Leveringen - 210225-2020

06/05/2020    S88

Polen-Celestynów: Medische sets

2020/S 088-210225

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 065-154946)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów
Postadres: Wojska Polskiego 57
Plaats: Celestynów
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 05-430
Land: Polen
E-mail: wofitm@ron.mil.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/wofitm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa Indywidualnego Pakietu Medycznego IPMed – WOFITM/21/2020/PN

Referentienummer: WOFITM/21/2020/PN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141620 Medische sets
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Indywidualnego Pakietu Medycznego IPMed (komponenty oraz torba). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 5, 5a, 5b, 5c do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 065-154946

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 07/05/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 07/05/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: