Storitve - 211222-2016

Prikaži skrčeni pogled

22/06/2016    S119

Belgija-Bruselj: DCI – Storitev podpore za enakost spolov

2016/S 119-211222

Obvestilo o naročilu storitev

Lokacija – države članice EU/Belgija

1.Referenčna številka dokumenta:
EuropeAid/137923/DH/SER/BE.
2.Postopek:
Omejeni.
3.Naslov programa:
Tematski program DCI: globalne javne dobrine in izzivi – človekov razvoj.
4.Financiranje:
Proračunska postavka – 21.020703.
5.Naročnik:

Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija, v imenu in za račun partnerskih držav, Bruselj, BELGIJA.


Specifikacije naročila

6.Vrsta naročila:
Na podlagi plačila.
7.Opis naročila:
Komisija namerava vzpostaviti službo za podporo uporabnikom za pomoč GD za mednarodno sodelovanje in razvoj ter delegacijam EU v državah v razvoju in drugih partnerskih državah pri uspešnem izvajanju drugega akcijskega načrta za enakost spolov (GAP II) na vseh ravneh storitev. Da bi bile storitve uspešne, mora biti z ozirom na storitve omogočen pravočasen dostop do tehnične pomoči na visoki ravni, ključnih informacij, pridobljenih izkušenj in dobrih praks, povezanih z načrtovanjem programov na področju enakosti spolov in prevladujočo usmeritvijo na področju enakosti spolov, v vseh različnih sektorjih razvojnega sodelovanja. Služba za podporo uporabnikom bo olajšala mreženje informacijskih točk na področju enakosti spolov in zagotovila izmenjavo informacij na forumih Cap4Dev ter pomagala pri izdelavi in razširjanju informacij, povezanih z enakostjo spolov in krepitvijo vloge žensk v zunanjih odnosih EU. Služba za podporo uporabnikom bo prav tako zagotovila pomoč Komisiji pri nadzoru kakovosti, sledenju in spremljanju rezultatov ter napredku glede kazalnikov, povezanih z institucionalno kulturno spremembo (prednostna naloga A GAP II) in fazo izvajanja 3 tematskih prednostnih nalog (B-C-D). Podatke iz različnih virov bo treba pravočasno zbrati in obdelati ter o njih letno poročati.
8.Število in naslovi sklopov:
Samo 1 sklop.
9.Maksimalni proračun:
1 050 000 EUR.
10.Obseg za dodatne storitve:
Naročnik lahko po lastni presoji in glede na razpoložljiva sredstva projekt razširi in/ali podaljša, in sicer do predvidene vrednosti in trajanja, ki ne presegata trajanja in vrednosti prvotnega naročila. Kakršna koli razširitev naročila bo odvisna od zadovoljivosti rezultatov izvajalca.


Pogoji za sodelovanje

11.Upravičenost:
Sodelovanje je odprto za vse fizične osebe, ki so državljani, in vse pravne osebe (ki sodelujejo samostojno ali v skupini – konzorciju – ponudnikov), dejansko ustanovljene v državi članici Evropske unije ali v upravičeni državi ali na ozemlju, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.3.2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja (CIR) za instrument, ki se uporablja za financiranje naročila (glejte tudi točko 29 spodaj). Sodelovanje je odprto tudi za mednarodne organizacije.
12.Kandidatura:
Prijavijo se lahko vse upravičene fizične in pravne osebe (v skladu s točko 11 zgoraj) ali skupine le-teh (konzorciji).
Konzorcij je lahko stalna, pravno ustanovljena skupina, ali neformalna skupina, ustanovljena za določen razpisni postopek. Vsi člani konzorcija (tj. vodja in vsi ostali člani) so solidarno odgovorni naročniku.
Posledica udeležbe neupravičene fizične ali pravne osebe (kot v točki 11) bo samodejna izključitev te osebe. Če je ta neupravičena oseba član konzorcija, bo izključen celoten konzorcij.
13.Število prijav:
Fizična ali pravna oseba lahko odda samo 1 prijavo, ne glede na obliko sodelovanja (kot samostojni pravni subjekt ali kot vodja ali član konzorcija, ki odda prijavo). V primeru, da fizična ali pravna oseba odda več kot 1 prijavo, bodo izključene vse prijave, v katerih nastopa.
14.Povezave med izbranimi kandidati so prepovedane:
Kakršne koli ponudbe ponudnikov, ki poleg podjetij, omenjenih v prijavnih obrazcih v ožji izbor uvrščenih kandidatov, vključujejo tudi druga podjetja, bodo izključene iz tega omejenega razpisnega postopka, razen v primeru pridobitve predhodne odobritve naročnika (glejte „Praktični vodnik“ – PRAG 2.4.3). Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, se v zvezi s tem naročilom ne smejo povezovati ali vstopati v medsebojne podpogodbene odnose.
15.Razlogi za izključitev:
Kandidati morajo kot sestavni del prijavnega obrazca predložiti podpisano izjavo, ki je vključena v standardni prijavni obrazec, da niso v nobeni izmed izključitvenih situacij, navedenih v oddelku 2.3.3 PRAG.
16.Pogodbe s podizvajalci:
Sklepanje pogodb s podizvajalci je dovoljeno.
17.Število kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
Na podlagi prejetih prijav bo 4–8 kandidatov povabljenih, da oddajo podrobne ponudbe za to naročilo. Če bo število upravičenih kandidatov, ki izpolnjujejo merila za izbor, manjše od najmanjšega števila 4, lahko naročnik kandidate, ki izpolnjujejo merila, povabi k oddaji ponudbe.


Začasni časovni roki

18.Začasni datum povabila k oddaji ponudb:
Avgust 2016.
19.Predvideni datum začetka izvajanja naročila:
Oktober 2016.
20.Prvotno obdobje izvajanja nalog:
36 mesecev.


Merila za izbor in oddajo

21.Merila za izbor:
Uporabljena bodo naslednja merila za izbor kandidatov. V primeru, da prijavo odda konzorcij, se bodo ta merila za izbor uporabljala za konzorcij kot celoto, razen če je navedeno drugače. Merila za izbor se ne bodo uporabljala za fizične osebe in podjetja z enim članom, kadar so podizvajalci:
(1) Poslovna in finančna sposobnost kandidata (na podlagi točke 3 prijavnega obrazca). V primeru, da je kandidat javni organ, je treba zagotoviti enakovredne podatke. Referenčno obdobje, ki se bo upoštevalo, bodo zadnja 3 leta, za katera so bili zaključeni računi:
povprečni letni promet kandidata za pretekla 3 poslovna leta, za katera so bili zaključeni računi, mora presegati 1 000 000 EUR.
(2) Strokovna sposobnost kandidata (na podlagi točk 4 in 5 prijavnega obrazca). Referenčno obdobje, ki se bo upoštevalo, bo zadnjih 5 let pred rokom za oddajo:
vsaj 3 stalno zaposleni trenutno delajo za kandidata na področju enakosti spolov in krepitve vloge žensk v razvojnem sodelovanju.
(3) Tehnična sposobnost kandidata (na podlagi točk 5 in 6 prijavnega obrazca). Referenčno obdobje, ki se bo upoštevalo, bo zadnjih 5 let pred rokom za oddajo:
1. kandidat je zagotovil tehnične svetovalne in podporne storitve v okviru vsaj 2 naročil na področjih razvojnega sodelovanja in enakosti spolov ter krepitve vloge žensk s proračunom najmanj 500 000 EUR, pri čemer je vsaj 300 000 EUR izvedel kandidat sam;
2. kandidat je zagotovil tehnične svetovalne in podporne storitve v okviru vsaj 1 naročila s proračunom najmanj 1 000 000 EUR, pri čemer je vsaj 500 000 EUR izvedel kandidat sam, za agencijo za razvojno sodelovanje, mednarodno organizacijo ali javno upravo.
Projekti, uporabljeni kot reference za merili 21.3.1 in 21.3.2, so bili izvedeni kadar koli v naslednjem obdobju: junij 2011 do junij 2016.
To pomeni, da se je lahko projekt, na katerega se sklicuje kandidat, začel ali zaključil kadar koli v navedenem obdobju, vendar ni nujno, da se je začel in zaključil v tem obdobju niti izvajal v celotnem obdobju.
Kandidati se lahko sklicujejo na projekte, ki so bili zaključeni v referenčnem obdobju (čeprav so se začeli prej), ali na projekte, ki še potekajo. V prvem primeru se bo projekt upošteval v celoti, če bodo predložena ustrezna dokazila o izvedbi (izjava ali potrdilo subjekta, ki je oddal naročilo, dokazilo o končnem plačilu). V primeru projektov, ki še potekajo, se bo upošteval le uspešno zaključen delež. Ta delež bo treba podpreti z dokumentarnim dokazilom (podobno kot za zaključene projekte), pri čemer je treba navesti tudi njegovo vrednost. V tem primeru je treba v prijavnem obrazcu podrobnemu opisu projekta dodati natančen proračun in opis nalog, ki so bile izvedene (do junija 2016). Prosimo, ustrezno izpolnite zadevno preglednico v prijavnem obrazcu.
Če je kandidat/ponudnik izvedel projekt v konzorciju, mora biti iz dokumentarnega dokazila razviden odstotni delež, ki ga je kandidat/ponudnik uspešno zaključil, skupaj z opisom vrste zagotovljenih storitev, če so uporabljena merila za izbor, ki se nanašajo na ustreznost izkušenj.
Predhodne izkušnje, kjer je bila pogodba prekršena in prekinjena s strani naročnika, se ne uporabijo kot referenca.
Gospodarski subjekt se lahko, če je to primerno in za določeno naročilo, opira na sposobnosti drugih subjektov, ne glede na pravno naravo povezav z njimi. V takem primeru mora naročniku dokazati, da bo imel na razpolago vire, potrebne za izvedbo naročila, na primer s predložitvijo zaveze navedenih subjektov, da mu bodo te vire dali na razpolago. Ti subjekti, na primer matično podjetje gospodarskega subjekta, morajo spoštovati ista pravila o upravičenosti – predvsem v zvezi z državljanstvom – in izpolnjevati ista ustrezna merila za izbor kot gospodarski subjekt. Z ozirom na tehnična in strokovna merila se lahko gospodarski subjekt opira na sposobnosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvedli gradnje ali storitve, za katere so zahtevane te sposobnosti. Z ozirom na poslovna in finančna merila so subjekti, na katerih sposobnosti se opira ponudnik, solidarno odgovorni za izvedbo naročila.
Če bo zgoraj navedenim merilom za izbor zadostilo več kot 8 upravičenih kandidatov, je treba ponovno oceniti relativne prednosti in slabosti prijav teh kandidatov ter določiti 8 najboljših kandidatov. V ponovnem ocenjevanju bodo upoštevani samo naslednji dejavniki:
(1) največje število projektov, ki izpolnjujejo merilo 21.3.1;
(2) v primeru enakega rezultata: največje število projektov, ki izpolnjujejo merilo 21.3.2;
(3) če imajo kandidati po uporabi dodatnih meril (1) in (2) enak rezultat: skupni proračun, ki ga je izvedel kandidat sam za projekte, ki izpolnjujejo merilo 21.3.1.
22.Merila za oddajo:
Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.


Prijava za sodelovanje

23.Rok za sprejemanje prijav:
26.7.2016 (16:00) po srednjeevropskem času. Prijave, ki jih bo naročnik prejel po navedenem roku, ne bodo upoštevane.
24.Oblika prijave in zahtevani podatki:
Prijave je treba oddati na standardnem prijavnem obrazcu, katerega obliko in navodila je treba dosledno upoštevati. Prijavni obrazec je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=B

Prijavi je treba priložiti častno izjavo glede meril za izključitev in izbor z uporabo predloge, ki je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A

Kakršna koli dodatna dokumentacija (brošure, pisma itd.), poslana skupaj s prijavo, ne bo upoštevana.
25.Pošiljanje prijav:
Prijave morajo biti oddane v angleščini izključno naročniku v zapečateni ovojnici:
• po priporočeni pošti (uradna poštna služba) na:
Evropska komisija, Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations, EuropeAid, Unit B.6, EuropeAid/137923/DH/SER/BE, avenue du Bourget 1, Office J-59 01/033, 1049 Brussels, BELGIJA.
V tem primeru se evidenca prejetih pošiljk uporablja kot dokazilo o upoštevanju roka za sprejemanje,
• ali osebno (tudi s kurirsko službo) neposredno naročniku, v zameno za podpisano in datirano potrdilo, na naslov:
Evropska komisija, Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations, EuropeAid, Unit B.6, EuropeAid/137923/DH/SER/BE, avenue du Bourget 1, Office J-59 01/033, 1049 Brussels, BELGIJA. Tel. +32 22997916.
Ta oddelek je odprt med 7:00 in 17:30 od ponedeljka do petka; ob sobotah, nedeljah in praznikih Komisije je zaprt.
V tem primeru se potrdilo o prejemu uporablja kot dokazilo o upoštevanju roka za sprejemanje.
Naslov naročila in referenčna številka dokumenta (glejte točko 1 zgoraj) morata biti jasno napisana na ovojnici prijave ter vedno navedena v vsej nadaljnji korespondenci z naročnikom.
Prijave, oddane na kakršen koli drug način, ne bodo upoštevane.
Kandidati se z oddajo prijave strinjajo s prejemom obvestila o rezultatih postopka s pomočjo elektronskih sredstev. Za to obvestilo se razume, da je prejeto na datum, na katerega ga naročnik pošlje na elektronski naslov, ki je naveden v prijavi.
26.Sprememba ali umik prijav:
Kandidati lahko spremenijo ali umaknejo svoje prijave s pisnim obvestilom pred rokom za predložitev ponudb. Po tem roku ne bo mogoče spreminjati nobene prijave.
Vsako obvestilo o spremembi ali umiku je treba pripraviti in oddati v skladu s točko 25. Na zunanjo ovojnico (in ustrezno notranjo ovojnico, če se uporabi) je treba napisati „Alteration“ (sprememba) ali „Withdrawal“ (umik), kot je primerno.
27.Poslovni jezik:
Celotno pisno komuniciranje v zvezi s tem razpisnim postopkom in pogodba morata biti v angleščini.
28.Datum objave predhodnega informativnega obvestila:
12.3.2016.
EuropeAid/137923/DH/SER/BE.
29.Pravna podlaga:
Uredba (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.3.2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja in Uredba (EU) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.3.2014 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja za obdobje 2014–2020.
30.Dodatne informacije: