TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 210613-2018

17/05/2018    S93    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Burgas: Drucker und Plotter

2018/S 093-210613

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Yugoiztochno darzhavno predpriyatie DP — gr. Sliven, TP „DGS — Burgas”
201617654
ul. „Tsar Ivan Shishman” No. 8, et. 2
Burgas
8000
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Denitsa Grigorova
Telefon: +359 56-842369
E-Mail: dgsburgas@uidp-sliven.com
Fax: +359 56-842577
NUTS-Code: BG341

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dgsburgas.uidp-sliven.com

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2125

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2125
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Управление, стопанисване и опазване на горски територии

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка чрез закупуване на копирна машина (МФУ) за нуждите на ТП „ДГС - Бургас”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30232100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Избор на изпълнител за закупуване и доставка на нова, неупотребявана и нерециклирана копирна машина (МФУ) за нуждите на ТП „ДГС Бургас“.

Участникът трябва да разполага с необходимия персонал за извършване на доставката и лице, притежаващо необходимата квалификация, с издаден сертификат от производителя за провеждане на обучение, настройка и монтаж на доставеното оборудване, което ще монтира, инсталира и обучи персонала на ТП „ДГС Бургас”. Минимум 1 (едно) лице, притежаващо необходимата квалификация, на което ще бъде възложено изпълнението, което при нужда да е на разположение на възложителя през целия период на гаранцията на копирната машина (МФУ).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 600.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG341
Hauptort der Ausführung:

Административната сграда на ТП „ДГС Бургас”, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Иван Шишман” № 8, ет. 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Избор на изпълнител за закупуване и доставка на нова, неупотребявана и нерециклирана копирна машина (МФУ) за нуждите на ТП „ДГС Бургас“.

Участникът трябва да разполага с необходимия персонал за извършване на доставката и лице, притежаващо необходимата квалификация, с издаден сертификат от производителя за провеждане на обучение, настройка и монтаж на доставеното оборудване, което ще монтира, инсталира и обучи персонала на ТП „ДГС Бургас”. Минимум 1 (едно) лице, притежаващо необходимата квалификация, на което ще бъде възложено изпълнението, което при нужда да е на разположение на възложителя през целия период на гаранцията на копирната машина (МФУ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 600.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изискване за упражняване на професионална дейност.

В процедурата за възлагане на ОП могат да участват всички български или чуждестранни ФЛ и ЮЛ, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, в съответствие със законодателството на държавата, в която то е установено.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът трябва да разполага с необходимия персонал за извършване на доставката и лице, притежаващо необходимата квалификация, с издаден сертификат от производителя за провеждане на обучение, настройка и монтаж на доставеното оборудване, което ще монтира, инсталира и обучи персонала на ТП „ДГС Бургас”. Минимум 1 (едно) лице, притежаващо необходимата квалификация, на което ще бъде възложено изпълнението, което при нужда да е на разположение на възложителя през целия период на гаранцията на копирната машина (МФУ).

Това обстоятелство трябва да се опише в ЕЕДОП – част IV, раздел В: „Технически и професионални способности”.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Срокът за доставка е до 5 (пет) работни дни и започва да тече от деня, следващ датата на направена заявка от възложителя. Доставената копирна машина (МФУ) трябва да е нова, неупотребявана и нерециклирана, в подходяща опаковка, която да предпазва от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането, и с обозначена марка и производител.

Копирната машина (МФУ) трябва да отговаря на БДС, европейските стандарти за качество и да бъде придружена със съответните гаранционни карти и сертификати.

Изпълнителят се задължава да обучи посочени от възложителя лица за работа с доставената стока. Обучението на персонала е за сметка на изпълнителя.

Всички разходи, свързани с доставката на копирната машина (МФУ), са за сметка на изпълнителя.

Гаранционният срок на закупената копирна машина (МФУ) – не по-малко от гаранционния срок, определен от съответния производител.

През периода на гаранционния срок отстраняването на възникналите повреди е за сметка на изпълнителя.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/06/2018
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2018
Ortszeit: 10:00
Ort:

Гр. Бургас, ул. „Цар Иван Шишман“ № 8, ет. 2, заседателна зала на ТП „ДГС - Бургас“.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Офертата и придружаващите я документи се представят в общата запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или по куриер на адрес: Административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Бургас”, адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Шишман “ № 8, ет. 2.

Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при възложителя ТП „ДГС - Бургас” в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението, в противен случай те не се разглеждат.

Предложението за участие в процедурата следва да бъде изготвено на български език и подписано от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице.

Офертата следва да съдържа всички изискуеми документи съгласно образеца на офертата, приложена към документацията на поръчката. Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към документацията образец.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: www.cpc.bg

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2018