Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 210656-2021

Submission deadline has been amended by:  289018-2021
28/04/2021    S82

Magyarország-Budapest: Hálózatok

2021/S 082-210656

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 26698180241
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesi Gábor
E-mail: foldesi.gabor@dkuzrt.hu
Telefon: +36 301578899
Fax: +36 301578899
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://dkuzrt.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000198952021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000198952021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: a Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján központi beszerző szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000198952021
II.1.2)Fő CPV-kód
32400000 Hálózatok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) hatálya szerinti szervezetek részére hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (HNET21) tárgyban.

Ajánlatkérő a szállítási határidő vonatkozásában az alábbiakat rögzíti:

Azon termékek\szolgáltatások esetében, ahol a Részletes ártáblázat „Terméklista” munkalap „Termék típusa” oszlopában szereplő „ÁRU” megnevezés szerepel, ott a teljesítési (szállítási) határidő minimum 60 naptári nap, maximum 120 naptári nap azzal, hogy teljesítési (szállítási) határidőt nem az ajánlattevők, hanem minden esetben a keretmegállapodásos eljárás második részében a konkrét közbeszerzést megvalósító ajánlatkérő (Érintett Szervezet) jogosult meghatározni figyelemmel a konkrét közbeszerzés tárgyára, és egyedi jellemzőire, azaz a konkrét szerződés objektív teljesíthetőségére figyelemmel. Ezen szállítási időintervallumok alkalmazandók mind a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés, mind pedig a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján a verseny újranyitása során.

Azon termékek\szolgáltatások esetében, ahol a Részletes ártáblázat „Terméklista” munkalap „Termék típusa” oszlopában NEM az „ÁRU” megnevezés szerepel ott a teljesítési (szállítási) határidő minimum 30 naptári nap azzal, hogy teljesítési (szállítási) határidőt nem az ajánlattevők, hanem minden esetben a keretmegállapodásos eljárás második részében a konkrét közbeszerzést megvalósító ajánlatkérő (Érintett Szervezet) jogosult meghatározni figyelemmel a konkrét közbeszerzés tárgyára, és egyedi jellemzőire, azaz a konkrét szerződés objektív teljesíthetőségére figyelemmel.

Amennyiben a keretmegállapodásos eljárás második részében a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján a verseny újranyitásra kerül sor, úgy a keretmegállapodás alapján a konkrét közbeszerzést megvalósító ajánlatkérő (Érintett Szervezet) a közbeszerzési alapelvek figyelembe vételével, és kivételesen indokolt esetben jogosult az „ÁRU” esetében a minimum 60 naptári napos, illetve a „NEM ÁRU” esetében a minimum 30 naptári napos teljesítési (szállítási) határidőnél rövidebb szállítási (teljesítési) határidőt is meghatározni azzal, hogy ez utóbbi esetben a Keretmegállapodás szerinti nyertes ajánlattevők mentesülnek a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi kötelezettség alól, és erre tekintettel a Keretmegállapodás szerinti szankciók sem alkalmazhatóak velük szemben.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb Közbeszerzési dokumentumok) készít.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

A keretmegállapodás az alábbi időszakokból áll:

— Szerződéskötési időszak (24 hónap): ezen időtartam alatt van lehetőség egyedi szerződések megkötésére ÉS teljesítésére,

— Szerződés teljesítési időszak (12 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag a szerződéskötési időszakban megkötött egyedi szerződések teljesítésére van lehetőség;

— Elszámolási időszak (2 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag ajánlatkérő és a keretmegállapodást kötött ajánlattevők közötti - a Keretmegállapodás teljes lezárását szolgáló - elszámolás történik.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Homogén hálózati eszközök és kiegészítők

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72700000 Számítógépes hálózati szolgáltatások
32400000 Hálózatok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás 1. közbeszerzési részének eredményeként a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata Homogén hálózati eszközök és kiegészítő termékek szállítása, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az alábbi főbb termékkategóriák és mennyiségi adatok figyelembevételével:

— - 14 darab fő termékkategória:

— „LAN aktív eszközök”,

— „WAN eszközök”,

— „Optikai átviteli eszközök”,

— „Vezeték nélküli megoldások”,

— „Hálózat biztonsági megoldások”,

— „Hálózat menedzsment megoldások”,

— „Beszéd átvitelt támogató IP alapú eszközök”,

— „IP video rendszerek”,

— „Passzív hálózati elemek”,

— „Nyomvonal építési elemek”,

— „Rack szekrények”

— „Szünetmentes tápegységek”,

— „Gyártói szolgáltatások”,

— „Nem gyártói szolgáltatások”

A fő kategóriákon belül összesen 31 termékkategória:

Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. A keretmegállapodás megkötésének célja az érintett szervezeteknél már meglévő hálózati infrastruktúrához kapcsolódóan aktív és passzív hálózati eszközök, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a meglévő kapacitások bővítése, továbbfejlesztése és új rendszerek létrehozása céljából.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 200 000 000 000 Ft-os (opció nélkül számított) keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésében foglaltak alapján rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján megvalósítandó, egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendje (értéke) nettó 8 300 000 000 Ft.

A keretmegállapodás az alábbi időszakokból áll:

— - Szerződéskötési időszak (24 hónap): ezen időtartam alatt van lehetőség egyedi szerződések megkötésére ÉS teljesítésére,

— - Szerződés teljesítési időszak (12 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag a szerződéskötési időszakban megkötött egyedi szerződések

Teljesítésére van lehetőség;

— - Elszámolási időszak (2 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag ajánlatkérő és a keretmegállapodást kötött ajánlattevők közötti - a keretmegállapodás teljes lezárását szolgáló - elszámolás történik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 38
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretmegállapodásban foglaltak szerint, Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján a keretmegállapodás 24 hónapos szerződéskötési időszaka ezen időtartam alatt, 1 alkalommal, 6 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség vonatkozásában kiköti, hogy ebben az esetben Ajánlatkérő jogosult a II.2.4) pont szerint keretösszeget 30 %-kal emelni.

Meghosszabbítás esetén a szerződés teljesítési időszak változatlan (12 hónap), és a szerződéskötési időszak 6 hónappal való hosszabbított időtartama után következik a 12 hónapos teljesítési időszak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Amennyiben a keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzések részben vagy egészben európai uniós alapokból származó forrásból valósulnak meg, abban az esetben a verseny újranyitás ajánlattételi felhívásában megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatok.

II.2.14)További információk

1) A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerint kerülhet sor. A verseny újranyitásának objektív szempontjai a keretmegállapodásban kerülnek rögzítésre.

2) Az 1. ajánlati rész szerinti keretmegállapodást kötő ajánlattevők keretszáma: 5 ajánlattevő

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Általános hálózati eszközök és kiegészítők

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32400000 Hálózatok
72700000 Számítógépes hálózati szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás 2. közbeszerzési részének eredményeként a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata általános hálózati eszközök és kiegészítő termékek szállítása, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az alábbi főbb termékkategóriák és mennyiségi adatok figyelembevételével:

— 14 darab fő termékkategória:

— „LAN aktív eszközök”,

— „WAN eszközök”,

— „Optikai átviteli eszközök”,

— „Vezeték nélküli megoldások”,

— „Hálózat biztonsági megoldások”,

— „Hálózat menedzsment megoldások”,

— „Beszéd átvitelt támogató IP alapú eszközök”,

— „IP video rendszerek”,

— „Passzív hálózati elemek”,

— „Nyomvonal építési elemek”,

— „Rack szekrények”

— „Szünetmentes tápegységek”,

— „Gyártói szolgáltatások”,

— „Nem gyártói szolgáltatások”

— A fő kategóriákon belül összesen 31 termékkategória

Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. A keretmegállapodás megkötésének célja az érintett szervezeteknél már meglévő gyártói infrastruktúrához kapcsolódóan szerverek és tárolók, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a meglévő kapacitások bővítése, továbbfejlesztése és új rendszerek létrehozása céljából.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 100 000 000 000 Ft-os (opció nélkül számított) keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésében foglaltak alapján rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján megvalósítandó, egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendje (értéke) nettó 4 166 000 000 Ft.

A keretmegállapodás az alábbi időszakokból áll:

— - Szerződéskötési időszak (24 hónap): ezen időtartam alatt van lehetőség egyedi szerződések megkötésére ÉS teljesítésére,

— - Szerződés teljesítési időszak (12 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag a szerződéskötési időszakban megkötött egyedi szerződések

Teljesítésére van lehetőség;

— - Elszámolási időszak (2 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag ajánlatkérő és a keretmegállapodást kötött ajánlattevők közötti - a keretmegállapodás teljes lezárását szolgáló - elszámolás történik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 38
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretmegállapodásban foglaltak szerint, Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján a keretmegállapodás 24 hónapos szerződéskötési időszaka ezen időtartam alatt, 1 alkalommal, 6 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség vonatkozásában kiköti, hogy ebben az esetben Ajánlatkérő jogosult a II.2.4) pont szerint keretösszeget 30 %-kal emelni.

Meghosszabbítás esetén a szerződés teljesítési időszak változatlan (12 hónap), és a szerződéskötési időszak 6 hónappal való hosszabbított időtartama után következik a 12 hónapos teljesítési időszak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Amennyiben a keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzések részben vagy egészben európai uniós alapokból származó forrásból valósulnak meg, abban az esetben a verseny újranyitás ajánlattételi felhívásában megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatok.

II.2.14)További információk

1) A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerint kerülhet sor. A verseny újranyitásának objektív szempontjai a keretmegállapodásban kerülnek rögzítésre.

2) A 2. ajánlati rész szerinti keretmegállapodást kötő ajánlattevők keretszáma: 7 ajánlattevő

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. és 6. §-a szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontját. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 4. § (1a), (1b) és (2a) bekezdéseiben foglaltakra.

Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő – a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében – az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:

A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8-11. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat.

Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy - bármelyik közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén - az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. részének alfa szakaszát kell kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:

Ajánlattevőnek csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciaigazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés idejét, azaz annak kezdő és befejező időpontját év, hónap és nap bontásban,

— a szerződést kötő másik fél nevét

— a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen)

— az ellenszolgáltatás összegét (nettó forint),

— amennyiben az adott referencia szerinti teljesítés konzorciumi tagként történt, úgy a saját teljesítés arányát százalékosan (%)

— továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia vonatkozásában.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók továbbá a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdése, 21/A. §-a, valamint 24. § (1) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmas ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három évben (36 hónapban)

Az 1. ajánlati rész esetében:

Legalább összesen 4 000 000 000 HUF értékben, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely aktív és\vagy passzív hálózati informatikai infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó eszközök szállítására vonatkozik.

A 2. ajánlati rész esetében:

Legalább összesen 2 000 000 000 HUF értékben, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely aktív és\vagy passzív hálózati informatikai infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó eszközök szállítására vonatkozik.

Ajánlatkérő a bemutatandó referenciák számát nem korlátozza, továbbá a magasabb előírt nettó összeg „egyszeri teljesítése” mindkét közbeszerzési részben elégséges az alkalmasság igazolására.

A bemutatandó referenciák teljesítése vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Ajánlatkérő az egyes közbeszerzési részek eredményeként megkötendő keretmegállapodások szerződésszerű teljesítéséért a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők vonatkozásában:

— az 1. közbeszerzési rész tekintetében 15 000 000,- Ft

— a 2. közbeszerzési rész tekintetében 10 000 000,- Ft

Adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő, mely biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak irányadók.

A keretmegállapodás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a keretmegállapodás tartalmazza.

Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás tartalmazza.

Jótállás: a keretmegállapodásban és a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a keretmegállapodás tartalmazza.

Uniós forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § alapján, illetve a mindenkor hatályos, az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabály szerint történhet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 12
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/05/2021
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/05/2021
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az ajánlatok bontására az EKR-ben kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

2) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.

3) Ajánlatkérő NEM ÍRJA ELŐ ajánlattevők számára a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

4) Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.

5) Ajánlattevőnek az ajánlatában egyebek mellett nyilatkoznia kell:

— arról, hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá

— a Kbt. 36. § (1) bekezdésével kapcsolatosan.

6) A Kr. 13. §-a alapján Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

7) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

8) Nyertes Ajánlattevő(k)nek a keretmegállapodás megkötésének feltételeként legkésőbb a szerződéskötés napjáig rendelkezni kell:

— a keretmegállapodás alapján ellátandó feladataikra (informatikai eszközök értékesítése, szállítása) kiterjedően a tevékenységi körükhöz kapcsolódó ISO 14001 szabványnak megfelelő (azaz azzal egyenértékű) tanúsítvánnyal (részletek a dokumentációban),

— a gazdasági észszerűséggel való összeegyeztethetőség vizsgálata céljából a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő(k) legkésőbb a szerződéskötés napjáig átadják Ajánlatkérő (DKÜ, mint központi beszerző szerv) részére a gyártói árlistát valamennyi olyan megajánlott termék és szolgáltatás vonatkozásában, amely a Részletes ártáblázat szerint NEM a “Nem gyártói szolgáltatás” termékkategóriába tartozik. (részletek a dokumentációban). Ez utóbbi szerződéskötési feltétel értelemszerűen a nyertes ajánlati rész(ek) szerint megkötendő szerződés(ek) esetében releváns.

9) Ajánlattevőnek valamennyi közbeszerzési rész tekintetében, az ajánlat részeként az adott rész vonatkozásában szakmai ajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat benyújtásával.

10) Az ajánlat (beleértve a szakmai ajánlatot is) részeként csatolandó dokumentumokkal, benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos részletes előírásokat az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

11) Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésében e) pontját.

12) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő/közös Ajánlattevők számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

13) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) esetén Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

14) Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok mellett további nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ezen minták (tehát az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok melletti további nyilatkozatminták) használata nem kötelező, az ajánlattevők saját nyilatkozatmintáit is jogosult használni.

15) A keretmegállapodás a keretösszeg - a II.2.7) pont szerinti esetben a II.2.11) pont szerint megnövelt mértékének - erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 44 hónapig, adott esetben a felhívás II.2.7) pontja alapján meghatározott időtartamig tart.

16) Ajánlatkérő a jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza figyelemmel arra, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a műszaki dokumentumokban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítása során az ajánlatok értékelésekor szintén a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját kell alkalmazni.

17) Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevőkkel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra:

— A DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján

Szerződéskötésre, amelyek a DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/) a felhívás feladásáig az ea) pont szerinti önként csatlakozóként regisztráltak,

— A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a

Keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 1/2021-es felhívása szerinti határidőig (a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló tájékoztatásnak a DKR-en, valamint a https://dkuzrt.hu/oldalon történő közzétételéig), és az abban foglaltak szerint a keretmegállapodás vonatkozásában önként csatlakoztak.

18) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését az adott ajánlati rész szerinti keretszámot (1. rész esetében 5 a keretszám; 2. rész esetében 7 a keretszám) jelentő legkedvezőbb ajánlatok vonatkozásában végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét annak, hogy a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlatokon túl további ajánlatokat vonjon bírálat alá.

19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Földesi Gábor (01133), Szabó Attila István (00951)

20) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

21) Keretszám: Az 1. rész esetében: 5 a keretszám; a 2. rész esetében 7 a keretszám.

22) A DKÜ, mint központosított közbeszerző szerv számára elengedhetetlenül fontos a keretmegállapodás alapján az Érintett Szervezetek részére nyújtandó ellátás folyamatos biztonsága, ezért ajánlattevőnek az ajánlata részeként az ellátásbiztonság érdekében az adott gyártótól, vagy gyártói képviselettől származó aláírt nyilatkozatot kell benyújtania az alaptermékek vonatkozásában (részletek a dokumentációban).

23) Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Kbt. 22. § (1) bekezdése alapján árubeszerzés, azonban tekintettel a vegyes beszerzési jellegre, a keretmegállapodásos eljárás második részében - a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés, illetve a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti a verseny újranyitása során - az adott közbeszerzés szolgáltatásmegrendelés, illetve építési beruházás is lehet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/04/2021