Services - 211126-2017

02/06/2017    S105    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Panevėžys: Architectural, engineering and planning services

2017/S 105-211126

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
288724610
Laisvės a. 20
For the attention of: Jolanta Valužienė
LT-35200 Panevėžys
Lithuania
Telephone: +370 45501292
E-mail: jolanta.valuziene@panevezys.lt
Fax: +370 45501354

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.panevezys.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
Environment
Health
Social protection
Education
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Laisvės a. 20, Panevėžys.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71240000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo paslaugos:
1. teritorijų planavimo dokumentų rengimas iki 1,0 ha (apie 15 teritorijų);
2. teritorijų planavimo dokumentų rengimas virš 1,0 ha (apie 35 teritorijos);
3. teritorijų planavimo dokumentų keitimas iki 0,50 ha (apie 10 teritorijų);
4. teritorijų planavimo dokumentų keitimas nuo 0,501 ha iki 1,0 ha (apie 10 teritorijų);
5. teritorijų planavimo dokumentų keitimas virš 1,0 ha (apie 15 teritorijų);
6. teritorijų planavimo dokumentų koregavimas iki 0,50 ha (apie 15 teritorijų);
7. teritorijų planavimo dokumentų koregavimas nuo 0,501 ha iki 1,0 ha (apie 15 teritorijų);
8. teritorijų planavimo dokumentų koregavimas virš 1,0 ha (apie 10 teritorijų).
Planuojamas rengti preliminarus Paslaugų kiekis gali didėti/mažėti apie 70 procentų nuo preliminaraus kiekio ir nuo susidariusio poreikio.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Tiekėjas, neįvykdęs Sutarties dėl savo kaltės, Pirkėjui sumoka 5 000 EUR baudą.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Pirkėjas Paslaugų teikėjui sumoka per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos į Paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nenumatyta.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus atitinkamos užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Tiekėjas turi nurodyti, kas jame, kaip juridiniame asmenyje, turi absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais: tiekėjas pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos ar Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis: Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija) arba pateikia Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija), patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą (originalas arba tiekėjo patvirtinta kopija). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių įrodančių dokumentų, kad yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokomis. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis (šiuos duomenis perkančioji organizacija ,,Sodros“ informacinėje sistemoje tikrins 2 dienomis vėliau negu pasiūlymų pateikimo termino paskutinė diena, nes tokie duomenys bus aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai). Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje
4. Teikėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga Pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pateikiama: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys teikėjo teisę verstis teritorijų planavimo dokumentų rengimu, keitimu ir koregavimu arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis teritorijų planavimo dokumentų rengimu, keitimu ir koregavimu. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nenumatyta.
Minimum level(s) of standards possibly required: Nenumatyta.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama:
1) teikėjo ar jo įgalioto asmens patvirtintas specialistų sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai, pavardės ir darbo patirties aprašymas rengiant, keičiant, koreguojant teritorijų planavimo dokumentus (specialiuosius ir detaliuosius planus) ir atsiliepimai apie tinkamai atliktas teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų bei detaliųjų planų) rengimo, keitimo ir koregavimo paslaugas;
2) rengtų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų bei detaliųjų planų) sąrašas;
3) kompetentingų institucijų išduotų galiojančių kvalifikacijos atestatų (teritorijų planavimo sričių vadovų) ar Teisės pripažinimo pažymų (ne LR registruotiems tiekėjams), leidžiančių teikti teritorijų planavimo dokumentų rengimą, keitimą ir koregavimą, ar kitų lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių specialistų kvalifikaciją, tinkamai patvirtintos kopijos;
Pastaba: teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo paslaugas gali atlikti Teritorijų planavimo įstatyme nustatyti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę rengti teritorijų planavimo dokumentus.
Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip vieną kvalifikuotą teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo, koregavimo specialistą, vadovavusį rengiant ne mažiau kaip po du specialiuosius ir detaliuosius planus.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.7.2017 - 16:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
12.7.2017 - 13:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 12.10.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 12.7.2017 - 13:45

Place:

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, III a. posėdžių salė, Laisvės a.20, Panevėžys

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis, pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https:/pirkimai.eviesieji.lt/. Registracija CVP IS nemokama. Pasiūlymus tiekėjai turi pateikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Panevėžio miesto savivaldybės tinklalapyje adresu www.panevezys.lt

Paslaugų teikimo terminai: Paslaugų teikėjas gavęs užsakymą dėl Paslaugos, vieną teritorijų planavimo dokumentą turi parengti per 9 mėnesių laikotarpį.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis, perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
1.6.2017