Услуги - 210658-2020

06/05/2020    S88

България-Старо Оряхово: Услуги по ремонт и поддръжка

2020/S 088-210658

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТП „Държавно ловно стопанство Шерба“ при СИДП ДП — Шумен
Национален регистрационен номер: 2016174120080
Пощенски адрес: ул. „Дунав“ № 8
Град: с. Старо Оряхово
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9110
Държава: България
Лице за контакт: инж. Слави Златинов — зам.-директор при ТП „ДЛС Шерба“
Електронна поща: dls.sherba@dpshumen.bg
Телефон: +359 5141-2358
Факс: +359 5141-2358
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://dlssherba.sidp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://wp.me/p82oGs-duI
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ловно стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали, антифриз

II.1.2)Основен CPV код
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя, за селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар на ТП „Държавно ловно стопанство Шерба“ при СИДП ДП — Шумен, местодомуващи на територията на ТП „ДЛС Шерба“, съгласно техническа спецификация

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 26 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
34913000 Различни видове резервни части
24951100 Смазочни вещества
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG33 Североизточен
Основно място на изпълнение:

В сервизната база на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Диагностика, ремонт на двигател, ходова част, спирачна система, горивна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, и текущо техническо обслужване, включващо и смяна на консумативи; автотенекеджийски и бояджийски услуги, диагностика, ремонт на охладително-отоплителна инсталация.

„Ремонт“ — отстраняване на инцидентно възникнали повреди по системите на ССТ и прикачен инвентар и техните елементи или части, както и по купето/кабината, чието предвиждане не е възможно.

Ремонтът се извършва с труд и части, предоставени от изпълнителя, след конкретизирането им от изпълнителя.

„Текущо техническо обслужване“ — подмяна при възникнала нужда на експлоатационни течности, масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности, фреон и др. подобни, които са с определен експлоатационен ресурс и подлежат на подмяна, предоставени от изпълнителя

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 019-041909
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 60 (Др)
Наименование:

Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали, антифриз и д

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Фар агро“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202037024
Пощенски адрес: Стопански двор
Град: с. Ветрино
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9220
Държава: България
Електронна поща: bri_vetrino@mbox.contact.bg
Телефон: +359 888596639
Факс: +359 888596639
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 26 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 26 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Срок на договора — 12 месеца, считано от дата на сключването му или до изчерпване на финансовия ресурс от 26 000,00 BGN без вкл. ДДС, и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените 2 основания, от които:

1. За ремонт и текущо техническо обслужване в размер на 10 000,00 BGN без ДДС за прогнозно количество от около 220 часа по 60 минути технологично сервизно време.

2. За различни видове резервни части — прогнозна стойност в размер на 12 000,00 BGN без ДДС.

3. За смазочни материали, антифриз и други консумативи — за прогнозно количество от около 200 л прогнозна стойност в размер на 4 000,00 BGN без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срок за подаване на жалби съгласно чл. 197, ал. 1 — 10-дневен пред Комисия за защита на конкуренцията

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2020