Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 209967-2022

20/04/2022    S77

România-Craiova: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

2022/S 077-209967

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Număr naţional de înregistrare: 4417150
Adresă: Strada: Calea Unirii, nr. 19
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200585
Țară: România
Persoană de contact: CRISTIAN UNGUREANU
E-mail: achizitiicjd@cjdolj.ro
Telefon: +40 251408200
Fax: +40 251408230
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjdolj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100141042
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Centrul Sportiv Stadionul Tineretului”

Număr de referinţă: 4417150.2022.31
II.1.2)Cod CPV principal
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Se solicită elaborarea următoarelor documentații/prestarea următoarelor servicii, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centrul Sportiv Stadionul Tineretului”:

- Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topo)

- Documentaţii pentru obţinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv studiu de impact asupra mediului (dacă este cazul)

- Studiu de fezabilitate

- Studiu de circulaţie în incintă

- Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficienţă conform Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Documentaţie pentru avizul la securitatea la incendiu, avizul ISC

- Proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC)

- POE

- Proiect tehnic de execuţie, inclusiv detalii de execuţie şi antemăsurători, proiectul de urmărire privind comportarea în timp a construcţiei

- Verificarea proiectului tehnic de către verificatori de proiect atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor

- Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata procedurii de atribuire a contractului de execuţie lucrări şi pe toată perioada de execuţie a investiţiei, până la admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor

- Certificatul de performanţă energetică: necesar efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor

- Proiect tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor „as built” precum şi ridicare topo necesare efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor

- Documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor

- Alte documentaţii, avize, acorduri (dacă este cazul).

Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la termenul de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorităţii contractante să fie transmis cu cel puţin 10 înainte (în a 11 zi) de data limită de depunere a ofertelor.

Valoarea estimata a serviciilor: 8.755.772,25 lei, fara TVA

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 8 755 772.25 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
71314300 Servicii de consultanţă în eficienţă energetică
71317100 Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor
71335000 Studii tehnice
71356100 Servicii de control tehnic
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
71600000 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică
79314000 Studiu de fezabilitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Stadionul Tineretului Craiova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Centrul Sportiv Stadionul Tineretului” conform Temei de proiectare si Anexei la tema de proiectare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Șef proiect – arhitect cu drept de semnatură O.A.R., cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire/interventii/reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B– maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Inginer proiectant instalații electrice - studii superioare de lungă durată, profil ingineria instalațiilor pentru construcții, cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire/interventii/reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B – maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Inginer proiectant structură de rezistență - studii superioare de lungă durată, profil construcții civile industriale și agricole sau echivalent, cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire/interventii/ reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B– maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Inginer proiectant instalații sanitare - studii superioare de lungă durată, profil ingineria instalațiilor pentru construcții, cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire /interventii/reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B – maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Inginer proiectant instalații termice, ventilație și climatizare – studii superioare de lungă durată, profil ingineria instalațiilor pentru construcții, cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire/interventii/reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B – maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Pondere: 12
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 155
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesareevaluarea respectarii cerintelor mentionate

Ofertantul individual/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este urmatoarea: se va completa conform art. 193 din Legea 98 /2016 a achizitiilor publice un DUAE (Documentul Unic European de Achizitie), separat, de catre fiecare dintre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent de calitatea avuta in cadrul procedurii, cu informatiile aferente situatiei lor (Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) este integrat Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016, dupa cum urmeaza:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

Mentiune: potrivit art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, „pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin.(1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate."

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al repectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art.167 alin. (2), art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoanele juridice straine, in conformitate cu art. 168 alin.1 din Legea 98/2016, va fi acceptat ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mentionate anterior sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Precizari:

a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. DUAE se solicita si eventualilor subcontractanti/terti sustinatori. Documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori sau alta calitate pe care o detin in cadrul procedurii de atribuire vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I .

b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;

c. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;

d. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificate "conform cu originalul", semnata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

2. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: VASILE DORIN – COSMIN – Președintele Consiliului Județean; NEAŢU-BRECIUGĂ MIHAIL-ADRIAN –Vicepreședintele Consiliului Județean; SOLOMON ANTONIE – Vicepreședintele Consiliului Județean; DURLE DUMITRU COSMIN – Administrator public; SOVAILA CRISTIAN MARIAN – Secretarul general al județului; IONESCU LUPEANU SILVIA – Director executiv Direcția Tehnică; BALUȚĂ DANIELA – Director executiv Direcția Afaceri Europene; RADUCAN LARISA MIHAELA – Director executiv D.I.C.I.S.; MECU MARIAN-LAURENTIU– Director executiv Direcția Economică; PAPPA DAN RADU ILIE – Arhitect Șef; VARGATU CRISTINA ADRIANA – Director executiv D.J.A.L.S., STOICA DAIANA - Sef serviciu Juridic; NICOLAE ANDA MIREI - Șef Serviciu Resurse umane, UNGUREANU CRISTIAN AUREL – Șef Serviciu Achiziții Publice.

Consilieri judeteni: Badea Marian, Baragan Stelian, Bica Gheorghe, Bosoanca Silviu Cosmin, Cristescu Adrian Daniel, Drignei Daniel, Gatejescu Alexandru Florian, Gidar Alexandru, Gidea Constantin Cosmin, Irinei Marian Ioan, Jianu Mihaela Roxana, Luica Dorel, Marin Marian Viorel, Marinescu Nicu, Mateita Ovidiu Constantin, Margarit Dorin Constantin, Naicu Daniel, Nedelescu Gheorghe, Nicola Teodor Alin, Nisipeanu Marian, Pantilimon Marius Cosmin, Pasculescu Veta, Scarlatescu Lucian Cristian, Soare Mihai, Stanciu Octavian Paul, Stanculescu Anisoara, Stanescu Niculina Eugenia, Tiberiade Romeo, Trandafir Stefan Cristian, Trita Dan Alexandru, Vaduva Fanel, Veliscu Carmen Alina, Voicu Clara, Claudiu Razvan Stefan.

3.Declaratia privind neîncadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016.Se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii , daca este cazul). Se va completa Formularul.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

In conformitate cu prevederile art. 173 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare, de atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara de origine, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie,fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantii vor prezenta lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, perioadelor de prestare a serviciilor, beneficiarilor publici sau privati. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au prestat şi dus la bun sfârşit în ultimii 3 ani la nivelul unuia sau a mai multor contracte, servicii similare cu cele care fac obiectul contractului in valoare cumulata de cel putin 8.000.000 lei fara TVA. Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege servicii de proiectare pentru lucrări de construire și/sau de modernizare și/sau reabilitare construcții de categoria de importantă minim B. Aceste servicii pot include si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului. Conform instructiunii ANAP nr.2/2017, prin servicii duse la bun sfârșit se înțelege: a) servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie. Pentru demonstrarea experientei similare, ofertantii pot prezenta fie contracte care au ca obiect servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului, fie contracte distincte care au ca obiect servicii de proiectare respectiv contracte care au ca obiect asistenta tehnica din partea proiectantului, a caror valoare se va cumula. Experienta similara nu poate fi demonstrata numai prin prezentarea unor contracte avand ca obiect servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului. Nota: ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). In cazul în care AC decalează termenul-limită stabilit initial pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experientă similară în intervalul de timp nou rezultat. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea serviciilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. In cazul contractelor aflate in derulare la data limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea experientei similare se vor lua in considerare doar serviciile prestate in perioada solicitata. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani anterioara datei de depunere a ofertei, autoritatea contractanta va lua in considerare serviciile recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului /activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent. Nota: In cazul in care ofertantul a actionat ca subcontractant in oricare din contractele prezentate ca referinte, se va accepta ca dovada a implicarii o declaratie din partea Antreprenorului General, din care sa rezulte partea din contract care a fost executata / dusa la bun sfarsit de subcontractant. In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a fost executat in asociere, pentru evaluarea modului de indeplinire a cerintei se va lua in considerare numai partea din contract care a fost executata / dusa la bun sfarsit de catre asociatul ofertant in cadrul prezentei proceduri. In acest sens, se vor prezenta documente doveditoare din care sa rezulte partea din contract care a fost executata /dusa la bun sfarsit de ofertant (acord de asociere sau documente emise de beneficiar, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”). In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, cerinta poate sa fie indeplinita in mod cumulativ de membrii asocierii. Experienta similara a subcontractantilor va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi atribuit. Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an. Toate documentele vor fi valabile la momentul prezentarii. Informaţii privind terţul susţinător, subcontractanţii, asociaţii (dacă este cazul) conform legislaţiei incidente în domeniul achiziţiilor publice. -Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art.193 alin.1 din L.98/2016 . -Odată cu DUAE se vor depune angajamentul ferm, acordul de subcontractare şi acordul de asociere ca primă dovadă a neîncadrării în situaţia de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate iar documentele în susţinerea cerinţei de experienţă similară se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor.

Proportia de subcontractare Proporţia de subcontractare Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta : a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze; si b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 actualizata. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii: a) nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167; b) indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate informatiile mentionate la lit. a), precum si cele de la lit. b) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire respective. In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la lit. a). Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de indeplinire:Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Prestarea serviciilor similare se confirma prin prezentarea unor documente relevante emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care atesta prestarea serviciilor. Ofertantul va depune certificate /documente (certificat constatator / recomandare /proces verbal de receptie) care sa confirme ca au fost prestate servicii similare sau orice alte documente relevante in sustinerea cerintei. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, serviciile similare prestate, perioada (inclusiv data incheierii contractului), valoarea serviciilor similare, calitatea in care ofertantul a indeplinit contractul si alte informatii relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintei. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A,B,C,D.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire conform art.196 din Legea nr.98/2016Notă:Nedepunerea odata cu oferta, a acordului de subcontractare constituie temei pentru solicitarea de clarificari iar pentru eventualeleinadvertente de formă ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului, se vor solicita clarificari acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A,B,C,D.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/05/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 19/11/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/05/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Ofertantii au obligatia de informa autoritatea contractanta cu privire la elemente confidentiale ale ofertelor, inclusiv secrete tehnice sau comerciale. Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de

confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art.57 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: direct din aplicație.

Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare simplificat. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specific disponibile in sistemul informatic si numai de catre operatorii economici inregistrati.

Referitor la completarea DUAE, in cazul in care autoritatea contractanta a activat optiunea alfa din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului (alfa), fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A,B,C,D.

Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE.

In cazul in care ofertele clasate pe primul loc prezinta punctaje egale, atunci se va solicita ofertantilor clasati pe locul I o noua propunere financiara. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Informatii privind sustinerea tehnico profesională:

Capacitatea tehnică si/sau profesională a operatorului economic poate fi sustinută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.

Prin angajamentul ferm, tertul / tertii confirmă faptul că va /vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităti pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

Conform prev. art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publică. Răspunderea solidară a tertului/tertilor sustinător/sustinători se va angaja sub conditia neîndeplinirii de către acesta /acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Autoritatea contractantă respinge tertul sustinător propus dacă acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere si solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.

Odata cu depunerea DUAE se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul precum si documentele anexe la angajament, transmise de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora iar documentele justificative ale acestora se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc.

Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atasează DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinător/ angajamentele ferme ale tertilor sustinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinători vor asigura îndeplinirea angajamentului.

Tertul/tertii sustinători vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experientă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător sustinerii acordate.

Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităti pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publică. Răspunderea solidară a tertului/tertilor sustinător/sustinători se va angaja sub conditia neîndeplinirii de către acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

AC respinge tertul sustinător propus dacă acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere si solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.

Odata cu depunerea DUAE se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul precum si documentele anexe la angajament, transmise de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia /acestora iar documentele justificative ale acestora se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc.

Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A,B,C,D.

Informatii privind asocierea:

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnică si profesională.

Odata cu depunerea DUAE se va prezenta in mod obligatoriu si acordul de asociere, iar documentele justificative care probeaza cele asumate in acesta vor fi solicitate, ulterior, doar ofertantului clasat pe primul loc, dupa evaluarea ofertelor.

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnică si profesională.

Odata cu depunerea DUAE se va prezenta in mod obligatoriu si acordul de asociere, iar documentele justificative care probeaza cele asumate in acesta vor fi solicitate, ulterior, doar ofertantului clasat pe primul loc, dupa evaluarea ofertelor.

Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A,B,C,D.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: DIRECTIA JURIDICA
Adresă: Calea Unirii, nr.19
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200585
Țară: România
E-mail: cjdoljachizitii@yahoo.com
Telefon: +40 251408213
Fax: +40 251408213
Adresă internet: www.cjdolj.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/04/2022