Usługi - 211226-2020

07/05/2020    S89

Luksemburg-Luksemburg: Świadczenie usług doradztwa, pomocy i rozwoju dotyczących kwestii XML, SGML, HTML i XHTML

2020/S 089-211226

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Publikacji Unii Europejskiej
Adres pocztowy: 2, rue Mercier
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU00 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2985
Państwo: Luksemburg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://publications.europa.eu/en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Państwo: Belgia
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.consilium.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Państwo: Belgia
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.europarl.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EIOPA — Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
Miejscowość: Frankfurt
Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Państwo: Niemcy
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eiopa.europa.eu/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6370
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6370
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług doradztwa, pomocy i rozwoju dotyczących kwestii XML, SGML, HTML i XHTML

Numer referencyjny: OP/LUX/2020/OP/0005
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług doradztwa, pomocy i rozwoju dotyczących kwestii XML, SGML, HTML i XHTML.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU00 Luxembourg
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zob. dokumenty zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług doradztwa, pomocy i rozwoju dotyczących kwestii XML, SGML, HTML i XHTML.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 51
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Jak określono w dokumentacji zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

3 miesiące na przejęcie zadań.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. dokumenty zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2020