Építési beruházás - 211184-2022

22/04/2022    S79

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 079-211184

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301737901
Fax: +36 13172243
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

HőgyesSchöpfMerei Gy.Centrum tervezés-kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001245972021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Fővállalkozói kivitelezési szerződés a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt, Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum kialakításának tervezésére - kivitelezésére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 29 474 590 911.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A tervezési feladatok és kivitelezés: 1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 5-9.Hrsz.: 36868,1092 Budapest,Bakáts tér 10. Hrsz.: 36873/0/A1, 36873/0/B1, 36873/0/C1, 1092 Budapest, Knézits u 14. számú ing.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladata a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A, Tervezési feladatok: 21 700 m2 egészségügyi és/vagy oktatási létesítmény tervezése.

- engedélyezési tervdokumentáció készítése, amely tartalmazza a berendezési, belsőépítészeti és technológiai tervek elkészítését,

- építési engedélyezési eljárás lefolytatása a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével,

kiviteli tervdokumentáció elkészítése, amely tartalmazza a berendezési, belsőépítészeti és technológiai tervek elkészítését. A tervek elkészítése BIM modellezéssel is elvárt.

B, Megvalósítási-kivitelezési feladatok:

A kivitelezés a Bakáts tömbbel kezdődik (F, G, H, K épületek) és a Hőgyes tömbbel folytatódik (A, B, C, E épületek). Épületek nettó alapterületei:

- A épület: 2 208 m2 felújítandó

- B épület: 7 163 m2 új építés

- C épület: 1 484 m2 új építés

- E épület: 1 546 m2 felújítandó

- F épület: 4 314 m2 felújítandó

- G épület: 3 074 m2 felújítandó

- H épület: 1 807 m2 új építés

- K épület: 135 m2 felújítandó

1.Felújítandó és átalakítandó összesen: nettó 11 277 m2 alapterület

Új építés összesen: nettó 10 454 m2 alapterület

Mindösszesen: 21 731 m2 (ebből műgyanta burkolat: 8100 m2)

2. Tervezett nettó zöldfelület: 2 148 m2

3. Tervezett személygépkocsi parkolóhelyek száma: 155 db

4. Mélyépítés

- Jet grouting szerkezetek, d120 cm jet alap: 1 506 fm

- Jet grouting szerkezetek, munkatérhatárolás, d60 cm jet fal: 2 100 fm

- Földkiemelés munkagödör alsó síkig 9 600 m3.

- Az új épületek alá cölöpalapozás készül.

5. Bontási munkák: 5 300 m2.

A beruházó jogszabályi kötelezés alapján a tervezett létesítmény egyes épületeiben sprinkler védelem kiépítésére kötelezett. A Hőgyes Tömb „B” és „C” épületeinek sprinkler rendszer fő egységei:

- Sprinkler tartály

- Sprinkler szivattyúgépház

- Sprinkler hálózat

A beruházás teljes időtartama: 1260 nap, amely tartalmazza a 120 nap tervezési feladatok elvégzését is.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a Szerződés megkötésének időpontjában még nem rendelkezik a Vállalkozói Díj teljesítéséhez szükséges teljes forrással. Erre tekintettel a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Beruházás megvalósítására, illetve a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítéséhez a szükséges forrás a költségvetésből vagy egyéb állami forrásból, illetve a Gazdaság-újraindítási Akciótervből kerül biztosításra az Ajánlatkérő számára. Az Ajánlatkérőa 2021-2027-es programozási időszakban pályázatot nyújt be és az ellenszolgáltatást részben vagy egészben a 2021-2027-es költségvetési ciklusban elérhető Gazdaság-újraindítási Akcióterv terhére kívánja elszámolni, a 2021-2027-es időszakra irányadó szabályok szerint. Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított száznyolcvan (180) napon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő (AT) feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 3) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 4) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max.60 hó) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 5) Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli egészségügyi létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésében szerzett tervezői szakmai tapasztalata (db, min. 0-max. 5 db) / Súlyszám: 7,5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Gazdaság-újraindítási Akcióterv, 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 241-634383
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

HőgyesSchöpfMerei Gy.Centrum tervezés-kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11469830244
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29 474 590 911.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizáció Bontási munkák Építészeti és belsőépítészeti munkák Tartószerkezeti és mélyépítési munkák Épületgépészeti

munkák Épületvillamossági munkák Konyhatechnológia Felvonók Spinkler hálózat Parkolás és forgalomtechnika Épületen kívüli munkák Tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes. Nyertes Ajánlattevő: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1. adószám: 11469830244

Ajánlattevők:

- WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1. adószám: 11469830244

- EB Hungary Invest Kft., Magyarország 1107 Budapest, Fogadó utca 4. adószám: 13240567242

Az eljárás során nem került értékelésre környezeti és szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/04/2022