A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 210154-2021

Submission deadline has been amended by:  291075-2021
28/04/2021    S82

Magyarország-Budapest: Útburkolat építése

2021/S 082-210154

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Andresz-Bódi Zita
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456852021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456852021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyíregyháza, Nagykörút DNY-i szakasz négysávosítása

Hivatkozási szám: EKR000456852021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakasz négysávosítása (PST: K331.02.73)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233228 Útburkolat építése
45221111 Közúti híd építése
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45231200 Olaj- és gázvezetékek építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233221 Útburkolati jelek festése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Nyíregyháza Nagykörút délnyugati szakasza, Huszár sort és a Móricz Zs. utcát érintő nagykörúti szakasz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakasz négysávosítása (PST: K331.02.73)

A Nyíregyháza, Nagykörút délnyugati szakaszát, a Huszár sort és a Móricz Zs. utcát érintő nagykörúti szakasz (egybefüggően ~ 1,2 km) meglévő 2x1 sávos részének kapacitásbővítése 2x2 sávosra, 5 db jelzőlámpás csomópont és gyalog-kerékpárút, valamint egy 423 m2 pályafelületű híd létesítésével.

Főbb mennyiségek:

Útépítés:

– Földmű építése: 40 800 m3

– Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 350 m3

– Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7 200 m3

– Út- és közvilágítás építése: 3777 m

– Közművezetékek építése:~16 800 fm

Híd:

– Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 182 m3

– Előregyártott, feszített vasbeton panel: 733 m

Részletek: KD

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 - III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg. Ajánlatkérő tárgyi projekt pénzügyi fedezetének biztosítására támogatási igényt nyújtott be, amely igény el nem – vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben a TSZ aláírása nem történik meg, úgy Ajánlatkérőnek lehetősége van az eljárást eredményessé nyilvánítani azzal a feltétellel, hogy a szerződéskötéstől vagy a szerződéskötést követően a szerződéstől elállhat a támogatási igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében. Utóbbi feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei. Bontó feltétel: a Szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba.

2) A II.2.5) ponthoz: Ár kritérium: 1. Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve, tartalékkeret nélkül) / súlyszám 70

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

ATnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

AT nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.

AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7)-(8) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

B/1.Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Előzetes igazolási mód B/1. pont tekintetében:

AK elfogadja AT EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)pont azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

Utólagos igazolási mód B/1. pont tekintetében:

B/1.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5)bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11), (12) és a Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdései is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek (AT) a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) elfogadja AT-k egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) IV. Részének α: pont kitöltésével.

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:

P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját (ajánlati felhívás VI.5 pont) megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közútépítési és/vagy hídépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló egyszerű nyilatkozat, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)–(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)–(11a) bekezdése, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT, közös AT, ha:

P/1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közútépítési és/vagy hídépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen az 3 000 000 000 Ft-ot.

Fogalommeghatározás (AF III.1.2) ÉS III.1.3) pontokhoz):

— országos közút=19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek, kivéve a (2) bekezdés d) pontját,

— közút építése=műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út/ kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése

— egybefüggő út=folytonos, megszakítás nélküli útszakasz,

— főút=a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont szerinti fogalom

— négysávosítás=meglévő 2x1 sávos útszakasz 2x2 sávosra történő bővítése,

— pályafelület= a műtárgy felszerkezeti területe, azaz a felszerkezet hosszának és szélességének szorzata,,

— hídépítés=Útügyi Műszaki Előírások alapján meghatározott műszaki tartalommal új híd építését, meglévő átépítését érti. Az átépítés annak jellegénél fogva azon tevékenységek összessége, amelyek megváltoztatják a meglévő híd teherbírását és/vagy geometriáját,

— Projektvezető=olyan szakember, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel,

— Projektvezető-helyettes=olyan szakember, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában,

— Építésvezető=olyan szakember, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja,

— Építésvezető-helyettes=olyan szakember, aki egy adott építési beruházáson az építésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve az építésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában,

— Főépítésvezető=olyan szakember, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja,

— Főépítésvezető-helyettes=olyan szakember, aki egy adott építési beruházáson a főépítésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a főépítésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek (AT) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így az EEKD IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri. AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el.

M/1. Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ATnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (építési beruházásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél megnevezése,

— építési beruházás tárgya és mennyisége (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal),

— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó egyértelmű információ (amennyiben nem történt közös ajánlattevői teljesítés, úgy ezt az információt szükséges egyértelműen megjelölni) és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy – a teljesítés oszthatatlansága esetén – a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,

— teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel).

A teljesítés/részteljesítés helye,

— műszaki átadás-átvétel ideje (év, hónap, nap részletezettséggel) (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó műszaki átadás-átvétel ideje),

— referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.

M/2. Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek

— a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A felhívás III.1.3) M/2. pontjában előírt szakemberek szakmai többlettapasztalata az értékelés alapját képezi, így az alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges – jelen pontban meghatározott – valamennyi dokumentumot Ajánlattevőknek már az ajánlatukban szükséges benyújtaniuk a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltak alapján.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:

a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével és arról, hogy milyen módon kerülnek bevonásra a szerződés teljesítése során (pl. saját munkavállaló/kapacitást nyújtó szervezet munkavállalója stb.).

b) A megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.

c) A szakember szakképzettségét igazoló iratot.

d) Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell:

a) az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a projekt és a feladat és/vagy tevékenység megjelölésével,

b) a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint

c) az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot viszont nem).

Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)–(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)–(11a) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától (ajánlati felhívás VI.5 pontja) visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, következőkben meghatározott referenciákkal:

M/1.1. legalább 1 db, legalább 900 m hosszúságú egybefüggő országos közúthálózat részét képező új közút építése vagy 1 db, legalább 900 m hosszúságú egybefüggő főút négysávosítása tárgyú munkára vonatkozó referenciával, és

M/1.2. legalább 1 db országos közúton végzett, legalább 250 m2 pályafelületű közúti híd építésével, vagy meglévő átépítésével.

Az előírt referencia követelményeknek való megfelelés 1-1 db szerződéssel igazolható. Ugyanazon referencia bemutatható mind az M/1.1, mind pedig az M/1.2. alpont vonatkozásában, amennyiben valamennyi előírt kritériumnak megfelel.

Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolni.

M/2. Alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. min. 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és

— min. 36 hónap országos közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2.2. min. 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és

— legalább 36 hónap hídépítési területen szerzett építésvezetői és/vagy építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett. Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: 0,1 %, 0,5 % és 2 % szerz. szerint.

Hibás teljesítési: 15 % és 0,1 % szerz. szerint

Meghiúsulási: 20 %

Teljesítési, jótállási bizt.: 5 % szerz.szerint.

Előleg-visszafizetési bizt. adott esetben

Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja: szerz.szerint.

Jótállás 36 hó projekt átvételtől, szavatosság szerz. szerint.

Részletes szabályozás a szerződéstervezetben.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII.tv. 27/A.§, 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.,

— 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A§; 32/B§

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek,

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv.

A finanszírozás forrása: hazai forrás.

Előleg: max 20 % azzal, hogy az előleg mértékére amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó.

Előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:

— a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előlegnek a szerződésben rögzítettek szerinti vállalkozói díj - ÁFA és tartalékkeret nélküli összege - 5 %-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy

— biztosíték nyújtása nélkül.

Bizt.mentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil, valamint a bizt mentességi nyil csatolása.

Részszámlázási lehetőség a szerződés szerint biztosított.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás, kifizetés devizaneme: HUF.

Tartalékkeret: vállalkozói díj 2 %-a.

Vállalkozói díj: fordított ÁFA

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/05/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/05/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt.68. § (1b)-(1c) bek.i irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlati biztosíték mértéke 30 000 000,- Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

2. Nyertes AT köteles a Szerződés megkötésének időpontjára a Szerződéses Feltételek szerinti összkockázatú építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő összkockázatú építési-szerelési biztosítását kiterjeszteni a Szerződés szerinti kivitelezési munkákra vonatkozóan. Az összkockázatú építési-szerelési biztosításának 200 millió Forint / káresemény és 500 millió Forint / év limittel rendelkező felelősségbiztosítási résszel, továbbá a VSZF szerinti tartalmú és a Vállalkozói Díj összegét elérő mértékű vagyonbiztosítási résszel kell rendelkeznie.

3. AK

5.1) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért

5.2) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja

5.3) konzultációt, helyszíni bejárást nem tart

5.4) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg

5.5) alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját

5.6) nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság) létrehozását sem közös ATk, sem önálló ATk vonatkozásában.

4. Szerz.kötési feltétel, hogy az AF III.1.3.) M/2. pontjában felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékben az alkalmassági minimumkövetelménynél előírt jogosultsággal. AT az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg AK a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölte.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot is. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.

6. Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az Ár kritérium kapcsán fordított arányosítás; az 1-2. minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás (1-2. minőségi kritérium tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap).

7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pete Judit (00353), dr. Andresz-Bódi Zita (00106.)

8. Részajánlattétel kizárásának indoka: a kivitelezés során a meglévő forgalom haladásának biztosítása szükséges, aminek komplexitása miatt kedvezőtlen lehet a részek/szakaszok közötti korlátozások összehangolása. Kivitelezési fázisok egymásra épülnek, részekre bontás hibás, hiányos teljesítés esetén ellehetetlenítené a felelősség megállapítását. Részekre bontás nélkül nem szükséges az egyes kivitelezési feladatokat egymástól függetlenül, többször elvégezni, ill. az ellenőrző méréseket, vizsgálatokat elvégezni. Kivitelezési munkarészek elválaszthatatlan egységet képeznek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/04/2021