Υπηρεσίες - 211246-2016

22/06/2016    S119    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες οικονομολόγου για την παρακολούθηση του κόστους εργασιών του σχεδίου KAD

2016/S 119-211246

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: plateau de Kirchberg
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Ταχ. κωδικός: 2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://europarl.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1571
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: plateau de Kirchberg
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.europarl.europa.eu

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες οικονομολόγου για την παρακολούθηση του κόστους εργασιών του σχεδίου KAD.

Αριθμός αναφοράς: 06D10/2016/M007.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71321100 Υπηρεσίες οικονομικής εκτίμησης κατασκευών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να αναθέσει την παρούσα σύμβαση σε έναν φορέα, ο οποίος θα διασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών οικονομολόγου για την παρακολούθηση του κόστους εργασιών του σχεδίου KAD.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λουξεμβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να αναθέσει την παρούσα σύμβαση σε έναν φορέα, ο οποίος θα διασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών οικονομολόγου για την παρακολούθηση του κόστους εργασιών του σχεδίου KAD. Οι υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν από την 1.1.2017 έως το τέλος των εργασιών του σχεδίου KAD, που προβλέπεται για την 31.3.2021. Ο οικονομολόγος έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της παρακολούθησης, ανάλυσης και διαχείρισης του κόστους κατασκευής σε καθημερινή βάση. Ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον συντονιστή-διαχειριστή για οποιονδήποτε κίνδυνο σημαντικής υπέρβασης ή απόκλισης σε σχέση με το κόστος-στόχο. Ο οικονομολόγος θα πρέπει να εγκαταστήσει ένα λογισμικό παρακολούθησης του κόστους προκειμένου να παράγει μηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: οργάνωση και ανάπτυξη της ομάδας / Στάθμιση: 25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: μεθοδολογία εργασίας / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ποιότητα και ωφελιμότητα για τη σύμβαση των προτεινόμενων λογισμικών και εργαλείων πληροφορικής / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 50
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 51
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

η σύμβαση θα ανανεώνεται ανά μήνα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα υπέρβασης μιας συνολικής διάρκειας 63 μηνών από τη θέση της σε ισχύ έως την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του κτιρίου KAD (Konrad Adenauer).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

εγγραφή στο επαγγελματικό ή στο εμπορικό μητρώο ή/και ειδική άδεια στη χώρα εγκατάστασης, ή ιδιότητα μέλους σε επαγγελματικό οργανισμό.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

ελάχιστος απαιτούμενος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη για τα οποία έχει γίνει κλείσιμο λογαριασμών ύψους 800 000 EUR, ο οποίος συγκεντρώθηκε στον τομέα που σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

1. ελάχιστη πείρα του υποψηφίου 5 ετών σε παρόμοιες υπηρεσίες με τις απαιτούμενες για τη ζητούμενη σύμβαση (δραστηριότητα οικονομολόγου κατασκευών),

2. εμπειρία του υποψηφίου στον τομέα της κατασκευής στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, συμπεριλαμβανομένης της οικείας νομοθεσίας,

3. στοιχεία αναφοράς, πιστοποιημένα από κύριο έργου (τον εντολέα), από παρόμοιες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν σε διοικητικά κτίρια γραφείων ή του τριτογενούς τομέα κατά τα τελευταία 5 έτη ή τα οποία είναι υπό κατασκευή, τουλάχιστον για ένα σχέδιο μεικτής επιφάνειας εκτός εδάφους 50 000 m2.

Σε περίπτωση ομίλου οικονομικών φορέων, και κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής:

— για το κριτήριο 1: οι διάρκειες επαγγελματικής εμπειρίας των μελών του ομίλου οικονομικών φορέων δε μπορούν να θεωρηθούν συνολικά για την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου, αλλά το εν λόγω κριτήριο πληρούται μόλις ένα από τα μέλη του ομίλου διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία,

— για το κριτήριο 3: για τις υποψηφιότητες που παρουσιάζονται ως όμιλος οικονομικών φορέων, ή με γνωστούς υπεργολάβους, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι τουλάχιστον ένα από τα μέλη του έχει εκτελέσει μόνο του παρόμοιες παροχές υπηρεσιών σχετικά με ένα ή περισσότερα σχέδια των οποίων τα τετραγωνικά μέτρα αντιστοιχούν στον ελάχιστο αριθμό τετραγωνικών μέτρων που απαιτούνται ανωτέρω.

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/08/2016
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/08/2016
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:

Λουξεμβούργο, plateau de Kirchberg, κτίριο Konrad Adenauer.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο άνοιγμα των προσφορών καλούνται, επί ποινή άρσης του δικαιώματος πρόσβασης στο άνοιγμα των προσφορών, να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση inlo.ao-lux@ep.europa.eu περιορίζοντας την εκπροσώπησή τους σε ένα πρόσωπο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67000
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/06/2016