Services - 211121-2017

02/06/2017    S105    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Telšiai: Statybos priežiūros paslaugos

2017/S 105-211121

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Telšių rajono savivaldybės administracija
180878299
Žemaitės g. 14
Kam: Albina Ročiuvienė
LT-87133 Telšiai
Lietuva
Telefonas: +370 44456196
El. paštas: albina.rociuviene@telsiai.lt
Faksas: +370 44452229

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.telsiai.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Infrastruktūros projektų įgyvendinimui reikalingos paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Telšių miestas ir rajonas.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su keliais subjektais
didžiausias skaičius numatomo preliminariojo susitarimo dalyvių: 3

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 48
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Statybos techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis LR statybos įstatymu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71520000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Perkamų paslaugų kiekis – techninei priežiūrai atlikti numatytų statybos darbų apimtis apie 12 500 000 EUR.
Paslaugos bus užsakomos ir teikiamos visą Preliminarios sutarties galiojimo laikotarpį.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 11 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 37 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Preliminarios sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, tiekėjui pateikiant sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė – 7 500 (septyni tūkstančiai penki šimtai eurų) EUR. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Užtikrinimas gali būti pateiktas ne visam preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiui, tačiau pateikiamas užtikrinimas turi galioti ne trumpiau, kaip 12 mėn. Tiekėjas turi užtikrinti, kad užtikrinimas galiotų nepertraukiamai visą preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (t.y. dar nesibaigus galioti pateiktam užtikrinimui, pateikti naują, visam likusiam sutarties terminui, arba, ne trumpiau kaip 12 mėn.). Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo nepateikimas laiku yra esminis Sutarties pažeidimas.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Paslaugų tiekėjui sumokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokėjimo dokumentų pateikimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus (Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus (1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Bus tikrinami neatlygintinai prieinami duomenys internetiniame puslapyje http://www.registrucentras.lt/jar/p/ apie tiekėjo kvalifikaciją, bus užfiksuoti perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, išsaugant atitinkamo dokumento išrašą arba skaitmeninę jo kopiją, kuri bus reikalinga tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo metu.

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą (Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR (Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo įrodymui tiekėjas turi pateikti LR Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama:

— jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Bus tikrinami neatlygintinai prieinami duomenys internetiniame puslapyje http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys apie tiekėjo kvalifikaciją, bus užfiksuoti perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, išsaugant atitinkamo dokumento išrašą arba skaitmeninę jo kopiją, kuri bus reikalinga tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo metu.

— jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5. Tiekėjas turi būti registruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla (Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas (juridinis asmuo) pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją (asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimo kopiją, besiverčiantis individualia veikla – individualios veiklos pažymėjimo kopiją) ir įstatų dalies patvirtintas kopijas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis techninės priežiūros paslaugų atlikimu. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai (Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
7. Tiekėjas (fizinis asmuo) nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, nėra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai (Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
8. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą (Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Pateikiama paskutinių finansinių metų balanso, pateikto Valstybės įmonei „Registrų centras“ (su VĮ Registrų centras žyma), skaitmeninė kopija arba šalies, kurioje tiekėjas registruotas, atitinkamas dokumentas. Jei tiekėjo paskutinių finansinių metų balansas dar nėra patvirtintas tiekėjo akcininkų susirinkime ir nėra viešai paskelbtas, tokiu atveju teikiamas tiekėjo vadovo ir buhalterio pasirašytas paskutinių finansinių metų balansas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Tiekėjo paskutinių patvirtintų finansinių metų bendrojo mokumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,0. Bendrojo mokumo koeficientas išreiškiamas kaip nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų santykis.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Tiekėjas pateikia per paskutinius 3 metus tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašą. Sąraše nurodomas sutarčių pavadinimas (objektas), pradžia, pabaiga, užsakovas, sutarties vertė. Kartu pateikiami tinkamą sutarties įvykdymą patvirtinantys dokumentai: užsakovo pažymos ar užsakovo pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2. Tiekėjas pateikia:
1) Už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, nurodant siūlomų specialistų pareigas, vardus, pavardes, kvalifikaciją, išduoto (-ų) atestato (-ų) Nr.
2) Specialistų išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (diplomai).
3) Siūlomų specialistų gyvenimo aprašymai (CV) nurodant specialisto vykdytų projektų pavadinimus, projektų vykdymo terminą mėnesiais, užsakovą.
4) Kvalifikaciją patvirtinantys galiojantys atestatai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. Tiekėjas pateikia dokumentą, patvirtinantį taikomas kokybės vadybos užtikrinimo priemones, atitinkančias kokybės vadybos standartą ISO 9001:2008 (arba lygiavertį).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus, arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikė trumpiau nei 3 metus) pagal 1 FIDIC inžinieriaus ir/ar statybų techninės priežiūros paslaugų sutartį yra suteikęs FIDIC inžinieriaus ir/ar statybų techninės priežiūros paslaugų už ne mažiau kaip 5 000,00 (penki tūkstančiai eurų) Eur be PVM.
2. Tiekėjas turi sutarties vykdymui numatyti ir pasiūlyme nurodyti specialistus:
1). Tiekėjas turi turėti bent vieną FIDIC Inžinierių, turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vykdant FIDIC Inžinieriaus funkcijas rangos sutartyse pagal FIDIC sutarties sąlygas.
2). Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas statinių grupei – gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, ir turintį ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio techninės priežiūros vadovo patirtį.
3). Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, darbo sričiai – statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas ir turintį ne mažesnę kaip 2 metų specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo patirtį.
4). Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, darbo sričiai – vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, šaldymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas ir turintį ne mažesnę kaip 2 metų specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo patirtį.
3. Tiekėjas taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones, atitinkančias kokybės vadybos standartą ISO 9001:2008 (arba lygiavertį), taikomas perkamų paslaugų srityje.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: toliau pateiktus kriterijus

1. Kaina. Lyginamasis svoris 40

2. Kokybė. Lyginamasis svoris 30

3. Efektyvumas. Lyginamasis svoris 20

4. Aplinkosauga. Lyginamasis svoris 10

IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 10.7.2017 - 14:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
11.7.2017 - 14:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 11.7.2017 - 14:00

Vieta:

Telšių rajono savivaldybės administracija, 203 kab., Žemaitės g. 14, Telšiai

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Informacija pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Registracija CVP IS yra nemokama. Pasiūlymus tiekėjai turi pateikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31.5.2017