Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 211160-2019

07/05/2019    S88

Denmark-Ringsted: Architectural services for outdoor areas

2019/S 088-211160

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ringsted Kommune
National registration number: 18957981
Postal address: Rønnedevej 9
Town: Ringsted
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postal code: 4100
Country: Denmark
Contact person: Chefjurist Anders Ingemann
E-mail: adin@ringsted.dk
Telephone: +45 61164121
Internet address(es):
Main address: www.ringsted.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238516&B=RINGSTED
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238516&B=RINGSTED
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Totalrådgivning vedr. klimatilpasning, forsyning og separatkloakering af oplandet til Ringsted Station

II.1.2)Main CPV code
71222000 Architectural services for outdoor areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Med ønske om at klimatilpasse, herunder aflede overfladevand, og separatkloakere oplandet til Ringsted Station, udbyder Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S Kontrakt om totalrådgivning vedr. klimatilpasning, forsyning og separatkloakering af oplandet til Ringsted Station. Genstandsfeltet for den udbudte totalrådgivning er separatkloakering, klimatilpasning, renovering og udskiftning af vand- og fjernvarmeledninger, samt varetagelse af dialog med og kommunikation til borgere og relevante interessenter. Den udbudte totalrådgivning vil være koncentreret om oplandet til Ringsted Station, særligt med fokus på Fynsgade, Sjællandsgade og Stationsområdet. Projektet indbefatter en række overordnede mål. Der ønskes en integreret løsning, hvor de overordnede mål understøtter hinanden. Den tilbudte løsning skal aktivt medvirke til, at anlægsarbejdet udføres på en så hensigtsmæssig og økonomisk effektiv måde som muligt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
71210000 Advisory architectural services
71220000 Architectural design services
71240000 Architectural, engineering and planning services
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
71247000 Supervision of building work
71248000 Supervision of project and documentation
71250000 Architectural, engineering and surveying services
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Main site or place of performance:

Ringsted Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Opgaven udbydes samlet og består af i alt 4 delkontrakter: én med Ringsted Kommune (klimatilpasning), én med Ringsted Spildevand (separatkloakering), én med Ringsted Vand (vandledninger) og én med Ringsted Fjernvarme (fjernvarmeledninger).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 14/10/2019
End: 30/11/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ordregiver vil udvælge 5 tilbudsgivere, der inviteres til at afgive tilbud på opgaven. Er der flere end 5 tilbudsgivere, der lever op til de i ESPD anførte krav, vil de 5 bedst egnede tilbudsgivere blive udvalgt på baggrund af, hvilke tilbudsgivere der efter Ordregivers skøn vurderes at have fremsendt de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Hver reference skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven med angivelse af anlægskontraktsum, tidspunkt for udførelse, kundenavn med angivelse af kontaktoplysninger til kontaktperson, samt tilbudsgivers rolle i forbindelse med opgaven.

For at være sammenlignelig skal en reference afspejle, at tilbudsgiver har erfaring med rådgivning inden for ét eller flere af nedenstående områder:

- en integreret opgaveløsning mellem klimatilpasning, spildevand, vandforsyning og fjernvarme,

- større klimatilpasningsprojekter med terrænbaserede løsninger i byområder, og med en anlægssum på > 20 000 000 DKK,

- større afløbssepareringsprojekter i byområder med en anlægssum på > 8 000 000 DKK.

Referencer, der afspejler erfaring med flere af ovenstående områder, vil blive tillagt større relevans end referencer, der alene afspejler erfaring med ét af de anførte områder.

Ved udvælgelsen af de mest relevante referencer set i forhold til den konkret udbudte opgave, vil Ordregiver lægge vægt på i hvilket omfang referencerne illustrerer erfaring med elementer, der ligner den af Ordregiver udbudte opgave fsva. opgavebeskrivelse og -omfang og anlægssum.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/06/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 14/06/2019
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/05/2019