We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 210007-2022

20/04/2022    S77

Poland-Miączyn: Refuse and waste related services

2022/S 077-210007

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miączyn
National registration number: 9222943008
Postal address: Miączyn 107
Town: Miączyn
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-455
Country: Poland
Contact person: Jarosław Stoń
E-mail: gmina@miaczyn.pl
Telephone: +48 846180005
Fax: +48 846180005
Internet address(es):
Main address: http://ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miaczyn.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miączyn

Reference number: ZP.2710.5.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miączyn z:

• zamieszkałych nieruchomości,

• dostarczanych do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),

2. wyposażenie PSZOK w pojemniki na selektywnie zebrane odpady przekazywane przez

właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

3. prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów, poprzez prezentacje w placówkach oświatowych, nośniki elektroniczne oraz graficznie w postaci plakatów, folderów, ulotek, co najmniej raz w roku.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Gmina Miączyn

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miączyn z:

• zamieszkałych nieruchomości,

• dostarczanych do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),

2. wyposażenie PSZOK w pojemniki na selektywnie zebrane odpady przekazywane przez

właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

3. prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów, poprzez prezentacje w placówkach oświatowych, nośniki elektroniczne oraz graficznie w postaci plakatów, folderów, ulotek, co najmniej raz w roku.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2022
End: 30/06/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który:

1) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa

w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Miączyn,

2) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. rejestr BDO) zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

3) nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz w art 109 ust. 1 pkt 1-10 Pzp.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -załącznik nr 4 do SWZ;

2) ) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy Pzp, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli:

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę wykonywaną w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy, polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie wynoszącej co najmniej 1 000 Mg rocznie oraz przedstawi dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana/ jest wykonana należycie,

b) Wykonawca wykaże, że do wykonania zamówienia dysponuje następującym potencjałem technicznym:

• pojazd przystosowany do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

• pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o ładowności pow. 3,5 ton,

• pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

• pojazd - śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z rejonu nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, wielolokalowymi lub posesji o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich, ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach,

• będzie dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo – transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Podstawa, charakter i warunki realizacji umowy zostały wskazane w załączniku nr 8 do SWZ - wzór umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/05/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/05/2022
Local time: 11:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy do obsługi postępowań przetargowych. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:

1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:

https://miaczyn.ezamawiajacy.pl;

2) ePUAP, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, (adres ESP Zamawiającego : /lhayp3376o/skrytka)

3) poczty elektronicznej: gmina@miaczyn.pl

-z zastrzeżeniem, że oferta, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej platformy.

2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numerem ogłoszenia (TED/BZP ) lub numerem referencyjnym postępowania, tj. ZP.2710.5.2022:

1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez https://miaczyn.ezamawiajacy.pl, (Formularz do komunikacji);

2) drogą elektroniczną na adres: gmina@miaczyn.pl przy czym sposób komunikacji wskazany w ust. 2 pkt 2) nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać w sposób wskazany w ust. 2 pkt 1).

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Zamawiający nie dopuszcza innej formy porozumiewania niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym pkt. SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z Nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z https://www.marketplanet.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań https://miaczyn.ezamawiajacy.pl klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę ich przekazania za pomocą poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż ofertę wraz z załącznikami określonymi w rozdziale X. SWZ, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, można przekazać wyłącznie na ePUAP. Dokumenty składane w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej muszą być opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp). Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej , w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach ,txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zalecany przez Zamawiającego format danych - .pdf.

8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem “Formularza komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 1 pkt 3 adres e- mail. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowyc

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamaw­iającego przepisów Pzp.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udziele­nie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przed­siębiorców.

3 Odwołanie przysługuje na:

3.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w danym postę­powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zama­wiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4 Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elek­tronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej, wymaga opatrzenia podpi­sem zaufanym. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem opera­tora pocz­towego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a odwołanie w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środ­ków komunikacji elektronicznej.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”.

6 Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesie­nia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego ter­minu.

7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamó­wienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia pu­blikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów za­mówienia na stronie internetowej.

8 Odwołanie wnosi się w terminie:

8.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej pod­stawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków ko­munikacji elektronicznej,

8.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej pod­stawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż okre­ślony w pkt 8.1.

9 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10 Skarga do sądu.

10.1 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10.2 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicz­nych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

10.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dorę­czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skar­gi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopa­da 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10.4 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma proceso­wego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad­nienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmia­ny.

10.5 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

11 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022