der skal lægges vægt på underleverandørers tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal oplysningerne anført ovenfor, i relevant omfang gives for den/de underleverandør(er), der stiller teknisk kapacitet til rådighed for ansøger, og ansøger skal godtgøre, at den/de pågældende underleverandør stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger. Dette skal dokumenteres ved f.eks. en rådighedserklæringen fra de øvrige enheder, der ønskes at blive lagt vægt på.

I begge situationer vil opfyldelse ske ved udfyldelse af ESPD-formularen.

EU-Kommissionen har den 1.3.2017 opdateret den elektroniske udgave af det Fælles europæiske udbudsdokument — ESPD. Vejledningen »ESPD — Sådan virker det«, der tager udgangspunkt i den nye udgave af ESPD'et og beskriver kronologisk, hvad der skal stå i de enkelte felter i formularen;

http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2017/20170303%20ESPD%20Saadan%20virker%20det%20version%202.pdf

Se bilagte rådighedserklæringer på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=onjbijsghc

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikationsfasen håndteres på udbudsportalen iBinder (www.ibinder.dk). Interesserede ansøgere skal følge nedenstående procedure for at tilgå udbudsmaterialet og fremsende prækvalifikations ansøgningen:

Udbudsmaterialet kan tilgås via iBinder på følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=onjbijsghc

Her opretter virksomheden sig som bruger (eller benytter en allerede eksisterende bruger på iBinder). Ansøgningen om prækvalifikation skal uploades på ovenstående link. Kun ansøgninger der er afleveret via iBinder kan godkendes. Upload af ansøgningsmateriale skal være færdiggjort senest den 30.6.2017 kl.12:00 jf. pkt. IV.2.2). Det er naturligvis kun den bydende selv, der kan se sin ansøgning foruden bygherre. Når det anførte tidspunkt passeres, lukkes der automatisk for indsendelse af prækvalifikation, samtidig med at ansøgningerne bliver tilgængelige for udbyderen.

Upload af ansøgning: Når prækvalifikationsmaterialet skal uploades, gås ind i fanen Ansøgning. Tryk på knappen i øverste højre hjørne og udpeg den fil du vil lægge op (der ønskes en samlet pdf fil). Udfyld evt. data om ansøgningen i dialogboksen — det er dog ikke noget krav. Når filen er synlig i oversigten, er ansøgningen afleveret. Ønsker du en kvittering skal der trykkes på ikonet vedrørende aflevering, hvorefter der tilbydes fremsendt en kvittering. Husk at navngive dokumentet, så det kan aflæses på filnavnet, hvad den enkelte fil indeholder. Ved eventuelle spørgsmål omkring adgang og brug af iBinder henvises til www.ibinder.dk Alle har fri adgang til iBinders support på TF 8988 7830 eller support@ibinder.dk. Det er gratis for ansøger at få login til iBinder.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/05/2017