We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 209993-2022

20/04/2022    S77

Poland-Bydgoszcz: Environmental quality control services

2022/S 077-209993

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy
Postal address: ul. Fordońska 6
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 85-085
Country: Poland
Contact person: Marta Pankowska
E-mail: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl
Internet address(es):
Main address: www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: www.gddkia.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na osi drogi ekspresowej S5 z podziałem na części.

Reference number: GDDKIA.O.BY.D-3.2421.16.2022.22
II.1.2)Main CPV code
90714500 Environmental quality control services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na osi drogi ekspresowej S5 z podziałem na części:

Część nr 1. Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na odcinku 3 drogi ekspresowej S5: „od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km”

Część nr 2. Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na odcinku 7 drogi ekspresowej S5: „Jaroszewo (bez węzła) – granica województwa o długości około 25,1 km.”

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1. Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na odcinku 3 drogi ekspresowej S5: „od węzła Aleksandrowo...

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90714500 Environmental quality control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na osi drogi ekspresowej S5 z podziałem na części: Część nr 1. Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na odcinku 3 drogi ekspresowej S5: „od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakości / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Doświadczenie specjalisty / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 300,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2. Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na odcinku 7 drogi ekspresowej S5: „Jaroszewo ...

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90714500 Environmental quality control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na osi drogi ekspresowej S5 z podziałem na części: Część nr 2. Monitoring skuteczności i funkcjonalności przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz przejść dla płazów i zwierząt małych zlokalizowanych na odcinku 7 drogi ekspresowej S5: „Jaroszewo (bez węzła) – granica województwa o długości około 25,1 km.”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakości / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Doświadczenie specjalisty / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 600,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

nie dotyczy

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

nie dotyczy

Minimum level(s) of standards possibly required:

nie dotyczy

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, usługi w ramach której wykonał monitoring przejść dla zwierząt lub opracował min. 1 raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – o określonych poniżej parametrach.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące

się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji

zamówienia, spełniającą określone poniżej wymagania.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków technicznych lub zawodowych udziału w

postępowaniu wykonawca składa:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Okres 3 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w ramach której wykonał monitoring przejść dla zwierząt, przy użyciu kamer wizyjnych (fotopułapek), lub opracował min. 1 raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla nowobudowanej lub przebudowywanej drogi o klasie min. GP lub wyższej, w którym dokonywano analizy funkcjonalności przejść dla zwierząt oraz rozwiązań projektowych dotyczących zminimalizowania oddziaływania na faunę.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

a) Kierownik zespołu – 1 osoba na każdą część

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika zespołu powinna posiadać wykształcenie co najmniej wyższe kierunkowe (biologia lub ochrona środowiska lub leśnictwo-dopuszcza się ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych w powyższych kierunkach).

Minimalne doświadczenie kierownika zespołu: autorstwo co najmniej jednego monitoringu w zakresie oceny skuteczności przejść dla zwierząt wybudowanych w ramach inwestycji drogowych lub udział w wykonaniu co najmniej dwóch inwentaryzacji przyrodniczych wzdłuż inwestycji liniowych.

b) Specjalista-botanik - minimum 1 osoba na każdą część

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalisty-botanika powinna posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe: biologia lub leśnictwo lub architektura krajobrazu lub ogrodnictwo (dopuszcza się ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych w powyższych kierunkach).

Minimalne doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Specjalisty-botanika: autorstwo/współautorstwo min. 1 inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie botaniki.

c) Specjalista-herpetolog – minimum 1 osoba na każdą część

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalisty-herpetologa powinna posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe: biologia lub ochrona środowiska lub leśnictwo (dopuszcza się ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych w powyższych kierunkach);

Minimalne doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Specjalisty-herpetologa: autorstwo/współautorstwo min. 1 inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie herpetofauny wzdłuż inwestycji liniowych lub min. 1 opracowania dot. monitoringu przejść dla zwierząt wybudowanych w ramach inwestycji drogowych.

d) Specjalista-teriolog- minimum 1 osoba na każdą część

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalisty-teriologa powinna posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe: biologia lub ochrona środowiska lub leśnictwo (dopuszcza się ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych w powyższych kierunkach);

Minimalne doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Specjalisty-teriologa: autorstwo/współautorstwo min. 1 inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie teriologii wzdłuż inwestycji liniowych lub jest autorem lub współautorem min. 1 opracowania dot. monitoringu przejść dla zwierząt wybudowanych w ramach inwestycji drogowych.

UWAGA!

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca musi wykazać osobny potencjał kadrowy dla każdej części zgodnie z wymaganiami podanymi powyżej.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Specjalisty z zakresu herpetologii i Specjalisty z zakresu teriologii przez tę samą osobę.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://gddkia.eb2b.com.pl)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wykonawca musi posiadać konto na

platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne. Wymagania

techniczne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s;

komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system

operacyjny MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przeglądarka internetowa

obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; włączona obsługa

JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”. Dokumentacja

postępowania dostępna jest na Platformie.

Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 14 tomu I SWZ.

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z

Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu.

5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w

postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na

ich zasoby.

6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa,

w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w

zakresie odnoszącym się do pkt 2 lit. a), 4)–10) Pzp.

8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków

dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)–7) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia

23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiązany jest do złożenia

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

10. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby zobowiązany

jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z § 5

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

11. Planowany termin realizacji zamówienia:

Część nr 1 - 60 miesięcy od dnia podpisania umowy

Część nr 2 - 48 miesięcy od dnia podpisania umowy

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

13. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022