Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 210460-2022

20/04/2022    S77

Polska-Głuchołazy: Usługi wywozu odpadów

2022/S 077-210460

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 065-170591)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głuchołazy
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP.271.1.11.2022.JSz
Adres pocztowy: Rynek 15
Miejscowość: Głuchołazy
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Sznajder
E-mail: zp@glucholazy.pl
Tel.: +48 774092124
Faks: +48 774092101
Adresy internetowe:
Główny adres: https://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Głuchołazy

Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2022.JSz
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuchołazy pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Głuchołazy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki/kontenery lub/i worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego PSZOK) oraz zagospodarowanie zebranych od mieszkańców Gminy Głuchołazy w ramach PSZOK odpadów komunalnych. Wyposażanie Punktu Obsługi Klienta (POK) w niezbędne worki i kolorowe ulotki z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.Szacunkowa ilość odpadów komunalnych jaka  może zostać zebrana z terenu Gminy Głuchołazy w trakcie 12 miesięcy realizacji umowy wynosi 8000 Mg.

Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 065-170591

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/04/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/07/2022
Powinno być:
Data: 28/07/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: