Tjenesteydelser - 211205-2019

07/05/2019    S88

Danmark-Kgs. Lyngby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 088-211205

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Heinemann
E-mail: chrfs@dtu.dk
Telefon: +45 22754726

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=239554&B=DTU
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=239554&B=DTU
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for konsulentydelser vedr. Qlikview, nPrinting og TimeXtender

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

DTU og SDU ønsker at indgå en toårig rammeaftale med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse vedrørende køb af konsulentydelser relateret til Qlikview, nPrinting og TimeXtender. En samlet estimeret 4-årig kontraktsum forventes at være på 12 000 000 DKK – 18 000 000 DKK. Opgaverne er bl.a. fejlretning og vedligeholdelse af DTU´s og SDU’s eksisterende rapporter, udvikling af nye rapporter, inkl. dataudtræk fra DTU´s og SDU’s forretningssystemer, drift optimering, samt rådgivning omkring arkitektur.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72313000 Datafangst
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
72316000 Dataanalyse
72319000 Levering af data
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DTU og SDU ønsker at indgå en toårig rammeaftale med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse vedrørende køb af konsulentydelser relateret til Qlikview, nPrinting og TimeXtender.

En samlet estimeret 4-årig kontraktsum forventes at være på 12 000 000 DKK – 18 000 000 DKK. Der er udelukkende tale om estimater, og det oplyste er derfor ikke bindende for ordregiver. Estimaterne er udelukkende baseret på historisk data.

Opgaverne er bl.a. fejlretning og vedligeholdelse af DTU´s og SDU’s eksisterende rapporter, udvikling af nye rapporter, inkl. dataudtræk fra DTU´s og SDU’s forretningssystemer, drift optimering, samt rådgivning omkring arkitektur.

Nærværende udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter. Begrundelsen herfor er de økonomiske hensyn. Ordregiver skønner at kontraktens genstand og omfang betyder at Ordregiver ikke kan drage fordel af konkurrencesituationen såfremt kontrakten opdeles i delkontrakter, da stordriftsfordele og de økonomiske omkostninger ved administration vægter tungere end en opdeling i delkontrakter.

DTU agter at indgå kontrakt med én tilbudsgiver. Tildeling vil ske efter kriteriet, bedste forhold mellem pris og kvalitet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Indsæt oplysninger fra udbudsbetingelserne hvis relevant eller skal denne tekst slettes.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Nedenfor er beskrevet hvilke minimumsniveauer for økonomisk og finansiel formåen, der skal være opfyldt.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumsniveauer:

- Den gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår skal minimum være 30 000 000 DKK,

- Den gennemsnitlige overskudsgrad for de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår skal minimum være 0,

- Soliditetsgraden for det seneste afsluttede og godkendte regnskabsår skal minimum være 0.

Tilbudsgiver skal give følgende oplysninger i ESPD, del IV.B:

- Årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår,

- Overskudsgrad for de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår,

- Soliditetsgraden for det seneste afsluttede og godkendte regnskabsår.

Hvis tilbuddet indsendes af et konsortium skal der fremsendes særskilt ESPD for hver juridisk person.

Såfremt Tilbudsgiver ønsker at benytte sig af støttevirksomhed til opfyldelse af minimumniveauer for egnethed, skal der fremsendes særskilt ESPD for den juridiske person, der støttes ret på.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumsniveauer:

- 2 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelige forstås, at referencerne skal vedrøre samme ydelse som den udbudte kontrakt, og at referencerne skal være virksomheder/organisationer/institutioner, der i størrelse og kompleksitet svarer til DTU. Referencerne skal være udført inden for de seneste 5 år (fra tilbudsafgivelsestidspunktet) og Tilbudsgiver skal have været hovedleverandør (stået for mere end 70% af leverancerne).

Tilbudsgiver skal give følgende oplysninger for hver reference i ESPD, del IV.C:

- Navn på den virksomhed leverancen er leveret til,

- En detaljeret beskrivelse af leverancen herunder formål, ydelser og leveringsperiode,

- Omfanget (i procent) af den anmodende virksomheds del af den samlede leverance til kunden.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Indsæt oplysninger fra udbudsbetingelserne hvis relevant eller skal denne tekst slettes.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/06/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/06/2019
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud):

Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2.

Klage over tildeling af en rammeaftale:

Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien:

Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2019