Услуги - 210055-2017

02/06/2017    S105

България-Сливен: Услуги, свързани с предотвратяване на пожари

2017/S 105-210055

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Държавно горско стопанство — Сливен“ ТП на „Югоизточно Държавно предприятие“ ДП
Национален регистрационен номер: 2016176540050
Пощенски адрес: ул. „Орешак“ № 15А
Град: Сливен
код NUTS: BG342 Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: юриск. Андонова
Електронна поща: dgssliven@uidp-sliven.com
Телефон: +359 662528
Факс: +359 662528

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/1117

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/1117
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по ЗГ и ЗЛОД/ППЗЛОД/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Сливен”.

II.1.2)Основен CPV код
75251110 Услуги, свързани с предотвратяване на пожари
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Сливен“.

Поддържане на минерализовани ивици ГСУ „ Сл. Запад отд. 602 с дължина — 1 000 л.м; ГСУ Сл. Изток отд. 416 с дължина - 1 800 л.м.; ГСУ ПП С. Камъни местността Бармук баир с дължина - 1 800 л.м. минаваща през отд. 724 и 794;

Поддържане и почистване на лесокултурни прегради на територията в ГСУ ПП С. Камъни с дължина - 2 000 л.м. минаващи през отд. 796, 704, 705 и отд. 790, 791, 792 с дължина 1 700 л.м; ГСУ Бяла отд. 636, 635, 632, 631, 630, 629, с дължина - 5 500 л.м; ГСУ Ичера в отд. 209 б,в, 210 а,б, е,211 в с обща дължина - 1 500 л.м.; ГСУ Сл. Запад в отд. 548 „в“,е „ж“ с дължина обща - 3 150 л.м.; ГСУ Раково с дължина - 7 000 л.м. в местност „Бичкията“, „Калчово пладнище“ до отд. 141; С обща дължина 19 350 л.м., ширина 4 л.м.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 496.08 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
75251110 Услуги, свързани с предотвратяване на пожари
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Sliven
Основно място на изпълнение:

Територията на ТП „ДГС Сливен“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Противопожарни мероприятия — Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Сливен” /Обект № МИ2017/.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 496.08 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да има опит през последните 3 /три/ години/, считано от датата на подаване на заявлението или офертата в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата процедура.

Доказва се с приложен от кандидата или участника списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружени с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на дейността, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва:

- Водач на Универсален трактор с мин. мощност 85 к.с със съответния прикачен инвентар, притежаващ съответната правоспособност за управлението му.

Доказва се със приложен от кандидата или участника списък на горепосочените технически лица, както и на лицата, които ще участват с изпълнението на дейностите, предмет на настоящата процедура, като се посочва и професионалната им компетентност.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

- Участникът трябва да разполага с изправни технически средства и съоръжения за осигуряване качеството на извършените дейности, както следва:

Универсален трактор с мин. мощност 85 к.с със съответния прикачен инвентар.

Доказва се със приложен от кандидата или участника списък на горепосочените технически средства и съоръжения, като кандидатът декларира писмено тяхната изправност.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/07/2017
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/07/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 15А.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта комисия. Комисията започва работа след получаване от Възложителя на списъка с участниците и представените оферти.

Комисията ще разглежда офертите в административната сградата на ТП „ДГС Сливен“, с адрес: гр.Сливен, ул.„Орешак“ № 15А на 10.7.2017 г. от 10:00 часа.

Възложителя назначава комисия по реда на чл. 103 от ЗОП. Действията на комис...

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

11 месеца.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/06/2017