Leveringen - 210585-2019

07/05/2019    S88

Frankrijk-Nantes: Passagierslandingsbrug voor schepen

2019/S 088-210585

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nantes métropole gestion services
Postadres: 14-16 rue Racine
Plaats: Nantes
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44000
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Clémence Poyau
E-mail: clemence.poyau@nge-nantes.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nge-nantes.fr
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NGE
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NGE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NGE
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Société publique locale
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gestion d'équipements publics

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et pose de 2 embarcadères à passagers sur la Loire

Referentienummer: 2019-005-S
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nantes métropole souhaite renforcer et développer son offre de navettes fluviales en installant de nouveaux embarcadères. La présente consultation concerne la fourniture et mise en place de 2 nouveaux embarcadères.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 550 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux d'infrastructures

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45213316 Installatiewerkzaamheden voor voetpaden
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et mise en œuvre des systèmes de fixation des pontons par pieux de guidage en acier.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Passerelles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raccordement des pontons à terre par la fourniture et mise en place de passerelles fondées sur pieux et massifs ou plaque d'ancrage à terre.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pontons

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fabrication et mise en place des pontons.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'île Gloriette
Plaats: Nantes
Postcode: 44000
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/05/2019