Services - 210766-2020

06/05/2020    S88

Česko-Náchod: Architektonické, technické a plánovací služby

2020/S 088-210766

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Náchod
Národní identifikační číslo: 00272868
Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 40
Obec: Náchod
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 547 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Romana Pichová
E-mail: r.pichova@mestonachod.cz
Tel.: +420 491405236
Fax: +420 491405236

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mestonachod.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mestonachod

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://nen.nipez.cz/profil/mestonachod
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/mestonachod
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Moba studio, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 61459712
Poštovní adresa: U Půjčovny 953/4
Obec: Praha 1
PSČ: 111 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Igor Kovačević
Tel.: +420 603810083
E-mail: igor@cceamoba.cz
Fax: +420 222222521
Kód NUTS: CZ01 Praha

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mestonachod.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mestonachod

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh Nová Tepna

II.1.2)Hlavní kód CPV
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže je zpracování uzemní studie na nestabilizované území Tepna, ÚS bude vložena do evidence územně plánovací činnosti.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria hodnocení 1. fáze

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

- urbanistická kvalita návrhu,

- kvalita řešení veřejných prostor,

- odolnost, fázování projektu, dlouhodobá udržitelnost návrhu, schopnost reagovat na různé scénáře a harmonogram investic,

- kvalita dopravního řešení,

- vazba území na okolní zástavbu a Zámecký park, celková kompozice území,

- ekologická udržitelnost a kvalita krajinářského řešení,

- sociální udržitelnost návrhu,

- nakládání s dešťovou vodu a práce s vodou.

Kritéria hodnocení 2. fáze

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány v druhé fázi, jsou stejné jako u první fáze s doplnění o:

- architektonická kvalita hlavních iniciačních budov,

- podrobnější dopravní řešení, vjezdy, parkování,

- nízká energetická náročnost budov.

Hodnocení návrhů porotou

Porota bude návrhy hodnotit na základě znalostí a zkušeností jejích členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standartní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 25/09/2020
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 2 650 000 CZK.

První cena se stanovuje ve výši 1 000 000 CZK.

Druhá cena se stanovuje ve výši 750 000 CZK.

Třetí cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK.

Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu a nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka ve výši 400 000 CZK.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Zadavatel neudělí žádné odměny a platby všem učastníkům.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Jan Birke, starosta města Náchod
Jan Čtvrtečka, místostarosta města Náchod
Michal Kudrnáč, komise pro řešení budoucnosti areálu Tepny
Jaroslav Wertig, A69
Pavel Hnilička, Hnilička architekti
Marta Mnich, VROA
Tina Saaby. Tina Saaby Copenhagen
František Majer, místostarosta města Náchod - náhradník závislí
Viktor Vlach - náhradník nezávislí
Aleš Krtička, TSUNAMI- náhradník nezávislí

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Účelem dvoufázové soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále také „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné veřejné zakázky dle odst. 3 těchto soutěžních podmínek. Účelem soutěže je tedy vybrat na základě porovnání v soutěži předložených návrhů nejkvalitnější tým, který navrhl nejvhodnější soutěžní návrh, pro další spolupráci na řešení předmětu soutěže. S takovým účastníkem pak bude zadavatel jednat v JŘBU o zadání následné veřejné zakázky.

V rámci JŘBU bude požadováno doložení profesní kvalifikace ke zpracování územní studie.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/05/2020