Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 210152-2021

Submission deadline has been amended by:  395728-2021
28/04/2021    S82

Magyarország-Debrecen: Tereprendezési munkák

2021/S 082-210152

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett osztályvezető
E-mail: szilagyiv@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000177522021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000177522021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Tócóvölgyi Extrémsport park kialakítása

Hivatkozási szám: EKR000177522021
II.1.2)Fő CPV-kód
45112700 Tereprendezési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Tócóvölgyi Extrémsport park kialakítása”_vállalkozási szerződés

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45236110 Sportpálya terepegyengetése
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen, Derék utca 33. Hrsz.: 16477/27

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A fejleszteni kívánt terület egy telken található a Jégcsarnok épületével (Hrsz.: 16477/27). A Jégcsarnok teljes területén belül a fejleszteni kívánt terület egy jól lehatárolható, 7 600 m2 nagyságú terület. A fejlesztés során várhatóan 1380 db cserje és 20 db parkfa kerül elültetésre, valamint 1145 m2 fűfelület felújítása valósul meg. Parki berendezések között szerepel 2 db új pad telepítése, 5 db hulladékgyűjtő, 12 db kandeláber, 8 db kerékpártámasz, 1 db elsősegélyhívó pont létrehozása.

Az Extrémsport park strukturális felépítését tekintve az egyes pályarészek nem éles határral elkülönülten, hanem szerves egységben, komplex egységet alkotva jelennek meg, a különböző pályák részei három nehézségi fokozatban - kezdő, haladó és profi szinten - egyaránt használhatóak. A sportpark által kiszolgálni kívánt sportágak közé tartozik a BMX, triál, dirtjump, gördeszka, görkorcsolya, valamint a roller. A sportoláshoz magas minőségű egybefüggő simított beton burkolatok készítése szükséges összesen 2685 m2-en, 15cm vastagságú C35/45, W8 hidrotechnikai és F150 fagyállóságú, kissé képlékeny kavicsbetonból megépítve, melyből 83 m2 ferdén és ívesen kialakított, kézi simítással készített betonfelület.

A Jégcsarnok telkén belül, jelenleg kihasználatlan területen körülbelül 3310 m2 sportolásra és aktív rekreációs tevékenységekre alkalmas burkolt felület jön létre.

Az Extrémsport park részeként, egy kiszolgáló funkciókat magába foglaló 37,97 m2-en konténerépítmény kerül megépítésre. A konténerépítmény földszintes kialakítású. Az épület földszintjén kaptak helyet az öltözők, a mosdóblokk, a shop illetve az ehhez kapcsolódó raktár. A shop területe több funkciót is kiszolgálhat: információs pont, sporteszköz-javító és kölcsönző, ügyintéző pont, sporteszköz árusítás, illetve büfé funkciót is betölthet.

A bejáratot követő univerzális, minden szakág számára megfelelő terület az alapok és a kezdő lépések elsajátítására kiépített pályarész az úgynevezett „Pláza”, amely nagy összefüggő, sík burkolt felületekkel és változatos, lépcsőzetes kialakítással egyaránt rendelkezik. A Pláza klasszikus közterület jelleget idéz meg, ahol a gyerekek és a kezdők síkfelületen gyakorolhatnak, ugyanakkor a terület fogadó- és közösségi tereként is értelmezhető. A profiknak szánt gördeszkás rész úgynevezett „pool” típusú pálya, vagyis egy süllyesztett íves kialakítású beton medence.

Az Extrémsport park másik nagy egységét képezi a kerékpárosok részérre kiépített bringa park, mely további három pályatípusra osztható, a triál, a BMX és a pumpa pályára. A triál pályarész fix és mobil triál elemeket egyaránt tartalmaz, valamint a változatos terepalakítás tovább növeli a használhatóságát. A pumpa, illetve a triál pálya kialakítása burkolt felületeket nem igényel.

A BMX pálya esetében az elemek 36 x 22 m területre optimalizáltak az érvényben levő EN 14974:2019 szabvány szerint. Alapvető feltétel a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) és a Nemzetközi Kerékpáros szövetség (UCI) szabályzatában szereplő irányelveknek való megfelelőség. A felhasznált elemek az MKSZ által is támogatott OrangeRamp XXL elemek. Az elemek méretei, geometriai kialakítása a megfelel a jelenlegi hazai és nemzetközi BMX sportolók igényeinek. A BMX pálya alkalmas országos vagy akár nemzetközi versenyek megrendezésére.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki extrémsport park kivitelezési munkálatok irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki íves kialakítású kézzel simított betonfelület kivitelezési munkálatokban szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A kötelező jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) (hónapokban) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00004

II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban megadott időtartam az építési munkaterület átadásától értendő.

— Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176,

— Jelen felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.

A II.1.5) és II.2.6) pont csak a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.

Jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. A szerződés hatályba lépésének feltétele az igénylésre kerülő támogatás Megrendelő számláján történő jóváírása és/vagy a szükséges fedezet Önkormányzat által történő megelőlegezése és/vagy saját forrásból történő biztosítása. A fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti a Vállalkozót, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának. Amennyiben a vállalkozási szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra és erről Vállalkozót értesíti. Ezen esetekben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64.§-ára és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzésieljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti

Felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlattevőnek - a Kbt.65. § (7) bekezdés szerinti Esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó

Szervezetnek- az ajánlatban, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) Bekezdésében foglaltak alapján, a Korm.rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával

Kell előzetesen igazolnia a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek való Megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló

Döntést megelőzően, a Kbt. 69. § (4). bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő. A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó előzetes igazolása

Tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek - a Kbt.65. § (7) bekezdés szerinti Esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.

Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (kivitelezési munkálatokból) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P.1.) pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Az ajánlattevő ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész α pontjában található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (kivitelezési munkálatokból) származó nettó árbevétele nem éri el a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 140 millió Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 140 millió Ft-ot).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1.-M2.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 8 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével köteles igazolni.

A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 8 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

/Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe./

(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 69. § (11a), valamint a Kbt. 65.§ (12) bekezdésben foglaltakra.

Az ajánlattevő ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész α pontjában található.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontjára figyelemmel - 8 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen legalább 4 500 m2 területen kialakított szabadtéri sportpark fejlesztésére és/vagy építésére irányuló referenciával.

Szabadtéri sportpark: Olyan nyílt tér, ahol a sport pálya részeket, egyéb szabadtérépítészeti elemek veszik körül, mint zöldfelület, térburkolatok, térbútorok, térvilágítási elemek.

M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontjára figyelemmel - 8 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legfeljebb 2 db összesen legalább 1000 m2 terület nagyságú egybefüggő, simított betonburkolat készítésére irányuló referenciával.

Az M1. referencia több referenciával is teljesíthető, míg az M2. maximum 2 db referenciával. Az M2 vonatkozásában a 2 db referencia tekintetében a referenciamunkának önállóan szükséges az egybefüggő kitételt teljesíteniük.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a beruházást az alábbi projektekből, saját forrásból és EU támogatás TOP forrás terhére tervezett forrásemelésből finanszírozza:

— TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00004 azonosítószámú „A Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100 %-a,

— Országos Gördeszka Programból bruttó 30 000 000-Ft összegben utófinanszírozással,

— Aktív Magyarország Program részeként az Országos Bringapark Programból bruttó 40 000 000 Ft összegben utófinanszírozással.

Ajánlatkérő a teljes nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít.

Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt előleg/a teljes nettó vállalkozási díj arányának megfelelő arányban köteles csökkenteni.

Vállalkozó 2 db előlegszámla kiállítására kötelezett, külön az egyenes és külön a fordított áfás részek tekintetében, továbbá köteles az előlegszámlákhoz számlarészletezőt benyújtani az egyes projektelemekre vonatkozóan.

Az építési munkák kivitelezése során 3 db (vagy a lentiekre tekintettel legfeljebb 6 db) részszámla és 1 db (vagy a lentiekre tekintettel legfeljebb 2 db) végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:

Az 1. részszámla benyújtására a teljes szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. Amennyiben a 25 %-os készültségi fok esetében egyenes és fordított áfás műszaki tartalom is megvalósul, ezen részeket 2 külön részszámlában kérjük szerepeltetni.

A 2. részszámla benyújtására a teljes szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. Amennyiben az 50 %-os készültségi fok esetében egyenes és fordított áfás műszaki tartalom is megvalósul, ezen részeket 2 külön részszámlában kérjük szerepeltetni.

A 3. részszámla benyújtására a teljes szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. Amennyiben a 75 %-os készültségi fok esetében egyenes és fordított áfás műszaki tartalom is megvalósul, ezen részeket 2 külön részszámlában kérjük szerepeltetni.

A számlákon és a számlarészletezőn a Vállalkozó köteles projektenként (TOP6, Országos Gördeszka Program, Országos Bringapark Program) megbontani a teljesítést, továbbá köteles a számlarészletezőn részletesen, míg a számlákon projektenként egy összegben feltüntetni az alvállalkozói/fővállalkozói teljesítést.

Az építési engedélyes munkák és az építési engedéllyel nem érintett építési munkák számláinak benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani. Amennyiben a végszámla esetében egyenes és fordított áfás műszaki tartalom is megvalósul, ezen részeket 2 külön részszámlában kérjük szerepeltetni.

Megrendelő a Vállalkozó által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1),(3) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlati felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a Vállalkozó ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.

Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Tartalékkeret alkalmazására nem kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/05/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/05/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a

Irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) A felhívás III.1.2.) és III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) Részajánlat-tételi lehetőség kizárásának indoka: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A műszaki leírásban szereplő eszközök, berendezési tárgyak egy kivitelező által történő beszerzésével és telepítésével lehet csak biztosítani Debrecen Tócóvölgy városrészén kialakítandó Extrémsport park egységes szerkezetű látványképét. Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű kivitelezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon. A kivitelezési feladatok részekre bontva, adott esetben több kivitelezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a beruházás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, ha nem ugyanaz a kivitelező végezné a megvalósítandó feladatokat, továbbá az ajánlati ár növekedését is eredményezné. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A kivitelezés egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását ellehetetlenítheti.

5.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni. (EKR űrlap)

7.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

8.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

9.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

10.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. A minimális kártérítési összeg káreseményenként: 10 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 millió HUF/év.

11.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6)bek.).

12.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1.,2 részszempont: A Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerinti pontozás, 3. részszempont: arányosítás, Ár szempont: A Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerinti fordított arányosítás.

13.) Az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama az építési munkaterület átadásától számítandó. Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül.

14. Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP Bank Nyrt.)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték.

A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. illetve 32/B §-a alkalmazandó a kifizetés során.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

O Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

O Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)

Kormányrendelet,

O A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,

O Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

O A Kbt. 135.§ (3), (5)-(6) és (11) bekezdései.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján a 35900/6583-3/2020.ált. számú vízjogi létesítési engedélyében foglalt extrémsport park csapadékvíz elvezetése, a HB/ETDR-19/2007-21/2020. számú építési engedélyben foglalt extrémsport park építése valamint a HB/18-ÚO/00031-3/2021 számú útépítési engedély szerinti Debrecen, Derék u. 33 szám - 16477/27 hrsz. - alatti ingatlanon közforgalmú várakozóhelyek kivitelezése a fordított adózás hatálya alá tartozik.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: A teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót minden késedelmes nap után a teljes nettó vállalkozói díjára vetített naptári naponkénti 0,5 % kötbér terheli. A nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozói díj 20 %-a, A késedelmi kötbér maximumának elérésének lehetséges jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben Megrendelő - a késedelmi kötbér helyett- meghiúsulási kötbért érvényesít.

Hibás teljesítési kötbér: A nettó vállalkozói díj 5 %-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.

Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 25 %-a.

Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont.

A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes (rész) műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.

Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

A telepített növények vonatkozásában Megrendelő az eredet és fajtaazonosság igazolás miatt növényi útlevéllel rendelkező növényeket fogad el, valamint eredési garancia vállalását írja elő. Az eredési garancia a növény életképességére és egészségi állapotára vonatkozik, az ültetést követő tavaszi kihajtásig, tehát maximum 14 hónap. A garancia nem érvényesíthető az átadást követően bekövetkezett fagykár, extrém időjárási körülmények, nem megfelelő öntözés, a növény számára nem megfelelő élet-körülmények ill. bizonyíthatóan az ültetés után bekövetkezett fertőzések miatt bekövetkezett káreseményre.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/04/2021