Доставки - 210579-2018

17/05/2018    S93    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Мебелировка

2018/S 093-210579

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Прокуратура на Република България — главен прокурор
121817309
бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
София
1000
България
Лице за контакт: Ненко Милев
Телефон: +359 28036033
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://prb.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-185

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-185
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Прокуратура на Република България — главен прокурор
121817309
Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, регистратура на главен прокурор
София
1000
България
Лице за контакт: Ненко Милев
Телефон: +359 28036033
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://prb.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-185

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции: — Обособена позиция № 1 „Доставка на столове и мека мебел“, — Обособена позиция № 2 „Доставка на офис мебели“.

Референтен номер: ОПИ-590/15.05.2018г.
II.1.2)Основен CPV код
39100000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката има за цел да осигури доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции:

— Обособена позиция № 1 „Доставка на столове и мека мебел“,

— Обособена позиция № 2 „Доставка на офис мебели“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 133 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на столове и мека мебел“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39112000
39153000
39113200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Витоша“ № 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 18, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, гр. Батак — УБ „Цигов чарк“, гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Хан Крум“ № 43 и УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция № 1 има за цел да осигури доставка и монтаж на столове и мека мебел за нуждите на ПРБ.

Доставката по обособена позиция № 1 включва:

1. стол магистратски — 15 бр.;

2. стол служител — 44 бр;

3. посетителски стол — 153 бр.;

4. стол президиум — 10 бр.;

5. стол президиум — 6 бр.

6. стол за конферентна зала — конфигурация от 3 стола — 70 бр.;

7. стол екокожа — 40 бр.;

8. стол метал и мрежа — 88 бр.;

9. шезлонг — 30 бр.;

10. диван и един фотьойл — 2 бр.;

11. диван и 2 броя фотьойли — 3 бр.;

12. диван и 2 броя фотьойли — 4 бр;

13. канапе, двуместно без подлакътници — 9 бр.

14. канапе с подлакътници — 1 бр.;

15. канапе, двуместно без подлакътници с допълнителни възглавници на облегалката — 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Местата за доставка на стоките по вид и брой са посочени в приложение № 3 към проекта на договор по съответната обособена позиция, като възложителят си запазва правото да прави промени.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на офис мебели“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39130000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Витоша“ № 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 18, бул. „Г. М. Димитров“ № 42 и гр. Батак — УБ „Цигов чарк“, гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Хан Крум“ № 43 и УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция № 2 има за цел да осигури доставка и монтаж на на офис мебели за нуждите на ПРБ.

Доставката по обособена позиция № 2 включва:

1. бюро — 30 бр.;

2. бюро — 1 бр.;

3. бюро — 2 бр.;

4. бюро — 5 бр.;

5. помощно бюро — 31 бр.;

6. помощно бюро — 3 бр.;

7. помощно бюро — 2 бр.;

8. Свързващ модул — 22 бр.;

9. бюро с присъединител — 7 бр.;

10. гардероб двукрилен — 11 бр.;

11. гардероб двукрилен — 7 бр.;

12. гардероб двукрилен — 7 бр.;

13. гардероб еднокрилен — 7 бр.;

14. гардероб еднокрилен — 7 бр.;

15. секция стелаж 3/5 — 11 бр.;

16. секция стелаж 3/5 — 2 бр.;

17. секция стелаж 3/5 — 14 бр.;

18. секция стелаж — 2 бр.;

19. маса холна — 10 бр.;

20. холна маса — 1 бр.;

21. маса холна — 1 бр.;

22. маса холна — 7 бр.;

23. маса метална с термоплот — 12 бр.;

24. маса метална с термоплот — 12 бр.;

25. заседателна маса — 7 бр.;

26. заседателна маса — 1 бр.;

27. заседателна маса — 1 бр.;

28. заседателна маса — 1 бр.;

29. маса за учебна зала — 12 бр.;

30. трибуна — 1 бр.;

31. трибуна — 2 бр.;

32. контейнер със заключване — 43 бр.;

33. контейнер със заключване — 1 бр.;

34. контейнер със заключване — 6 бр.;

35. контейнер със заключване — 7 бр.;

36. бюро с работна маса — 1 бр.;

37. помощно бюро — 1 бр.;

38. шкаф — 1 бр.;

39. библиотека, състояща се от двукрилен гардероб и секционен шкаф със стъклени врати, и секционен шкаф с плътни врати — 1 бр.;

40. вграден шкаф, състоящ се от двукрилен гардероб с надстройка с две врати, двукрилен гардероб за мивка с надстройка с две врати и свързващ шкаф с две врати — 39 бр.;

41. сгъваемо легло — 5 бр.;

42. метален шкаф — 12 бр.;

43. стъклена витрина — 2 бр.;

44. комплект маса и 4 стола — 11 бр.;

45. комплект маса 2 пейки и 1 стол — 2 бр.;

46. закачалка — 10 бр.;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 68 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Местата за доставка на стоките по вид и брой са посочени в приложение № 3 към проекта на договор по съответната обособена позиция, като възложителят си запазва правото да прави промени.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: поставеното изискване се доказва със следните документи: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за общия оборот. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Данните за оборота по т. 5.2 могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят изисква от участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Изискването се прилага по отношение на всяка от посочените по-горе обособени позиции поотделно.

Минималният общ оборот по обособени позиции трябва да е в размер, както следва:

— за обособена позиция № 1 — 42 000 BGN (четиридесет и две хиляди лева),

— за обособена позиция № 2 — 42 000 BGN (четиридесет и две хиляди лева).

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва: при подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Валидно за обособена позиция № 1 и № 2.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която участникът участва, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (референции, удостоверения, посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията за доставката и др.) по преценка на участника.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП) Валидно за всички обособени позиции.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или със стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За обособена позиция № 1: участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка през последните три години, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 1, считано от датата на подаване на офертата.

За обособена позиция № 2: участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка през последните три години, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 2, считано от датата на подаване на офертата.

Бележка:

* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им са приключили в посочения по-горе период.

** За обособена позиция № 1 и № 2 под доставки, които са идентични и сходни с този на поръчката, следва да се разбира доставка чрез продажба и/или доставка чрез продажба на лизинг на доставка на офис и/или мебелно обзавеждане.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва: при подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която участникът участва, с посочване на описание на доставките, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2. Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва: при подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на сертификатите за въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва.

Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят (в-ят) отстранява от участие (у-е) участник (у-к):

— за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП,

— за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,

— за който е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП,

— за когото е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— който представи оферта с по-кратък срок на валидност,

— който предложи цена за изпълнението на поръчката, надвишаваща прогнозната стойност (ПС) на обществената поръчка (ОПо) по съответната обособена позиция (ОП), за която участва, Продължава в раздел VI.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/06/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/12/2018
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/06/2018
Местно време: 10:30
Място:

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, администрация на главния прокурор.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.2.2)

— който при поискване от страна на в-я не представи необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП,

— който е представил оферта, в която общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството,

— който е представил оферта, в която общата предлагана цена не съответства на сбора от произведенията между единичната цена и количеството,

— който е представил оферта, в която предложението за срока на изпълнение е по дълъг от определения от възложителя,

— който не представи техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката,

— който не представи ценово предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката.

У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.

На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП в-ят има право да не отстрани от процедурата у-к, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.

1. Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 5 % (пет процента) от цената за изпълнение на договора без ДДС по съответната обособена позиция, като две пети от размера на гаранцията е за обезпечаване на гаранционните задължения на изпълнителя, a останалата част в размер на три пети от гаранцията за изпълнение гарантира изпълнението на доставката.

2. Заплащане на цената — посочено в проекта на договор.

3. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП въ-ят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 BGN за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.

Имайки предвид горното:

— прогнозната стойност (ПС) на ОП № 1 представлява 43,68 % от общата стойност на поръчката,

— ПС на ОбП № 2 представлява 45,70 % от общата стойност на поръчката,.

— ПС на ОбП № 3 представлява 4,50 % от общата стойност на поръчката,

— ПС на ОбП № 4 представлява 6,12 % от общата стойност на поръчката.

ПС на обособени позиции № 3 и № 4 са под 156 464 BGN и общата им стойност не надвишава 20 % от ПС на поръчката. Тъй като всяка една от ПС на обособени позиции № 3и № 4 е под 30 000 BGN, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП Обособена позиция № 3 и № 4 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП — чрез директно възлагане.

В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП остатъчната стойност (явяваща се ПС за ОП № 1 и № 2) предвид нейния размер, общата стойност на поръчката и с оглед стойността на проведени през предходните 12 месеца обществени поръчки със същия предмет се възлага с настоящата обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/05/2018