Услуги - 210602-2017

02/06/2017    S105

България-София: Детективски и охранителни услуги

2017/S 105-210602

Социални и други специфични услуги – обществени поръчки

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция „Митници“
Национален регистрационен номер: 000627597
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 47
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Мариана Митева
Електронна поща: mariana.miteva@customs.bg
Телефон: +359 298594108
Факс: +359 298594060
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.customs.bg
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.customs.bg/bg/page/358
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Агенция „Митници“
Национален регистрационен номер: 000627597
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 47
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Красимира Василева
Електронна поща: krasimira.vasileva@customs.bg
Телефон: +359 298594528
Факс: +359 298594066
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.customs.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/357
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: митническа дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от обекти на Агенция „Митници”.

II.1.2)Основен CPV код
79700000 Детективски и охранителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Възлаганата обществена поръчка е с обект предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включващи изпълнение на услуги, свързани с дейности по Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП. Охраната, транспорт. и дейността по инкасо на пар. средства в BGN и валута се извършва от обектите на Възл. до обсл. банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възл., като маршрутът, по който ще се извършва охрана ще се определя във вс. конкретен случай от звеното на Изпълнителя. П-та е разделена на обос. позиции и съобразно тях услугите по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари ще се извършват, както следва:

— за ОП 1, 9, 11, 12: 1 път седм.;

— за ОП 2, 7 и 8: 2 пъти седм.;

— за ОП 3: 3 пъти седм.;

— за ОП 4: 4 пъти месечно;

— за ОП 5 и 6: вс. раб. ден;

— за ОП 10: 5 пъти сед.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 128 940.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 12
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 12
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Столична — ГКПП Калотина“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 Sofia
Основно място на изпълнение:

От ГКПП Калотина, с. Калотина до обслужващата банка — Уникредит Булбанк, с адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Охраната, транспортирането и дейността по инкасо на парични средства (ценни пратки и товари) в български лева и валута се извършва от обектите на Възложителя до обслужващата банка — Уникредит Булбанк, с адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 2.

Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства (ценни пратки и товари), както и време на инкасиране, са както следва: ГКПП Калотина, с. Калотина с денонощен режим на работа, веднъж седмично — при необходимост от допълнително инкасиране — само по предварителна заявка. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.

Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Лом — ГКПП Оряхово Ферибот“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

ГКПП Оряхово-Ферибот до клон на УниКредит Булбанк в гр. Козлодуй 3320, ул. „Кирил и Методий“ № 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк в гр. Козлодуй 3320, ул. „Кирил и Методий“ № 1. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: от ГКПП Оряхово — Ферибот с денонощен режим на работа, 2 пъти седмично — като се доставят в офис или клон на обслужващата банка на същия ден. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 500.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Лом — ГКПП Дунав мост 2 „Видин — Калафат““

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Vidin
Основно място на изпълнение:

От ГКПП Дунав мост 2 „Видин-Калафат“ до клон на УниКредит Булбанк в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възлож. до клон на УниКредит Булбанк в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 3.

Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: от ГКПП Дунав мост 2 „Видин-Калафат“ с денонощен режим на работа, инкасиране 3 пъти седмично.

При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следв. ден инкас. суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 000.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Варна — ГКПП Йовково и ГКПП Дуранкулак“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Dobrich
Основно място на изпълнение:

От ГКПП Йовково — с. Йовково, община Генерал Тошево и ГКПП Дуранкулак — с. Дуранкулак, община Добрич до офиса на СИБАНК в гр. Добрич, пл. „Възраждане“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва последователно (общо, в 1 ден) от 2 обекта на Възложителя — ГКПП Йовково и ГКПП Дуранкулак до офиса на СИБАНК в гр. Добрич, пл. „Възраждане“ № 2, 4 пъти в месеца. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.

Забележка: Участниците трябва да предложат единична цена за инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства за целия маршрут, т. е. да предвидят обход на двата пункта последователно, след което да транспортират паричните средства от двата пункта до офиса на СИБАНК в гр. Добрич, пл. „Възраждане“ № 2.

Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе — ГКПП Дунав мост“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Ruse
Основно място на изпълнение:

От ГКПП Дунав мост — административна сграда на митницата до обслужващата банка, гр. Русе — „Банка ДСК“ АД, с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 4.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до обслужващата банка, гр. Русе — „Банка ДСК“ АД, с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 4.

Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина инкасирането, са както следва: ГКПП Дунав мост — административна сграда на митницата, работно време 0 — 24 часа, инкасиране всеки работен ден. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 500.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе — ГКПП Силистра“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325 Silistra
Основно място на изпълнение:

От ГКПП Силистра до обслужващата банка, гр. Силистра — „Банка ДСК“ АД, ул. „Симеон Велики“ № 50.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до обслужващата банка, гр. Силистра — „Банка ДСК“ АД, ул. „Симеон Велики“ № 50. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: ГКПП Силистра, работно време 0 — 24 часа, инкасиране всеки работен ден. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 300.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Пловдив — ГКПП Златоград“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424 Smolyan
Основно място на изпълнение:

От ГКПП Златоград до СИБАНК Смолян, с адрес: бул. „България“ № 51.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до СИБАНК Смолян, с адрес: бул. „България“ № 51. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: ГКПП Златоград с денонощен режим на работа, инкасиране 2 пъти в седмицата. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.

Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 000.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Пловдив — ГКПП Маказа“

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG42 Yuzhen tsentralen
Основно място на изпълнение:

От ГКПП Маказа до СИБАНК Кърджали, с адрес: ул. „Ст. Караджа“ бл. Рила — 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до СИБАНК Кърджали, с адрес: ул. „Ст. Караджа“ бл. Рила — 3. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: ГКПП Маказа, с денонощен режим на работа, инкасиране 2 пъти в седмицата. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.

Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 000.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна — МБ Гоце Делчев“

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

От Митническо бюро гр. Гоце Делчев за обект — ГКПП Илинден до клон на Уникредит Булбанк — гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 11.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на Уникредит Булбанк — гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 11. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: Митническо бюро гр. Гоце Делчев за обект — ГКПП Илинден, петдневна работна седмица, инкасиране 1 път седмично, като се доставят в офис или клон на обслужващата банка на същия ден. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 240.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна — МБ Кулата“

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

От Митническо бюро Кулата за обект — ГКПП Кулата до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ № 48.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ № 48. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: Митническо бюро Кулата за обект — ГКПП Кулата, петдневна работна седмица, 5 пъти седмично, като се доставят, както следва: а/ При инкасо в делничните дни, пратката се доставя в офис или клон на обслужващата банка на същия ден;

б/ При инкасо през почивни дни (при заявка), пратката се доставя в първия работен ден следващ тези дни в офис или клон на обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възл., като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 920.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна — МП Златарево“

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

От Митнически пункт Златарево до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ № 48.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ № 48. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: Митнически пункт Златарево, денонощен режим на работа, инкасиране само по заявка — 1 път седмично. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.

Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 240.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна — МП Гюешево“

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG415 Kyustendil
Основно място на изпълнение:

От Митнически пункт Гюешево до клон на УниКредит Булбанк, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 39.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 39. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: Митнически пункт Гюешево, денонощен режим на работа, инкасиране 1 път седмично — като се доставят, както следва: а/ При инкасо в делничните дни, пратката се доставя в офис или клон на обслужващата банка на същия ден; б/ При инкасо през почивни дни (при заявка), пратката се доставя в първия работен ден следващ тези дни в офис или клон на обслужващата банка. Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 240.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Възложителят (В-ят) ще отстранява от участие, поради наличието на някое от сл. основания: 1.1. Участник (У-к), за когото са налице основ. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 1.2. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Зак. за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура; 1.3. Участници-дружествата, регистрирани в юрисдикции с преф. данъчен режим и контрол. от тях лица участници, тъй като чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС забранява тяхното пряко и/или косвено участие в процедура по ОП по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на ОП, включително и чрез гражд. дружество/консорциум, в което участва дружество, рег. в юрисдикция с преф. данъчен режим.

2. В-ят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обед. У-к в поръчката (ОП) да има определена форма, за да участва при възлагането на ОП, прод. в поле III.2.2.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Прод. от поле III.1.4): както и не поставя условие за създаване на юрид., в случай, че избраният за Изпълнител (И-л) е обединение от физ. и/или юрид. лица. Преди сключване на договора за възлагане на ОП, определеният за И-л представя гаранция (Г), обезпечаваща изпълнението в размер на 5% от прогн. стойност на поръчката по съотв. об. позиция под формата на парична сума, банкова гаранция (БГ) или застраховка (З), при която В-ят сл. да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка, да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на И-я. Г., обезпечаваща изпълнението на договора И-ят е длъжен да представи и в сл. на изменение, с което се извършват доп. дейности по договора. Г е със срок на валидност за целия срок на действие на Дог. плюс 30 дни след прекратяването му.

Плащ. се извършва ежемесечно по посочена от И-я банкова сметка в 30 дневен срок след представяне на оригинал на фактура, съд. вс. реквизити по Зак. за счетоводството и двустранен протокол.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамковото споразумение
IV.1.10)Определяне на националните правила, приложими към процедурата:
IV.1.11)Основни характеристики на процедурата по възлагане:

Общ. поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на критерия за възлагане: най-ниска цена.

IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие / Срок за получаване на заявления за интерес
Дата: 06/07/2017
Местно време: 17:30
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

1. Уч. трябва да притежава вал. към датата на подаване на офертата Лиценз за извършване на частна охр. дейност за извършване на дейности по охрана на ценни пратки и товари, по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЧОД, който разрешава на Участника да извършва охр. дейност на тер. на цялата страна или на тер. на област: София — област — за ОП № 1; Враца — за ОП № 2; Видин — за ОП № 3; Добрич — за ОП № 4; Русе — за ОП № 5; Силистра — за ОП № 6; Смолян — за ОП № 7, Кърджали и Хасково — за ОП № 8, Благоевград — за ОП № 9, 10, 11; Кюстендил — за ОП № 12 или екв. документ, съобр. законодателството на държавата, в която Уч. е регистриран. При условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП участникът, респективно изпълнителят представя документ — разрешение или членство в определена организация, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, позволяващ да извършва съответната услуга. прод. в поле VI.4.3.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

Прод. от поле VI.3): 2. Уч. сл. да е изпълнил мин. 1 дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на п-та, най-много за посл. 3 г. от датата на подаване на офертата. Под „дейности с предмет и обем, които са идентични с тези на поръчката“ следва да се разбира както следва:

— За обособена позиция № 1, 9, 11 и 12: предоставяне на услуги по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари веднъж седмично;

— За обособени позиции № 2, № 7 и № 8: предоставяне на услуги по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари 2 пъти седмично;

— За обособена позиция № 3: предоставяне на услуги по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари 3 пъти седмично;

— За обособена позиция № 4: предоставяне на услуги по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари 4 пъти месечно;

— За обособени позиции № 5 и № 6: предоставяне на услуги по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари всеки работен ден;

— За обособена позиция № 10: предоставяне на услуги по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари 5 пъти седмично.

Под „дейности с предмет и обем, които са сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира предоставяне на услуги по охрана на ценни пратки и товари минимум веднъж седмично.

Дейностите, се считат за „изпълнени“, когато изпълнение е приключило в рамките на заложения от Възложителя период.

При усл. на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП уч., респ. изпълнителят представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с док. за извършената услуга.

3. Участникът трябва да осигури мин. сл. техническо оборудване за изпълнение на услугата:

— специализиран брониран автомобил (съгл. чл. 9, ал. 3 от НАР. № I-121 от 24.6.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари) — 1 бр., оборудван с радиостанция, GPS устройства и други мобилни системи за контрол на маршрутите, които да вкл. непрекъснат видеозапис на придвижването на инкасовите автомобили, както и поведението на екипите и да разполагат с възможност за автоматично блокиране на достъпа до ценните пратки в автомобила при отваряне на външна врата. При условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП уч., респ. изпълнителят представя декл. по чл. 64, ал. 9 от ЗОП на инструментите, съоръженията и техн. оборудване,които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Заб.: Когато Уч. представя оферта за повече от 1 ОП, той трябва да док. съответствието си със сбора от мин. изисквания по вс. 1 от ОП, за които представя оферта, т.е. трябва да сумира (кумулира) мин. изисквания по всяка 1 от ОП, за които представя оферта и да докаже съответствието си със сбора от тези мин. изисквания.

4. Участникът да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:200х, с обхват, приложим към предмета на поръчката.

При условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП участникът, респективно изпълнителят представя сертификат по чл. 64, ал. 3 от ЗОП, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:200х.

Условия за отваряне на офертите: Дата: 10.7.2017, 11:00 часа, ЦМУ, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 47, ет. 10, зала. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на Участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/05/2017