Услуги - 210619-2015

Компактен изглед

19/06/2015    S117

Бeлгия-Брюксел: Climate-ADAPT: разпространение и създаване на възможности в подкрепа на адаптацията в рамките на стратегията на ЕС за адаптиране

2015/S 117-210619

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Действия по климата“, CLIMA. SRD.2 – Финанси
Пощенски адрес: BU 9, 01/005
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
На вниманието на: екип „Пазари“
Адрес за електронна поща: clima-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=907

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
Околна среда
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Climate-ADAPT: разпространение и създаване на възможности в подкрепа на адаптацията в рамките на стратегията на ЕС за адаптиране.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 12: Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Extra muros.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Тази поръчка ще подпомогне процеса по планиране на приспособяването към промените в климата чрез интегриране на адаптирането в „съвкупност от практики“ за избрана секторна политика на ЕС или уязвими региони. Поръчката също така ще насърчи оползотворяването на Climate-ADAPT чрез популяризиране на нейната употреба, допринасяйки за подобряване на съдържанието и осигуряване на рекламен и учебен материал.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

90700000 Услуги, свързани с околната среда

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Единична поръчка за период от 12 месеца с ценови диапазон определен между 100 000 EUR и 120 000 EUR без ДДС (включително такси, пътни и всякакви други разходи).
Всички получени оферти, които не отговарят на изискванията за горна граница, ще бъдат автоматично изключени от процедурата за оценка. Долната граница е индикативна.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :
Обхват: между 100 000 и 120 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Моля, вижте тръжните документи. Вж. член 1.4 от проектодоговора.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Моля, вижте тръжните документи. Вж. точки 1.3 и 1.4 от тръжните спецификации.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, вижте тръжните документи. Вж. точки 1.1 и 1.6 от тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, вижте тръжните документи. Вж. точка 2.3.1 от тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Моля, направете справка с тръжните документи – вж. точка 2.3.2 от тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
CLIMA.C.3/SER/2015/0010.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 37-062225 от 21.2.2015

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.8.2015 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.8.2015 - 10:30

Място:

зала D, avenue de Beaulieu 5, 1160 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: По един представител за оферент (с доказване на самоличност) може да присъства на отварянето на офертите (не се възстановяват разноски). Моля, предварително да предоставите на електронен адрес: clima-tenders@ec.europa.eu името на лицето, което ще присъства на отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
В съответствие с член 134, параграф 1, буква е) от правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. (Финансов регламент), през 3-те години след сключването на първоначалния договор, възлагащият орган ще има възможност да използва извънредната процедура на договаряне за допълнителни услуги (без предварително публикуване на обявление за поръчка), включващи повторение на подобни услуги (най-много до 50 % от стойността на първоначалната поръчка), поверени на икономическия оператор, на когото е възложена първоначалната поръчка, от същия възлагащ орган.
Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.1. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.

Моля, обърнете внимание, че в предварителното информационно обявление 2015/S 37-062225 от 21.2.2015 г. бюджетът беше 120 000 EUR.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1.

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби.

В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
9.6.2015