Lucrări - 209986-2019

07/05/2019    S88    Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Suceava: Lucrări de drumuri

2019/S 088-209986

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Județean Suceava
Număr naţional de înregistrare: 4244512
Adresă: Str. Ştefan cel Mare nr. 36
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720026
Țară: România
Persoană de contact: Gheorghe Flutur
E-mail: achizitii@cjsuceava.ro
Telefon: +40 230222548
Fax: +40 230222839

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cjsuceava.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asfaltare DJ 178C, Rădăuți — Frătăuții Vechi — Frătăuții Noi — Bilca — Vicovu de Sus, km 1+800 — 23+276 județul Suceava

Număr de referinţă: 4244512/2019/C1 (PNDL II - 3915/2017)
II.1.2)Cod CPV principal
45233140 Lucrări de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca scop: execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Asfaltare DJ 178C Rădăuți — Frătăuții Vechi — Frătăuții Noi — Bilca — Vicovu de Sus, km 1+800 — 23+276, județul Suceava”.

Prin documentația tehnică, se propun a se realiza următoarele lucrări:

— asfaltare drum pe o lungime de 21 476 ml,

— executarea de șanțuri de pământ pe o lungime de 7 152 ml,

— executarea de șanțuri pereate = 12 680 ml,

— rigole carosabile = 4 400 ml,

— amenajare drumuri laterale,

— poduri noi din beton armat = 2 buc.,

— reparații poduri din b.a. = 8 buc.,

— reparații podețe din b.a. = 2 buc.,

— execuție podețe dalate noi = 23 buc.,

— podețe tubulare PREMO cu D 800 mm la drumuri laterale = 7 buc.,

— podețe tubulare PREMO cu D 600 mm la drumuri laterale = 90 buc.,

— podețe dalate la drumuri laterale = 5 buc.,

— lucrări de siguranța circulației.

Durata contractului: 36 de luni de la emiterea ordinului scris de începere a lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului conform [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 32 957 307.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

DJ 178C, Rădăuți — Frătăuții Vechi — Frătăuții Noi — Bilca — Vicovu de Sus, km 1+800 — 23+276, județul Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Descrierea lucrărilor este disponibilă în documentația de atribuire atașată în SEAP.

Valoarea estimata totala: 32 957 307,00 RON fără TVA, din care:

— cheltuieli pentru construcții și instalații: 32 549 940 RON fără TVA,

— organizare de șantier: 407 367 RON fără TVA.

Durata contractului: 36 de luni de la emiterea ordinului scris de începere a lucrărilor.

Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putand fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului de lucrări în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul limită până la care autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire — în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Numarul minim de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 16 zile.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), buget local și alte fonduri legal constituite.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa nr. 1:

Ofertanții (ofertanți/ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

1) Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare — se va completa DUAE;

2) Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare — se va completa DUAE;

3) Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare — se va completa DUAE.

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Ofertanții (ofertanți/ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) vor completa și prezenta DUAE cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) restante la momentul prezentării,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

(d) alte documente edificatoare, după caz.

Se vor depune odată cu depunerea DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunea DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Informații pentru persoanele juridice străine: se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informațiile ce caracterizează situația lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea eligibilității. Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise mai sus.

Cerința nr. 2:

Evitarea conflictului de interese.

Toți ofertanții participanți la procedură (ofertanți/ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) trebuie să nu fie într-o situație de conflict de interese și/sau concurență neloiala așa cum este prevăzut la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat.

Cerinta nr. 1. Experienta similară. Ofertanții trebuie să demonstreze că, în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), au dus la bun sfârșit lucrări de natura/similare celor ce fac obiectul contractului, în valoare cumulata de minim 32 000 000 RON fără TVA. Prin lucrări de natura/similare se înțelege: lucrări de construcții/reabilitare/modernizare lucrări de drumuri și poduri/podețe.

Nota 1: prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege: lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice aplicabile: lucrări recepţionate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; lucrări recepţionate însoțite de proces-verbal de recepţie finală.

Nota 2: ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucţiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Nota 3: dacă valorile contractelor sunt în altă monedă decât RON, pentru echivalență se va avea în vedere cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru anul/anii îndeplinirii contractului/contractelor, disponibil la adresa www.bnr.ro

Nota 4: capacitatea tehnică si/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Terțul ce asigură susținerea privind îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si/sau profesională nu trebuie să se regăsească în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 și art. 167, precum și a art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Proportia de subcontractare. Cerinta nr. 2. Informații privind subcontractanții. În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, documentul DUAE va include și informații privind partea care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat contract/acord de subcontractare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut și duse la bun sfârșit, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări, cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, valoarea lucrărilor recepționate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul (inclusiv de ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractant, după caz) clasat pe primul loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire: procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor însoțit de procesul-verbal de recepție finală sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, categoriile de lucrări, perioada, locul de execuție, valoarea lucrărilor recepționate. În cazul în care capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului este susținută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională.

Operatorul economic va completa informațiile corespunzătoare din documentul DUAE din documentația de atribuire. Odată cu documentul DUAE se vor prezenta: acordul/acordurile de subcontractare. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autorității contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată — înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/06/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/12/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/06/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare a ofertelor, expertii cooptati, observatori desemnati de MFP-ANAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

(a) Autoritatea contractantă va semna contractul doar cu operatorul economic a cărui ofertă este admisibilă şi care se situează pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire. Având în vedere faptul că criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”, modul de departajare a ofertelor admisibile care au punctaje egale, se va face astfel:

În cazul în care comisia constată că au fost depuse/introduse în SEAP 2 sau mai multe oferte admisibile care au punctaje egale de ofertanții clasați pe locul 1, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în SEAP, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a obține punctajul cel mai mare. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea contractantă,

(b) Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. Detalii cu privire la întocmirea și prezentarea documentului DUAE la prezenta procedură, se regăsesc, după autentificarea în SEAP, în secțiunea „Informații DUAE" — Ghid de completare DUAE, precum și pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice accesând link-ul: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

(c) Operatorul economic care se situează pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire și care depune ofertă comună la procedură va prezenta Acordul de asociere legalizat înainte de încheierea contractului,

(d) Orice operator economic are dreptul de a solicita clarific. sau informații suplimentare, semnate cu semnătură electronica extinsă, numai prin intermediul SEAP, într-un termen de cel mult 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) si alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante vor fi publicate în SEAP în termen de 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) și alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau alt termen decât cel stabilit,

(e) Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificări în legătură cu oferta prin SEAP (Secțiunea „Întrebări”).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: conform prevederilor Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Județean Suceava — Serviciul Achiziții publice și contracte
Adresă: Str. Ștefan cel Mare nr. 36
Localitate: Suceava
Cod poștal: 720026
Țară: România
E-mail: contact@cjsuceava.ro
Telefon: +40 230222548
Fax: +40 230222839

Adresă internet: www.cjsuceava.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/05/2019