Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Услуги - 210055-2017

02/06/2017    S105

България-Сливен: Услуги, свързани с предотвратяване на пожари

2017/S 105-210055

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Държавно горско стопанство — Сливен“ ТП на „Югоизточно Държавно предприятие“ ДП
Национален регистрационен номер: 2016176540050
Пощенски адрес: ул. „Орешак“ № 15А
Град: Сливен
код NUTS: BG342 Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: юриск. Андонова
Електронна поща: dgssliven@uidp-sliven.com
Телефон: +359 662528
Факс: +359 662528
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/1117
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/1117
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по ЗГ и ЗЛОД/ППЗЛОД/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Сливен”.

II.1.2)Основен CPV код
75251110 Услуги, свързани с предотвратяване на пожари
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Сливен“.

Поддържане на минерализовани ивици ГСУ „ Сл. Запад отд. 602 с дължина — 1 000 л.м; ГСУ Сл. Изток отд. 416 с дължина - 1 800 л.м.; ГСУ ПП С. Камъни местността Бармук баир с дължина - 1 800 л.м. минаваща през отд. 724 и 794;

Поддържане и почистване на лесокултурни прегради на територията в ГСУ ПП С. Камъни с дължина - 2 000 л.м. минаващи през отд. 796, 704, 705 и отд. 790, 791, 792 с дължина 1 700 л.м; ГСУ Бяла отд. 636, 635, 632, 631, 630, 629, с дължина - 5 500 л.м; ГСУ Ичера в отд. 209 б,в, 210 а,б, е,211 в с обща дължина - 1 500 л.м.; ГСУ Сл. Запад в отд. 548 „в“,е „ж“ с дължина обща - 3 150 л.м.; ГСУ Раково с дължина - 7 000 л.м. в местност „Бичкията“, „Калчово пладнище“ до отд. 141; С обща дължина 19 350 л.м., ширина 4 л.м.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 496.08 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
75251110 Услуги, свързани с предотвратяване на пожари
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Sliven
Основно място на изпълнение:

Територията на ТП „ДГС Сливен“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Противопожарни мероприятия — Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Сливен” /Обект № МИ2017/.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 496.08 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да има опит през последните 3 /три/ години/, считано от датата на подаване на заявлението или офертата в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата процедура.

Доказва се с приложен от кандидата или участника списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружени с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на дейността, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва:

- Водач на Универсален трактор с мин. мощност 85 к.с със съответния прикачен инвентар, притежаващ съответната правоспособност за управлението му.

Доказва се със приложен от кандидата или участника списък на горепосочените технически лица, както и на лицата, които ще участват с изпълнението на дейностите, предмет на настоящата процедура, като се посочва и професионалната им компетентност.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

- Участникът трябва да разполага с изправни технически средства и съоръжения за осигуряване качеството на извършените дейности, както следва:

Универсален трактор с мин. мощност 85 к.с със съответния прикачен инвентар.

Доказва се със приложен от кандидата или участника списък на горепосочените технически средства и съоръжения, като кандидатът декларира писмено тяхната изправност.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/07/2017
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/07/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 15А.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта комисия. Комисията започва работа след получаване от Възложителя на списъка с участниците и представените оферти.

Комисията ще разглежда офертите в административната сградата на ТП „ДГС Сливен“, с адрес: гр.Сливен, ул.„Орешак“ № 15А на 10.7.2017 г. от 10:00 часа.

Възложителя назначава комисия по реда на чл. 103 от ЗОП. Действията на комис...

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

11 месеца.

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/06/2017