Diensten - 211250-2014

Beknopt weergeven

25/06/2014    S119

België-Brussel: Proefproject betreffende „oorsprongsregels” voor de database inzake markttoegang

2014/S 119-211250

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Handel, directoraat G — Handelsstrategie en -analyse, Markttoegang
Postadres: CHAR 05/236, rue de la Loi 200
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Petros Sourmelis
Ter attentie van: Signe Ratso
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22987935
Fax: +32 22967393

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Handel, directoraat G — Handelsstrategie en -analyse, Markttoegang
Postadres: CHAR 05/074, rue de la Loi 200
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: José Chantre
Ter attentie van: Petros Sourmelis
E-mail: jose.chantre@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22969471
Internetadres: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Handel, directoraat G — Handelsstrategie en -analyse, markttoegang, eenheid G3 — Markttoegang, industrie, energie en grondstoffen
Postadres: CHAR 05/074, rue de la Loi 200
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=544

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Handel, directoraat A — Middelen, informatie en beleidscoördinatie, eenheid A1 — Middelen en strategische planning
Postadres: CHAR 07/173, rue de la Loi 200
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Ter attentie van: Philippe Duponteil
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22992155
Fax: +32 22921760
Internetadres: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Andere: handelsbeleid.
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Proefproject betreffende „oorsprongsregels” voor de database inzake markttoegang.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Opdracht betreffende de levering en actualisering van gegevens over „oorsprongsregels” voor de database inzake markttoegang, gedurende het jaar 2015, die van toepassing zijn op 25 aangewezen douanegebieden.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
De verstrekking en update van gegevens inzake „oorsprongsregels” voor de database inzake markttoegang (tijdens 2015) heeft betrekking op goederen die in de volgende 25 douanegebieden zijn ingevoerd:
Algerije, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Egypte, Honduras, IJsland, Israël, Jamaica, Jordanië, Libanon, Mauritius, Mexico, Marokko, Noorwegen, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, Servië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zwitserland, Tunesië.
Geraamde waarde zonder btw: 75 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Aanvang 9.12.2014. Voltooiing 31.12.2015

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Algerije
1)Korte beschrijving

Perceel 1 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Algerije om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 2 Titel: Canada
1)Korte beschrijving

Perceel 2 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Canada om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 3 Titel: Chili
1)Korte beschrijving

Perceel 3 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Chili om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 4 Titel: Colombia
1)Korte beschrijving

Perceel 4 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Colombia om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 5 Titel: Costa Rica
1)Korte beschrijving

Perceel 5 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Costa Rica om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 6 Titel: Dominicaanse Republiek
1)Korte beschrijving

Perceel 6 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in de Dominicaanse Republiek om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 7 Titel: Egypte
1)Korte beschrijving

Perceel 7 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Egypte om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 8 Titel: Honduras
1)Korte beschrijving

Perceel 8 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Honduras om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 9 Titel: IJsland
1)Korte beschrijving

Perceel 9 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in IJsland om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 10 Titel: Israël
1)Korte beschrijving

Perceel 10 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Israël om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 11 Titel: Jamaica
1)Korte beschrijving

Perceel 11 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Jamaica om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 12 Titel: Jordanië
1)Korte beschrijving

Perceel 12 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Jordanië om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 13 Titel: Libanon
1)Korte beschrijving

Perceel 13 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Libanon om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 14 Titel: Mauritius
1)Korte beschrijving

Perceel 14 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Mauritius om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 15 Titel: Mexico
1)Korte beschrijving

Perceel 15 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Mexico om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 16 Titel: Marokko
1)Korte beschrijving

Perceel 16 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Marokko om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 17 Titel: Noorwegen
1)Korte beschrijving

Perceel 17 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Noorwegen om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 18 Titel: Panama
1)Korte beschrijving

Perceel 18 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Panama om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 19 Titel: Papoea-Nieuw-Guinea
1)Korte beschrijving

Perceel 19 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Papoea-Nieuw-Guinea om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 20 Titel: Peru
1)Korte beschrijving

Perceel 20 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Peru om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 21 Titel: Servië
1)Korte beschrijving

Perceel 21 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Servië om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 22 Titel: Zuid-Afrika
1)Korte beschrijving

Perceel 22 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Zuid-Afrika om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 23 Titel: Zuid-Korea
1)Korte beschrijving

Perceel 23 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Zuid-Korea om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 24 Titel: Zwitserland
1)Korte beschrijving

Perceel 24 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Zwitserland om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.
Perceel nr: 25 Titel: Tunesië
1)Korte beschrijving

Perceel 25 wordt uitgeschreven om gegevens te verstrekken betreffende „oorsprongsregels” die van toepassing zijn in Tunesië om deze op te nemen in de database inzake markttoegang. Toegang tot de informatie zal mogelijk zijn door een vier- of zescijferige HS-productcode of een beschrijving van de goederen in te geven. De database inzake markttoegang kan op het volgende adres worden geraadpleegd: http://madb.europa.eu

2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten, 72300000 Uitwerken van gegevens

3)Hoeveelheid of omvang
De volgende gegevens moeten worden verstrekt waarbij de geldende oorsprongsregels zo gedetailleerd mogelijk aan de relevante HS-codes worden gelinkt:
–– toegepaste preferentiële rechten,
–– formele vereisten voor bewijs van de preferentiële oorsprong,
–– geldende regels voor be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn, waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt,
–– verdere regels voor de bepaling van de oorsprong (indien van toepassing).
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Het is toegestaan een inschrijving in te dienen voor 1, meerdere of alle percelen (douanegebieden). Gelieve op te merken dat als u een inschrijving indient voor meer dan 1 perceel, u slechts eenmaal de informatie of documentatie hoeft te verstrekken die voor alle percelen waarvoor u een inschrijving indient, wordt gevraagd.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Voorwaarden van de dienstenovereenkomsten van de Commissie. De betalingsvoorwaarden staan in het bestek.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Er is geen specifieke rechtsvorm vereist. Van elke dienstverlener zal echter worden geëist dat hij gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk is voor de opdracht.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: inschrijvers worden van deelname aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten indien:
a) zij in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren of wier faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, dan wel die hun werkzaamheden hebben gestaakt of in een overeenkomstige toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;
b) zij bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld zijn geweest voor een delict dat de beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
c) zij in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken;
d) zij niet hebben voldaan aan hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst dan wel van het land waar de opdracht moet worden uitgevoerd;
e) zij bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld zijn geweest voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie of elke andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;
f) zij het voorwerp zijn geweest van een administratieve boete omdat zij zich schuldig hadden gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die door de aanbestedende dienst werd gevraagd als voorwaarde voor deelname aan een aanbestedingsprocedure of omdat zij deze informatie niet hebben verstrekt of omdat zij niet hebben voldaan aan hun contractuele verplichtingen in het kader van opdrachten die onder de begroting vielen.
Inschrijvers kunnen uitgesloten worden van de gunning van opdrachten indien zij tijdens de aanbestedingsprocedure:
a) in een belangenconflict verkeren;
b) zich schuldig maken aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die door de aanbestedende dienst worden verlangd als voorwaarde voor deelname aan de opdracht, of deze inlichtingen niet verstrekken;
c) zich bevinden in een van de uitsluitingsgevallen vermeld aan het begin van punt 11, a tot en met f.
Inschrijvers moeten een verklaring op erewoord overleggen waaruit blijkt dat zij zich niet in een van de hiervoor vermelde gevallen bevinden. Inschrijvers moeten er evenwel rekening mee houden dat de aanbestedende dienst in geval van twijfel of de inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund zich in een van de uitsluitingsgevallen bevindt, hem ter bevestiging van zijn verklaring op erewoord kan vragen het volgende bewijs over te leggen:
— voor a, b of e: een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een recent gelijkwaardig document afgegeven door een bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of van herkomst, waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan,
— voor d een recent getuigschrift, verstrekt door een bevoegde instantie van de betrokken lidstaat.
Indien dergelijke documenten of getuigschriften niet door het betrokken land worden afgegeven, kunnen deze worden vervangen door een verklaring onder ede of, bij ontbreken daarvan, een plechtige verklaring die door de betrokkene is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie in het land van oorsprong of herkomst.
Afhankelijk van de nationale wetgeving van het land waar de inschrijver of gegadigde is gevestigd, moeten de documenten waarnaar in bovenvermelde 2 paragrafen wordt verwezen, betrekking hebben op rechtspersonen en/of natuurlijke personen, met inbegrip van, indien nodig geacht door de aanbestedende dienst, de bedrijfsdirecteurs of andere personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid namens de gegadigde of inschrijver.
Indien de inschrijver een consortium is van bedrijven of combinaties van dienstverleners, moeten de hiervoor vermelde inlichtingen voor elk lid van de combinatie worden overgelegd.
De aanbestedende dienst mag echter een gegadigde of inschrijver vrijstellen van de verplichting om bewijsstukken over te leggen indien deze al eerder zijn overgelegd in het kader van een andere aanbestedingsprocedure en de stukken niet langer dan 1 jaar geleden werden uitgegeven en nog steeds geldig zijn. In dergelijke gevallen moet de gegadigde of inschrijver verklaren op erewoord dat de bewijsstukken al eerder waren overgelegd tijdens een eerdere aanbestedingsprocedure, de referentie aan deze procedure overleggen en bevestigen dat er is geen verandering is in de situatie. De hiervoor vermelde inlichtingen moeten in de aanbestedingsstukken worden opgenomen.

Zie de website e-Certis die de mogelijkheid biedt om te bepalen welke exacte certificaten en getuigschriften zijn vereist: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: — Voldoende economische en financiële draagkracht teneinde continue en bevredigende prestaties te garanderen gedurende de hele looptijd van de opdracht.
— Betrouwbaarheid van de voorgestelde bestrijdingsmaatregelen om mogelijke tekortkomingen inzake het overgelegde bewijs op te vangen voor de hiervoor vermelde criteria.
Het bewijs van de economische en financiële draagkracht kan met name worden geleverd aan de hand van een of meerdere van de volgende documenten:
a) passende bankverklaringen;
b) financiële jaaroverzichten over de laatste 3 volledige boekjaren;
c) een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste 3 beschikbare boekjaren.
De Commissie mag een gegadigde of inschrijver vrijstellen van de verplichting om hiervoor vermelde bewijsstukken over te leggen indien deze al eerder zijn overgelegd in het kader van een andere procedure en de stukken nog steeds geldig zijn.
Indien de inschrijver of gegadigde om een uitzonderlijke reden die de Commissie gegrond acht, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen door andere middelen die de Commissie geschikt acht.
Als de opdracht wordt gegund aan een inschrijver die een beroep doet op een derde partij om aan de selectiecriteria voor economische en financiële draagkracht te voldoen, kan de Commissie vragen dat die partij het contract ondertekent (d.w.z. dat hij de contractant wordt), of een gezamenlijke en hoofdelijke garantie verstrekt. Indien de derde partij ervoor kiest het contract te ondertekenen, moet hij aantonen dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt en dat hij toegang heeft tot de markt.
Eventuele minimumeisen: alleen voorstellen die aan alle uitsluitings- en selectiecriteria voldoen, gaan door naar de volgende ronde en worden aan de gunningscriteria getoetst.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
de minimale vereiste professionele en technische normen luiden als volgt:
aanzienlijke deskundigheid van het team en beroepservaring om de taken uit te voeren die onder deze aankondiging van opdracht vallen;
grondige kennis van douaneheffingen en belasting;
grondige kennis van het geharmoniseerde systeem, met inbegrip van praktische ervaring in de classificatie van goederen;
grondige kennis van de structuur van de tariefregelingen van de douanegebieden opgesomd in punt 4, waarvoor een inschrijving wordt ingediend, in termen van de nomenclatuur en onderverdelingen van het geharmoniseerde systeem, de frequentie van herzieningen, de aard van de tarieven (specifiek of „ad valorem”), de oorsprongsregels of andere relevante informatie;
de bekwaamheid om gegevens inzake „oorsprongsregels” van niet-EU-landen in elektronisch formaat te leveren en te verzamelen;
grondige kennis van de structuur van de IT-technologieën die nodig zijn voor het creëren van geschikte nationale gegevenssets: XML, XML Schema, XHTML, CSS, relationele databases.
Het bewijs van de technische bekwaamheid en vakkundigheid van de ondernemers moet worden geleverd op basis van de volgende documenten:
a) bijzonderheden van de studie- en beroepskwalificaties van alle voorgestelde deskundigen die de diensten verlenen (gedetailleerde cv's moeten voor deze opdracht worden ingesloten). Hierin moet het volgende duidelijk vermeld staan: minstens 1 jaar deskundigheid in soortgelijke taken en kennis op het gebied van:
1) handelsrecht en douaneprocedures in het algemeen;
2) het geharmoniseerde systeem voor de classificatie van goederen, met inbegrip van praktische ervaring;
3) gegevensverwerking; en
4) douaneheffingen en belasting in het algemeen;
b) een lijst van de voornaamste soortgelijke projecten die de laatste 3 jaar onder directe verantwoordelijkheid van de aanvrager zijn uitgevoerd en waaruit verdienste en ervaring blijken met:
1) handelswetgeving;
2) de classificatie van goederen;
3) gegevensverwerking; en
4) douaneheffingen en belasting in het algemeen;
c) ondersteunende documenten waaruit grondige kennis blijkt van de IT-technologieën die nodig zijn voor het creëren van geschikte nationale gegevenssets: XML, XML Schema, XHTML, CSS, relationele databases.
De inschrijver kan zijn kennis op dat gebied aantonen door bij zijn inschrijving 1 of meerdere voorbeelden van volledige gegevenssets te voegen (op cd-rom). Dit is een verplicht onderdeel van de inschrijving;
d) bevestiging door de inschrijver dat hij de technische normen vermeld in onderhavige aanbestedingsstukken ten uitvoer legt.
Indien de inschrijver een deel van de opdracht in onderaanbesteding wil geven of anderszins een beroep wil doen op de vaardigheden van derden, moet hij bewijzen dat de derde partij over de nodige middelen beschikt voor de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld door een plechtige verklaring van de derde partij over te leggen waarin zij belooft die middelen ter beschikking te zullen stellen.
Indien de geselecteerde inschrijver een natuurlijk persoon, een combinatie van natuurlijke personen of een individuele handelaar is, moet hij aantonen dat de continuïteit van de dienst kan worden gegarandeerd. De aanbestedende dienst moet, onder andere, rekening houden met het risico van de niet-succesvolle voltooiing van het project door het eventuele overlijden of ontslag van een of meerdere van de betrokken natuurlijke personen.
Eventuele minimumeisen:
alleen voorstellen die aan alle uitsluitings- en selectiecriteria voldoen, gaan door naar de volgende ronde en worden aan de gunningscriteria getoetst.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
TRADE14/G3/G08.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 6.8.2014 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
13.8.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10.9.2014 - 11:30

Plaats:

Europese Commissie, DG Handel, Gebouw Charlemagne, rue de la Loi 170, 1040 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: de aanvragen moeten uiterlijk op 12.8.2014 bij de Commissie zijn ingediend. Aanvragen mogen uitsluitend per brief worden ingediend op de naam en het adres vermeld in I.1.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Inschrijvers kunnen de aanbestedingsstukken (en eventuele aanvullende documenten en informatie) downloaden van de website van het DG Handel (gedeelte voor openbare aanbestedingen en subsidies:

http://ec.europa.eu/trade/about/procurement/calls-for-tender/index_en.htm

Inschrijvers moeten zich tevens registreren voor de e-tenderingtoepassing via de volgende link: https://etendering.ted.europa.eu

De registratie op e-tendering stelt de inschrijvers in staat om vragen met betrekking tot onderhavige oproep tot inschrijving rechtstreeks te stellen en om regelmatig op de hoogte te worden gehouden over automatische updates in verband met veranderingen die bekendgemaakt kunnen zijn (documenten/bijkomende informatie, vragen en antwoorden enz.).
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman brengt geen opschorting van deze periode mee, noch de opening van een nieuwe periode voor het instellen van beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13.6.2014