Roboty budowlane - 210031-2019

07/05/2019    S88    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

2019/S 088-210031

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
Wojska Polskiego 51
Kielce
25-375
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Wacławik
Tel.: +48 413493521
E-mail: mwaclawik@zozmswiakielce.pl
Faks: +48 413493505
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zozmswiakielce.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.zozmswiakielce.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zozmswiakielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.jednolitydokumentzamowienia.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.jednolitydokumentzamowienia.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ MSWiA w Kielcach
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51

Numer referencyjny: 11/PN/2019 (RB)
II.1.2)Główny kod CPV
45215140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51, adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych”

Zgodnie z projektem budowy budynku szpitala (w tym m.in. blok operacyjny i oddziały szpitalne) rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA wraz z łącznikiem oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej o napięciu znamionowym do 10 kV, płyty fundamentowej pod zbiornik na tlen, garażu dla karetek i min 50 miejsc postojowych, na działkach nr 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/80 [dawniej 101/41], 101/82 [dawniej 101/42], 101/45, 101/70, 101/88 [dawniej 101/73]3, 101/75, obręb 0024 przy ul. Wojska polskiego w Kielcach Część 3 Roboty budowlane - dostosowanie do wymogów prawnych piwnic, I, II, III piętra budynku Polikliniki SPZOZMSWiA w Kielcach

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45215100
45300000
45310000
45320000
45000000
45330000
45332000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SP ZOZ MSWiA w Kielcach, Kielce, ul.Wojska Polskiego 51, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „robotą budowlaną”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” lub „Specyfikacją”.

5.2 Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III SIWZ (OPZ).

5.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz.1332 ze zm.), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

5.4 Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) i Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Okres realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 450
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. polegających m.in. na wykonaniu robót budowlanych wykończeniowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.5.6 Zamówienie o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach jak dla zamówienia podstawowego i wg postanowień zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy TOM II – IPU. W szczególności, wynagrodzenie zostanie określone na warunkach:

(a) ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów (M), cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej podane w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty Wykonawcy

(b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy wskazane w lit. (a), brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) w ostatnim kwartale okresu przed zaistnienia konieczności udzielenia zamówienia;

(c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

Termin wykonania zostanie określony na podstawie analogii do harmonogramu realizacji inwestycji budowlanej, stanowiący załącznik do umowy

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0264/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

16.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy i 00/100).

16.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w 1 lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego /O Kielce,

Nr: 12 1130 1192 0027 6108 9320 0005 z dopiskiem wad

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) posiadanie środków finansowych i/lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN

b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż 10 000 000 PLN.

c) wykazał się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej na koniec każdego roku obrotowego większym bądź równym 1,2 w ostatnich 2 latach.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony jest jako iloraz;

Aktywów obrotowych ogółem pomniejszonych o należności z tytułu robót, dostaw i usług w okresie płatności powyżej 1 roku i

Zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 1 roku

d) osiągnął łączne przychody netto nie mniejsze niż 15 000 000 PLN w każdym

Z ostatnich 3 lat obrotowych na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycje: „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zakończonych zadań:

Wykonania min. 3 robot:

2 robót polegających na wykonaniu remontu lub inwestycji budowlanej obiektów użyteczności publicznej, każda o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2 i wartości nie mniejszej niż 9 000 000 PLN, oraz 1 roboty remontowej placówki ochrony zdrowia, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 000 m2 i wartości nie mniejszej niż 7 000 000 PLN obejmujących

Roboty remontowo-budowlane

Roboty instalacji sanitarnych

Roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Powyższe prace remontowe muszą dotyczyć obiektów użyteczności publicznej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r.

W sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać i ich usytuowanie – Dz.U. nr 75, poz. 690, z póź. zm.),

Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót.

b) osób:

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na funkcje wymienione poniżej, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

Co najmniej 1 osoba uprawniona do kierowania robotami budowlanymi oraz przynależąca do właściwej izby inżynierów budownictwa – kierownik budowy,

Co najmniej 1 osoba uprawniona do kierowania robotami sanitarnymi oraz przynależąca do właściwej izby inżynierów budownictwa,

Co najmniej 1 osoba uprawniona do kierowania robotami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz przynależąca do właściwej izby inżynierów budownictwa.

Wymagane jest dostarczenie oświadczenia potwierdzającego kwalifikacje przewidzianych do nadzoru osób.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia - zgodnie z terminem w ofercie Wykonawcy. Termin nie może być dłuższy niż 450 (czterysta pięćdziesiąt) dni od dnia podpisania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2019
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

W Budynku SP ZOZ MSWiA w Kielcach, POLSKA, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Wojska Polskiego 51, pokój B 431. Otwarcie ofert następuje poprzez użyciu aplikacji do szyfrowania dostępnej na portalu http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl / i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert zgodnie z wymogami portalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca skłąda ofertę za pośrednictwem portalu: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 12 SIWZ. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

P. Marzena Wacławik m.waclawik@zozmswiakielce.pl, tel. +48 413493521

P. Stanisław Żak s.zak@zozmswiakielce.pl tel. +48 413493521

Wykonawca uzyskuje dostęp do platformy EPZ poprzez rejestrację kont

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na platformie komunikacji elektronicznej http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

8.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę (art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp):1)w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 8.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 8.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub pkt 8.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW. 9.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie komunikacji elektronicznej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zamieszcza oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie za pośrednictwem kanału komunikacji elektronicznej Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert: wykaz robót, wykaz osób, informacji z KRK, zaświadczenie z właściwego US, że nie zalega z opłaceniem podatków, ZUS

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/05/2019