TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 211300-2018

17/05/2018    S93    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bytów: Installation von Alarmanlagen und Antennen

2018/S 093-211300

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Powiat Bytowski
770979708
ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2
Bytów
77-100
Polen
Kontaktstelle(n): Bartosz Cała
Telefon: +48 598228000
E-Mail: ocizk@powiatbytowski.pl
Fax: +48 598228001
NUTS-Code: PL63

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://powiatbytowski.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.powiatbytowski.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przetarg na usługę instalacji wraz z dostawą systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego

Referenznummer der Bekanntmachung: PGD/BYTOW/004
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45312000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa instalacji wraz z dostawą oraz uruchomieniem systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim, w następujących gminach:

a. Bytów,

b. Borzytuchom,

c. Czarna Dąbrówka,

d. Kołczygłowy,

e. Lipnica,

f. Miastko,

g. Parchowo,

h. Studzienice,

i. Tuchomie,

j. Trzebielino

zgodnie z Dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.

2. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub w jej załącznikach pojawia się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta lub marki, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ lub załącznikach przykładów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 535 669.62 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32000000
31620000
34990000
38822000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa instalacji wraz z dostawą oraz uruchomieniem systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim, w następujących gminach:

a. Bytów,

b. Borzytuchom,

c. Czarna Dąbrówka,

d. Kołczygłowy,

e. Lipnica,

f. Miastko,

g. Parchowo,

h. Studzienice,

i. Tuchomie,

j. Trzebielino

zgodnie z Dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.

2. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub w jej załącznikach pojawia się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta lub marki, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ lub załącznikach przykładów.

3. Podane w dokumentacji technicznej parametry techniczne są parametrami minimalnymi jakie winny spełniać dostarczone i zainstalowane urządzenia:

Przykład nr 1:

Pomiar ciśnienia

Zakres pomiaru: 600... 1100 hPa – lub szerszy od podanego.

Dokładność: ±0,5 hPa przy 0 ... 30 hPa – lub większa.

Rozdzielczość wskazań: ±1 hPa przy -52 ... +60oC - lub szerszy.

Dostępne jednostki miary: hPa, Pa, bar, mrnHg - jako wymagane oraz każde inne.

Przykład nr 2:

Pomiar temperatury

Zakres pomiaru: -52 ... +60oC – lub szerszy.

Dokładność (elementu czujnika) przy +20oC ±0,3oC – lub dokładniejszy.

Rozdzielczość wskazań: 0,1oC – lub większa.

Dostępne jednostki miary: oC – jako wymagana oraz każda inna np. oF jako dodatkowa opcja, którą można przełączyć.

4. Wszystkie dostarczane produkty, materiały oraz wyposażenie będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji.

5. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wszystkie dostarczone urządzenia, materiały oraz prace instalacyjne. Oznacza to, że w przypadku wady/usterki urządzenie w okresie gwarancji jakości w pierwszej kolejności do jej usunięcia zobowiązany będzie Wykonawca jako strona umowy, a nie producent lub importer.

6. Zamawiający podczas realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących następujące czynności wynikające z załączonej dokumentacji technicznej:

— instalacja stacji obiektowych,

— instalacja instalacji odgromowych i wyrównawczych,

— prace towarzyszące i nieprzewidziane.

7. Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia wynosi 2.750.731.53 PLN brutto.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ostateczny termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 535 669.62 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: RPPM.11.01.00-22-0016/16
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie minimalny roczny obrót w wysokości minimum 500.000,00 PLN,

W tym roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem to jest usługa instalacji wraz z dostawą urządzeń systemu powiadamiania i alarmowania ludności wraz ze zintegrowaną łącznością o wartości minimum 500.000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się:

– doświadczeniem:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę instalacji wraz z dostawą urządzeń systemu powiadamiania i alarmowania ludności wraz ze zintegrowaną łącznością radiową o wartości minimum 500.000,00 PLN;

– potencjałem kadrowym:

Wykonawca dysponuje i/lub będzie dysponował minimum jedną osobą lub osobami posiadającymi łącznie:

wykształcenie wyższe inżynierskie techniczne kierunkowe elektromechaniczne i/lub elektrotechniczne i/lub telekomunikacyjne i/lub elektryczne lub pokrewne, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji inżyniera kontraktu

oraz

minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności radiowej, dotyczącej obiektów nadawczych radiofonii i telewizji naziemnej oraz nadawczych i odbiorczych obiektów radiokomunikacyjnych.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2018
Ortszeit: 11:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/08/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2018
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów dnia 25.6.2018 r. o godzinie 12:00 w sali 209.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5 / 5

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w SIWZ.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w ppkt 1) i 2) powyżej.

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2018