Доставки - 211017-2014

Компактен изглед

21/06/2014    S118

България-София: Оборудване за контрол на пътното движение

2014/S 118-211017

Обявление за поръчка – специални сектори

Доставки

Директива 2004/17/ЕО

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: „Център за градска мобилност" ЕАД
Национален регистрационен номер: 202218735
Пощенски адрес: бул. „Мария Луиза" № 84
Град: София
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: „Център за градска мобилност" ЕАД
На вниманието на: Веселин Тодоров, Лъчезар Пеков, Розалина Георгиева
Адрес за електронна поща: office@sofiatraffic.bg
Телефон: +359 29236460 / 28015273 / 29236202
Факс: +359 28319071

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.sofiatraffic.bg

Адрес на профила на купувача: www.sofiatraffic.bg

Електронен достъп до информация: www.sofiatraffic.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
I.3)Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
„Изграждане, внедряване и поддръжка на Система за автоматично позициониране на превозните средства на градския транспорт”.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. София.

код NUTS BG411 Sofia (stolitsa)

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Поръчката включва извършването на следните услуги:
1. Изграждане на Система за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт, включваща:
— Разработване, доставка и внедряване на софтуер за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт;
— Доставка, монтаж и инсталация на хардуер, обслужващ системата;
— Доставка и монтаж на бордово оборудване към наличния подвижен наземен състав на обществения градски транспорт в гр. София - оборудване за локализиране на превозно средство, за прехвърляне на данни към сървър и за информиране на водача на превозно средство за движението му съгласно разписанието (графика);
— Интеграция със свързани системи и подсистеми на „Център за градска мобилност” ЕАД;
2. Обучение на служители на „Център за градска мобилност” ЕАД и транспортните оператори за работа със системата;
3. Приемателни тестове на системата и отчетност на основните етапи, свързани с изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката, а именно: изготвяне на дизайн, доставка, монтаж, изпитвания и въвеждане в експлоатация на системата;
4. Поддръжка и актуализация на внедрения софтуер в рамките на договора;
5. Поддръжка на инсталирания хардуер, обслужващ системата;
6. Сигурност, надеждност, непрекъснатост и резервираност над информацията при реализацията на Системата за автоматично позициониране на превозните средства.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

34923000 Оборудване за контрол на пътното движение, 48800000 Информационни системи и сървъри, 35711000 Системи за управление, контрол и комуникация, 48000000 Софтуерни пакети и информационни системи, 48810000 Информационни системи

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Обхватът на поръчката включва:
1. Изграждане на Система за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт, включваща:
— Разработване, доставка и внедряване на софтуер за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт;
— Доставка, монтаж и инсталация на хардуер, обслужващ системата;
— Доставка и монтаж на бордово оборудване към наличния подвижен наземен състав на обществения градски транспорт в гр. София - оборудване за локализиране на превозно средство, за прехвърляне на данни към сървър и за информиране на водача на превозно средство за движението му съгласно разписанието (графика);
— Интеграция със свързани системи и подсистеми на „Център за градска мобилност” ЕАД;
2. Обучение на служители на „Център за градска мобилност” ЕАД и транспортните оператори за работа със системата;
3. Приемателни тестове на системата и отчетност на основните етапи, свързани с изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката, а именно: изготвяне на дизайн, доставка, монтаж, изпитвания и въвеждане в експлоатация на системата;
4. Поддръжка и актуализация на внедрения софтуер в рамките на договора;
5. Поддръжка на инсталирания хардуер, обслужващ системата;
6. Сигурност, надеждност, непрекъснатост и резервираност над информацията при реализацията на Системата за автоматично позициониране на превозните средства.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие в размер на 15 000 / петнадесет хиляди/ лева под формата на парична сума или банкова гаранция.
Възложителят има право да задържи гаранциите за участие в процедурата при условията на чл. 61 от ЗОП.
Гаранциите за участие на класираните и отстранените участници се освобождават по реда на чл. 62 от ЗОП.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка и обезпечаване на гаранционния срок. Размерът на гаранцията за изпълнение е 1 % (едно на сто) от общата стойност на поръчката и се представя преди подписването му.
Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранциите за изпълнение се уреждат в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка.
Когато гаранциите за участие и за добро изпълнение са парични суми, същите се внасят по следната банкова сметка:
Банка: Общинска банка,
Клон: Денкоглу
BIC: SOMBBGSF;
IBAN: BG17SOMB91301024910102.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Общата цена на предмета на договора се заплаща по банков път с платежно нареждане на банкова сметка на участника, избран за изпълнителя, на 48 /четиридесет и осем/ вноски, както следва:
— първа вноска – авансово плащане - в размер на 30 % от стойността на договора се заплаща в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на сключване на договора и надлежно издадена данъчна фактура от страна на Изпълнителя.
— остатъкът от цената се заплаща на 47 /четиридесет и седем/ равни месечни вноски. Месечната сума се заплаща в срок до 30 /тридесет/ дни от подписване на констативен протокол за извършената поддръжка и актуализация през изтеклия месец и надлежно издадена данъчна фактура от страна на Изпълнителя.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него сключват споразумение, като задължително определят едно и/или повече лица, които да представляват обединението за целите на поръчката (“представляващи обединението”). Споразумението се прилага в плик № 1 към офертата. В споразумението се определя и дела на участие на всеки един от участниците в обединението.
III.1.4)Други особени условия:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Заверено от участника копие на документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър при Агенция по вписванията, ако участниците са юридически лица или еднолични търговци. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 6 (шест) месеца преди крайната дата за подаване на оферти и да отразява актуалния статус на участника (изискваните по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП документи). Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод.
Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжно да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, която изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника.
Забележка: когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението.
2. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП по образец - Приложение № 6 към документацията.
3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 4 от ЗОП, попълнена по образец – Приложение № 7 към документацията.
4. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, попълнена по образец - Приложение № 8 към документацията. Изискванията по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, съобразно вида им. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.
5. Списък с данни за подизпълнител/и (ако се ползват такива), както и декларация, подписана от управителя, съответно от членовете на управителния орган, на подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник, при изпълнение на поръчката - по образец съгласно Приложение № 11 към настоящата документация.
Към списъка за подизпълнителя се прилагат документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:
— Да има реализиран общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 3 750 000 лв. (три милиона седемстотин и петдесет хиляди лева);
— Да има реализиран специализиран оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - не по-малко от 3 750 000 лв. (три милиона седемстотин и петдесет хиляди лева) от сходни с предмета на поръчката дейности. За „сходен предмет” на поръчката се считат дейности, свързани с изграждане, внедряване и/или поддръжка на система/и за автоматично позициониране на превозните средства на градски транспорт и/или на информационни системи.
2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:
— Заверено копие от отчета за всеобхватния доход /отчет за приходи и разходи/ и отчета за финансовото състояние /баланс/ за последните 3 приключили финансови години. Тези документи се представят, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен (чл. 50, ал. 1, т. 2 ЗОП).
— Справка за общия годишен оборот за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Приложение № 9.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за оборота на всички участници в обединението заедно.
— Справка за реализиран специализиран оборот - Приложение № 9;
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот от съответните услуги и за изпълнени проекти се отнася за оборота на всички участници в обединението заедно.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1.Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности: Опит в области, свързани с предмета:-За последните 3 /три/ години, считано до датата за подаване на офертата, всеки участник следва да е изпълнил или да изпълнява един или повече договори, които трябва да включват дейности свързани с изграждане, внедряване и/или поддръжка на система/и за автоматично позициониране на превозните средства на градски транспорт и/или на информационни системи.- Участникът трябва да осигури екип за изпълнение на поръчката, който да включва минимум следните експерти: Ключов експерт № 1. Този експерт следва да изпълнява функциите на „Ръководител проект“. Изисквания/Отговорности: -Управление на проекта и координация; - Ефективно управление на проектния бюджет; -Подбор и управление на екип по проекта; -Управление на целите на проекта;-Управление и контрол на проектните рискове;-Управление на комуникацията с упълномощени лица и в рамките на екипа по проекта.Квалификация и умения: -Висше образование; -познания в управлението на проекти, опит като ръководител или младши ръководител на проект от подобен характер и естество на настоящата процедура – доказва се чрез представяне на копие на диплома или сертификат за управление на проекти или друг еквивалентен документ;-да притежава диплома/и за обучение или сертификат/и, референция/ии от работодател/и или клиент/и, както и други документи по преценка на участника.Ключов експерт № 2. Този експерт следва да изпълнява функциите на „Системен архитект“ Изисквания/Отговорности: -Детайлно проектиране на системна архитектура; -Детайлно проектиране на интеграционни компоненти; -Сътрудничество с експерт по сигурността за детайлно проектиране на защитни елементи.Квалификация и умения:
— Висше образование; -Познания в ръководене и управление на бизнес процесите при разработка и внедряване на информационни системи – доказва се със сертификат или друг еквивалентен документ;-Компетенция и познания, доказващи се със сертификат или друг еквивалентен документ в някоя от следните области: -управлението на корпоративни информационни технологии;-компетенция и познания по архитектурна рамка за развитие на корпоративни архитектури.
Ключов експерт № 3. Този експерт следва да изпълнява функциите на „Специалист по информационна сигурност“
Изисквания/Отговорности:-извършва анализ на информационния риск;-определя риска и извършва контрол върху уязвимостта на информационната система;-осъществява сътрудничество със системен архитект за проектиране на защитни елементи-осигурява прилагане на стандартите за информационна сигурност и добрите практики;-следи за съответствие с процедурите за информационна сигурност и добрите практики;-контролира надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация в информационната система.Квалификация и умения:-Висше образование;
— Диплома в областта на информационната сигурност с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент.
— Познания в методите за оценка и контрол на риска в IT системи, в проектирането и реализирането на решения за сигурност, доказващи се със сертификат или друг еквивалентен документ.;Ключов експерт № 4. Този експерт следва да изпълнява функциите на „Ръководител екип“. Изисквания/Отговорности:-Ръководи, проследява и контролира цялостната разработка на информационната система - събиране на изискванията, дизайн на архитектурата, имплементиране, тестване, внедряване на продуктивна среда;-Ръководи и подпомага екипа с технически и организационни умения;-Управлява и контролира членовете на екипа;-Следи за прилагане на стандарти за качество и процедури за работа. Квалификация и умения:-Висше образование;
— Национално или международно признат сертификат за администриране на приложни сървъри; -Сертифициран за дизайн на приложения на база на технологията SOA, признат на национално или международно ниво – доказва се със сертификат или еквивалентен документ.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открит
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. К1. Оценка на техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка. Тежест 60

2. К2. Предлагана цена. Тежест 40

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възложителя:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 1.8.2014 - 16:30
Платими документи: да
Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане: Документацията може да бъде закупена срещу внесена в касата на дружеството сума от 10.00 лв. с ДДС. в сградата на „Центъра за градска мобилност” ЕАД, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 84 или по банков път на сметката на Възложителя: Банка: Общинска банка;Клон: Денкоглу; BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG17SOMB91301024910102.
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.8.2014 - 16:30
IV.3.5)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 200 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.8.2014 - 14:00

Място

Заседателна зала на "Център за градска мобилност" ЕАД, бул. "Кн. Мария Луиза" № 84.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация:
Продължение от раздел III.2.3) - Познания и опит в управление на технологиите – доказва се със сертификат или еквивалентен документ.;
— Участникът да е внедрил следните системи:- ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен;- ISO 27001:2005 за управление на информационната сигурност или еквивалентен;
2. За доказване на техническите възможности и квалификация участниците да представят:
2.1. Списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните 3 (три) години или сключени през последните три години и изпълнявани към момента, по образец съгласно Приложение № 10 към настоящата документация, включващ предмета, стойностите, датите и получателите по тях, като се посочат минимум един изпълнен договор със сходен предмет на поръчката. Списъкът се придружава от препоръка/и (референция/ии) от контрагенти за всеки, посочен договор, в която да бъде описана цялата информация, доказваща, че участникът покрива изискването за технически възможности и квалификация.
2.2 Документи за доказване на професионалната квалификация и опит на екипа за изпълнение на поръчката:
— Списък на екипа от експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка, придружен от копие на съответните документи изискани за всеки от експертите:-саморъчно подписана професионална автобиография;
— декларация за съгласие от страна на експерта за участие в екипа на участника за времето на целия период на изпълнение на поръчката – с нотариално удостоверяване подписа на експерта. -препоръки (референции) от клиент/и за доказване на опита на конкретния експерт на подобна на изискваната позиция за подобен на поръчката проект.-Копия от дипломи – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност.-За доказване на професионален опит - копие на трудова /осигурителна/ книжка, удостоверения, препоръки от работодател или др.; -Копия на сертификати, удостоверения, дипломи за преминато обучение или документ за издържан обучителен курс;2.3 Заверени копия на:-Валиден сертификат, издаден от акредитирана институция, удостоверяващ съответствието на дейността на участника със стандарт ISO 9001:2008 иили еквивалент;-Валиден сертификат, издаден от акредитирана институция, удостоверяващ съответствието на дейността на участника със стандарт ISO 27001:2005 или еквивалент.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18.6.2014