TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 211057-2018

17/05/2018    S93    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Konin: Instrumente für Anästhesie und Reanimation

2018/S 093-211057

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 074-163913)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45
Konin
62-504
Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Lewandowska
Telefon: +48 632404133
E-Mail: szp@szpital-konin.pl
Fax: +48 632404134
NUTS-Code: PL414

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szpital-konin.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestozjologii i Inntensywnej Terapii oraz innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Referenznummer der Bekanntmachung: WSZ-EP-22/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33171000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-22/2018 – Formularz asortymentowo – cenowy. SIWZ wraz z załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 074-163913

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Anstatt:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet nr 1 – 959 zł.

Pakiet nr 2 – 196 zł.

Pakiet nr 3 – 2 807 zł.

Pakiet nr 4 – 2 546 zł.

Pakiet nr 5 – 7 355 zł.

Pakiet nr 6 – 4 690 zł.

Pakiet nr 7 – 1 872 zł.

Pakiet nr 7 A – 168 zł.

Pakiet nr 8 – 1 452 zł.

Pakiet nr 9 - 2 735 zł.

Pakiet nr 9A - 24 zł.

Pakiet nr 10 – 3 104 zł.

Pakiet nr 11 – 3 556 zł.

Pakiet nr 12 – 592 zł.

Pakiet nr 13 – 830 zł.

Pakiet nr 14 – 469 zł.

Pakiet nr 15 – 3 341 zł.

Pakiet nr 16 – 4 487 zł.

Pakiet nr 17 – 334 zł.

Pakiet nr 18 – 2 248 zł.

Pakiet nr 19 – 805 zł.

Pakiet nr 20 – 273 zł.

Pakiet nr 21 – 110 zł.

Pakiet nr 22 – 240 zł.

Pakiet nr 23 – 190 zł.

Pakiet nr 24 – 1 047 zł.

Pakiet nr 25 – 440 zł.

Pakiet nr 26 – 279 zł.

Pakiet nr 27 – 95 zł.

Pakiet nr 28 – 388 zł.

Pakiet nr 29 – 100 zł.

Pakiet nr 30 – 3 100 zł.

Pakiet nr 31 – 360 zł.

Pakiet nr 32 – 648 zł.

12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 92 1020 4027 0000 1102 1312 6414 do godz. 10:00

Wadium musi być wniesione nie później niż w dniu składania ofert, do godz. 10:00

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:

1. powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą.

2. powinno być wystawione na Zamawiającego

3. koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.

12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustaw.

12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.8. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji wykonawca winien umieścić nazwę lub nr pakietu/ów, którego/ych dotyczy wadium.

muss es heißen:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet nr 1 – 959 PLN

Pakiet nr 2 – 196 PLN

Pakiet nr 3 – 2 807 PLN

Pakiet nr 4 – 2 546 PLN

Pakiet nr 5 – 7 355 PLN

Pakiet nr 6 – 4 690 PLN

Pakiet nr 7 – 1 872 PLN

Pakiet nr 7 A – 168 PLN

Pakiet nr 8 – 1 452 PLN

Pakiet nr 9 - 2 735 PLN

Pakiet nr 9A – 24 PLN

Pakiet nr 10 – 3 104 PLN

Pakiet nr 11 – 3 556 PLN

Pakiet nr 12 – 592 PLN

Pakiet nr 13 – 830 PLN

Pakiet nr 14 – 469 PLN

Pakiet nr 15 – 3 341 PLN

Pakiet nr 16 – 4 487 PLN

Pakiet nr 17 – 334 PLN

Pakiet nr 18 – 2 248 PLN

Pakiet nr 19 – 213 PLN

Pakiet nr 19A - 592 PLN

Pakiet nr 20 – 273 PLN

Pakiet nr 21 – 110 PLN

Pakiet nr 22 – 240 PLN

Pakiet nr 23 – 190 PLN

Pakiet nr 24 – 1 047 PLN

Pakiet nr 25 – 440 PLN

Pakiet nr 26 – 279 PLN

Pakiet nr 27 – 95 PLN

Pakiet nr 28 – 388 PLN

Pakiet nr 29 – 100 PLN

Pakiet nr 30 – 3 100 PLN

Pakiet nr 31 - 360 PLN

Pakiet nr 32 – 648 PLN

12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 92 1020 4027 0000 1102 1312 6414 do godz. 10:00

Wadium musi być wniesione nie później niż w dniu składania ofert, do godz. 10:00

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:

1. powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą.

2. powinno być wystawione na Zamawiającego

3. koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.

12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustaw.

12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.8. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji wykonawca winien umieścić nazwę lub nr pakietu/ów, którego/ych dotyczy wadium.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wnioskówo dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 28/05/2018
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 04/06/2018
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 28/05/2018
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 04/06/2018
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający dodaje część numer 33 o następującej treści:

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 19a – Sprzęt jednorazowy

Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV:

33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL414

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin – Apteka Szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-22/2018– Formularz

Asortymentowo – cenowy, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego

www.szpital-konin.pl

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Termin reklamacji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji (z zaokrągleniem w dół) po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

2. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

4. Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unie Europejskiej: nie