Supplies - 210699-2021

28/04/2021    S82

Poland-Warsaw: Cleaning products

2021/S 082-210699

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
National registration number: 368302575
Postal address: ul. Żelazna 59A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-848
Country: Poland
E-mail: Anita.Wrona@wody.gov.pl
Telephone: +48 126284363
Fax: +48 124232153
Internet address(es):
Main address: https://www.wody.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://przetargi.wody.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Reference number: KR.ROZ.2810.20.2021
II.1.2)Main CPV code
39830000 Cleaning products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w podziale na części.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie do lokalizacji przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, POLSKA. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiący przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 2a do SWZ –Zestawienie kosztów – część 1.

— Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych przedstawionych w Załączniku nr 2a do SWZ – Zestawienie kosztów – część 1. Podane w ww. załączniku ilości środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający gwarantuje, że minimalna wartość zamówienia udzielonego Wykonawcy wyniesie 80 % całkowitego wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

— Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego do siedziby Zamawiającego.

— Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie partiami według bieżących potrzeb Zamawiającego, w nie więcej niż trzech dostawach do jednej jednostki organizacyjnej Zamawiającego w każdym miesiącu.

— Wszystkie środki czystości, do dezynfekcji i galanteria papiernicza zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu. Przedmiot zamówienia nie może być porcjowany ani rozcieńczany przez Wykonawcę.

— Wszystkie środki czystości, do dezynfekcji i galanteria papiernicza muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach, środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.

— Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostaw częściowych opakowany i oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację pod względem ilościowym i rodzajowym bez konieczności naruszania opakowań.

— Zamawiający wymaga, aby wszystkie środki czystości stanowiące przedmiot zamówienia, wymagały stosowania środków ostrożności wyłącznie w postaci rękawic ochronnych.

— Dostawy środków czystości odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe), w okresie obowiązywania umowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożonego zamówienia określającego, które środki czystości i w jakiej ilości winien dostarczyć Wykonawca.

— Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego w godzinach od 8.00 do 14.00. Zamawiający może odmówić odbioru dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, jeśli ich dostawa nastąpi po godzinie 14.00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy. Wykonawca poinformuje osoby odpowiedzialne za realizację umowy telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie dostawy z minimum jednodniowym (jeden dzień roboczy) wyprzedzeniem.

— W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dokonać rozładunku materiałów wraz z ich wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku Zamawiającego.

— Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 14 dni od dnia podpisania umowy karty charakterystyk wszystkich zaoferowanych środków czystości, do dezynfekcji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji w zakresie części 1 poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości środków czystości zamawianych w ramach umowy, do maksymalnie 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z prawa opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie do lokalizacji przy ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce, POLSKA. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiący przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 2b do SWZ – Zestawienie kosztów – część 2.

— Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych przedstawionych w Załączniku nr 2b do SWZ – Zestawienie kosztów – część 2. Podane w ww. załączniku ilości środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający gwarantuje, że minimalna wartość zamówienia udzielonego Wykonawcy wyniesie 80 % całkowitego wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

— Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego do siedziby Zamawiającego.

— Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie partiami według bieżących potrzeb Zamawiającego, w nie więcej niż trzech dostawach do jednej jednostki organizacyjnej Zamawiającego w każdym miesiącu.

— Wszystkie środki czystości, do dezynfekcji i galanteria papiernicza zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu. Przedmiot zamówienia nie może być porcjowany ani rozcieńczany przez Wykonawcę.

— Wszystkie środki czystości, do dezynfekcji i galanteria papiernicza muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach, środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.

— Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostaw częściowych opakowany i oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację pod względem ilościowym i rodzajowym bez konieczności naruszania opakowań.

— Zamawiający wymaga, aby wszystkie środki czystości stanowiące przedmiot zamówienia, wymagały stosowania środków ostrożności wyłącznie w postaci rękawic ochronnych.

— Dostawy środków czystości odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe), w okresie obowiązywania umowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożonego zamówienia określającego, które środki czystości i w jakiej ilości winien dostarczyć Wykonawca.

— Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego w godzinach od 8.00 do 14.00. Zamawiający może odmówić odbioru dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, jeśli ich dostawa nastąpi po godzinie 14.00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy. Wykonawca poinformuje osoby odpowiedzialne za realizację umowy telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie dostawy z minimum jednodniowym (jeden dzień roboczy) wyprzedzeniem.

— W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dokonać rozładunku materiałów wraz z ich wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku Zamawiającego.

— Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 14 dni od dnia podpisania umowy karty charakterystyk wszystkich zaoferowanych środków czystości, do dezynfekcji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej dla PGW Wody Polskie – do magazynu zlokalizowanego w Dobczycach, ul. Góra Jałowcowa, 32-410 Dobczyce i/lub magazynu lokalizowanego

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dobczyce, ul. Góra Jałowcowa 1, 32-410 Dobczyce i/lub magazyn zlokalizowany w Liszkach – Kryspinów 278, 32-060 Liszki, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie do lokalizacji Dobczyce, ul. Góra Jałowcowa 1, 32-410 Dobczyce i/lub magazyn zlokalizowany w Liszkach – Kryspinów 278, 32-060 Liszki, POLSKA. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiący przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 2c do SWZ – Zestawienie kosztów – część 3.

— Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych przedstawionych w Załączniku nr 2c do SWZ – Zestawienie kosztów – część 3. Podane w ww. załączniku ilości środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający gwarantuje, że minimalna wartość zamówienia udzielonego Wykonawcy wyniesie 80 % całkowitego wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

— Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego do siedziby Zamawiającego.

— Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie partiami według bieżących potrzeb Zamawiającego, w nie więcej niż trzech dostawach do jednej jednostki organizacyjnej Zamawiającego w każdym miesiącu.

— Wszystkie środki czystości, do dezynfekcji i galanteria papiernicza zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu. Przedmiot zamówienia nie może być porcjowany ani rozcieńczany przez Wykonawcę.

— Wszystkie środki czystości, do dezynfekcji i galanteria papiernicza muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach, środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.

— Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostaw częściowych opakowany i oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację pod względem ilościowym i rodzajowym bez konieczności naruszania opakowań.

— Zamawiający wymaga aby wszystkie środki czystości stanowiące przedmiot zamówienia, wymagały stosowania środków ostrożności wyłącznie w postaci rękawic ochronnych.

— Dostawy środków czystości odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe), w okresie obowiązywania umowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożonego zamówienia określającego, które środki czystości i w jakiej ilości winien dostarczyć Wykonawca.

— Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego w godzinach od 8.00 do 14.00. Zamawiający może odmówić odbioru dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, jeśli ich dostawa nastąpi po godzinie 14.00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy. Wykonawca poinformuje osoby odpowiedzialne za realizację umowy telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie dostawy z minimum jednodniowym (jeden dzień roboczy) wyprzedzeniem.

— W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dokonać rozładunku materiałów wraz z ich wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku Zamawiającego.

— Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 14 dni od dnia podpisania umowy karty charakterystyk wszystkich zaoferowanych środków czystości, do dezynfekcji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji w zakresie części 3 poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości środków czystości zamawianych w ramach umowy, do maksymalnie 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z prawa opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Naściszowskiej 31, 33-300 Nowy Sącz

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie do lokalizacji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przy ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiący przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 2d do SWZ – Zestawienie kosztów – część 4.

— Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych przedstawionych w Załączniku nr 2d do SWZ – Zestawienie kosztów – część 4. Podane w ww. załączniku ilości środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający gwarantuje, że minimalna wartość zamówienia udzielonego Wykonawcy wyniesie 80 % całkowitego wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

— Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego do siedziby Zamawiającego.

— Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie partiami według bieżących potrzeb Zamawiającego, w nie więcej niż trzech dostawach do jednej jednostki organizacyjnej Zamawiającego w każdym miesiącu.

— Wszystkie środki czystości, do dezynfekcji i galanteria papiernicza zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu. Przedmiot zamówienia nie może być porcjowany ani rozcieńczany przez Wykonawcę.

— Wszystkie środki czystości, do dezynfekcji i galanteria papiernicza muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach, środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.

— Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostaw częściowych opakowany i oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację pod względem ilościowym i rodzajowym bez konieczności naruszania opakowań.

— Zamawiający wymaga aby wszystkie środki czystości stanowiące przedmiot zamówienia, wymagały stosowania środków ostrożności wyłącznie w postaci rękawic ochronnych.

— Dostawy środków czystości odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe), w okresie obowiązywania umowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożonego zamówienia określającego, które środki czystości i w jakiej ilości winien dostarczyć Wykonawca.

— Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego w godzinach od 8.00 do 14.00. Zamawiający może odmówić odbioru dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, jeśli ich dostawa nastąpi po godzinie 14.00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy. Wykonawca poinformuje osoby odpowiedzialne za realizację umowy telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie dostawy z minimum jednodniowym (jeden dzień roboczy) wyprzedzeniem.

— W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dokonać rozładunku materiałów wraz z ich wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku Zamawiającego.

— Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 14 dni od dnia podpisania umowy karty charakterystyk wszystkich zaoferowanych środków czystości, do dezynfekcji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie do lokalizacji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przy ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, POLSKA. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiący przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 2e do SWZ–Zestawienie kosztów – część 5.

— Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych przedstawionych w Załączniku nr 2e do SWZ – Zestawienie kosztów – część 5. Podane w ww. załączniku ilości środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający gwarantuje, że minimalna wartość zamówienia udzielonego Wykonawcy wyniesie 80 % całkowitego wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

— Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego do siedziby Zamawiającego.

— Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie partiami według bieżących potrzeb Zamawiającego, w nie więcej niż trzech dostawach do jednej jednostki organizacyjnej Zamawiającego w każdym miesiącu.

— Wszystkie środki czystości, do dezynfekcji i galanteria papiernicza zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu. Przedmiot zamówienia nie może być porcjowany ani rozcieńczany przez Wykonawcę.

— Wszystkie środki czystości, do dezynfekcji i galanteria papiernicza muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach, środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.

— Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostaw częściowych opakowany i oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację pod względem ilościowym i rodzajowym bez konieczności naruszania opakowań.

— Zamawiający wymaga aby wszystkie środki czystości stanowiące przedmiot zamówienia, wymagały stosowania środków ostrożności wyłącznie w postaci rękawic ochronnych.

— Dostawy środków czystości odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe), w okresie obowiązywania umowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożonego zamówienia określającego, które środki czystości i w jakiej ilości winien dostarczyć Wykonawca.

— Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego w godzinach od 8.00 do 14.00. Zamawiający może odmówić odbioru dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, jeśli ich dostawa nastąpi po godzinie 14.00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy. Wykonawca poinformuje osoby odpowiedzialne za realizację umowy telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie dostawy z minimum jednodniowym (jeden dzień roboczy) wyprzedzeniem.

— W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dokonać rozładunku materiałów wraz z ich wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku Zamawiającego.

— Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 14 dni od dnia podpisania umowy karty charakterystyk wszystkich zaoferowanych środków czystości, do dezynfekcji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie do lokalizacji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przy ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec, POLSKA. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiący przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 2f do SWZ – Zestawienie kosztów – część 6.

— Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych przedstawionych w Załączniku nr 2f do SWZ – Zestawienie kosztów – część 6. Podane w w/w załączniku ilości środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający gwarantuje, że minimalna wartość zamówienia udzielonego Wykonawcy wyniesie 80 % całkowitego wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

— Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego do siedziby Zamawiającego.

— Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie partiami według bieżących potrzeb Zamawiającego, w nie więcej niż trzech dostawach do jednej jednostki organizacyjnej Zamawiającego w każdym miesiącu.

— Wszystkie środki czystości, do dezynfekcji i galanteria papiernicza zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu. Przedmiot zamówienia nie może być porcjowany ani rozcieńczany przez Wykonawcę.

— Wszystkie środki czystości, do dezynfekcji i galanteria papiernicza muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach, środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.

— Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostaw częściowych opakowany i oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację pod względem ilościowym i rodzajowym bez konieczności naruszania opakowań.

— Zamawiający wymaga aby wszystkie środki czystości stanowiące przedmiot zamówienia, wymagały stosowania środków ostrożności wyłącznie w postaci rękawic ochronnych.

— Dostawy środków czystości odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe), w okresie obowiązywania umowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożonego zamówienia określającego, które środki czystości i w jakiej ilości winien dostarczyć Wykonawca.

— Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego w godzinach od 8.00 do 14.00. Zamawiający może odmówić odbioru dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, jeśli ich dostawa nastąpi po godzinie 14.00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy. Wykonawca poinformuje osoby odpowiedzialne za realizację umowy telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie dostawy z minimum jednodniowym (jeden dzień roboczy) wyprzedzeniem.

— W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dokonać rozładunku materiałów wraz z ich wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku Zamawiającego.

— Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 14 dni od dnia podpisania umowy karty charakterystyk wszystkich zaoferowanych środków czystości, do dezynfekcji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

— dla części 1 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 7 000,00 PLN brutto,

— dla części 2 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 3 500,00 PLN brutto,

— dla części 3 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 7 000,00 PLN brutto,

— dla części 4 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 5 000,00 PLN brutto,

— dla części 5 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 4 000,00 PLN brutto,

— dla części 6 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 5 000,00 PLN brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 8 do SWZ – Wzór umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/05/2021
Local time: 11:00
Place:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego (31-109 Kraków).

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 powyżej, są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/04/2021